Broderskapets bud (2) | Imam Sha´rani

Ur “Adab al-Suhba” av Imam al-Sha´rani
Bokens andra del: Vad bröder är skyldiga varandra
Översatt till svenska av bmk

8. Till den rätt en broder är skydlig sin broder hör:

Att man, i sin självuppskattning, alltid anser sig som stående lägre än sin broder i rang. Det har sagts: Den som inte ser sig själv som lägre än broder kommer inte att kunna dra nytta av hans sällskap.

(Vi finner) i ett uttalande av Sheikh Abul Mawahib al-Shadhili (rahimahu Allah) [a]:
“De som känner Allah den Upphöjde (Ahl Allah) vet att ingen växt gror och bär frukt förrän den läggs under jorden så att fötterna går ovanpå den. Därför har de gjort sig själv till den jord som alla andra går på.”

Min Mästare ´Ali Wafa (rahimahu Allah) sade i ett av sina uttaladen:
“Jorden har vidgats och bretts ut åt er som en matta endast för att den ska lära er ödmjukhet. Ödmjuka er därför, så att ni må vidgas!” [1]


9. Till den rätt en broder är skydlig sin broder hör:

Att man fördrar honom framför sig själv i alla avseenden. Det har sagts: Ingen blir mästare över sina jämlikar förrän han föredrar dem framför sig själv, står ut med den skada de tillfogar honom och inte kräver någon andel i det som de fäst sina blickar vid. [2]

10. Till den rätt en broder är skydlig sin broder hör:

Att man står till hans tjänst när han blir sjuk. Det har nämnts att ridderlighet (futuwwa) [3] är att tjäna sin broder.

(Vi finner) i ett uttalande av al-Junayd (rahimahu Allah) [c]:
“Det är nödvändigt för var människa att tjäna sin broder, och sedan be om ursäkt för att inte ha fullgjort de skyldigheter som han har rätt till. Man ska lägga all skuld på sig själv, även om man vet att man är oskyldig – sålänge det inte gäller sådana brott som straffas med hadd eller ta´ziz enligt Shari´a, för i ett sådant fall skulle man utöva förtryck mot sig själv, vilket är förbjudet.”

(Vi finner) i ett uttalande av Sheikh Abul Mawahib al-Shadhili (rahimahu Allah) [a]:
“Den som söker en ursäkt för att inte tjäna sin broder kommer Allah att att förfölja med förödmjukelser utan ände, som han aldrig kan frigöra sig från. Och den tjänar sina bröder kommer Allah att ge (det som motsvarar) deras renaste handligar.”

11. Till den rätt en broder är skydlig sin broder hör:

Att man visar honom vördnad och respekt, särskilt om han är berättigad till det p.g.a. han tillhör de lärda, dem som memorerat Koranen eller Allahs Sändebuds (salla Allah ´aleihi wa sallam) ättlingar.

Imam al-Nawawi (rahimahu Allah) [d] gav följande förmaning:

“Förringa inte någon, för slutresultatet ligger hopvikt (som i ett slutet kuvert), och tjänaren (människan) vet inte vilket slut han får. När du ser någon som syndar, känn dig inte överlägsen honom – kanske har han inför Allah en högre ställning än du, kanskee du tillhör de fördärvade (al-fasiqin), och kanske blir han den som talar till din förmån (gör shafa3a för dig) på Domedagen.

När du ser en ung person, bedöm honom då som bättre än dig själv med tanke på att han har (haft färre tillfällen) än du att synda.

När du ser någon som är äldre än du, bedöm honom då som bättre än dig själv, med tanke på att han gjort hijra till Islam (dvs. kom till Islam) före dig.

Och när du ser en icke-troende (kafir), bedöm honom då inte som någon som med nödvändighet kommer till Elden, för det är möjligt att man blir muslim och dör som muslim.”

12. Till den rätt en broder är skydlig sin broder hör:

Att man berömmer honom i hans frånvaro, och (att man) i hans närvaro (berömmer honom inom ramen för) det sätt som föreskrivs i Shari´a [4]. Detta är något som förhöjer kärlekens renhet.

Det har berättats av al-Tabarani och av andra:
“När en troende – dvs. en fulländad troende – lovprisas i sin närvaro, tilltar tron i hans hjärta.” [5]

Dvs. när en troende, som är fulländad, lovprisas tackar han inom sig Allah för att Han dolt hans brister och visat hans goda sider, och p.g.a. detta tilltar hans tro. Det är uppenbart att detta endast gäller innan kärleken (har utvekcklats till att bli) ren och äkta. Men när kärleken är ren och äkta är beröm inte av godo. Följande diktrad har reciterats:

إذا صفت المودة بين قوم *** وصح ولاؤهم سمج الثناء

“När kärleken mellan bröderna är ren och de fullständigt litar på varandra, är beröm smaklöst”

Noter och eferenser:
[1] Ordet inbsata (انبسط) betdyter att bredas ut som en matta, men det betecknar även ett tillstånd av själens vidgande och öppnande.
[2] Dvs. att man inte tävlar med dem om världslig rang och fördelar som de eftersträvar, utan låter dem få allt de önskar sig.
[3] Futuwwa är ett broderskapsideal och ädlla karaktärsegenskaper som har definierats på olika sätt. I al-Qushayriyya nämns bl.a.:

  • futuwwa är att föredra andra människor framför sig själv både i denna och den kommande världen
  • futuwwa är att inte tro sig vara bättre än andra
  • den som har futuwwa har inga fiender
  • futuwwa är att slå sönder avgudabilderna, som i berättelsen om Profeten Ibrahim (´aleihi salam). , eftersom varje människas avgudabild är hennes eget ego – därför är den som går emot sina egoistiska nycket den i sanning visat futuwwa.
  • futuwwa är god karaktär
  • futuwwa är att inte driva den behövande på flykt och sätta sig emot den självtillräcklige
  • futuwwa är lojalitet och sammanhållning
  • futuwwa är att ge försvar mot det som skadar och ge ut det man äger med öppna händer

[4] Att berömma honom inom Shari´as gränser: dvs. att framhäva hans goda sidor men skydda honom från att utvecklar högmod eller skenhelighet.
[5] Al-Tabarani återberättar i “Al-Kabir” från Khalid b. al-Sa’ib (radiya Allah ´anhu):

Jag kom in till Usama b. Zayd (radiya Allah ´anhuma), och han prisade mig i min närvaro och sade: Det som fick mig att prisa dig i din närvaro är att jag hörde Allahs Sände bud (salla Allah ´aleihi wa sallam) säga: “När en troende – dvs. en fulländad troende – lovprisas i sin närvaro, tilltar tron i hans hjärta.

Al-Bayhaqi nämde hadithen i samma historia i al-Mustadrak.

Biografier:
[a] Abul Mawahib al-Shadhili: d. 832 H.
[b] ´Ali Wafa: d. H. i Kairo
[c] al-Junayd : d. 297 H. i Baghdad
[d] Imam al-Nawawi: d. 676 H. i Damaskus


Källa: Del 2 av boken “Adab al-Suhba” av Imam Abul Mawahib ´Abd al-Wahhab b. Ahma al-Sha´rani
Svensk text: bmk | Copyright Kultursällskapet Damas @ 2012
Arabisk text:
Adab al-Suhba
Broderskap
sid. 59
sid. 60
sid. 61
sid. 62
sid. 63
You may also like...

2 Responses

  1. Detta är fortsättningen på Imam al-Sha´ranis värdefulla bok om broderskapet i Islam. Den första delen finns här: http://rahma.se/2012/09/04/sharani-broderskap-del1/

  2. Detta är fortsättningen på Imam al-Sha´ranis värdefulla bok om broderskapet i Islam. Den första delen finns här: http://rahma.se/2012/09/04/sharani-broderskap-del1/