Munajat – Åkallans adab | Sh. M. Yaqoubi


Munajat – Åkallan till Allah om Adab när man ber till Honom

av Sheikh Muhammad Al-Yaqoubi
Översättning: bmk/acn


O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be om något som tillkommer Dig, och därmed visa dåligt uppförande.

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be om något Du inte tillåter, och därmed överskrida de gränser Du satt.

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be till Dig i ett tillstånd Du inte tycker om, och därför avvisas.

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be till Dig vid en tid Du inte tillåtit för bön, och därför hindras från att nå fram.

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be Dig om något Du inte bestämt åt mig.

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be Dig om något Du bestämt för någon annan.

O Allah, jag söker skydd hos Dig mot att be Dig om något som Du bestämts före tidens början, och som sker genom Din Qadar oberoende av mitt handlande.

Och om jag ändå ber, må det vara tjänarens stilla och ödmjuka bön, som framförs av lydnad inför Dig, inte för att komma med invändningar och förslag, eller för att genomdriva och påskynda det Du bestämt.

O Allah, jag ber Dig endast för att ge uttryckt åt min egen maktlöshet, och för påminna mig min bristfälliga natur, eftersom Du tycker om den tjänare som står inför dig med ödmjukhet och armod, men Du tycker inte om den tjänare står inför dig med självtillräcklighet och egensinne.

O Allah, jag ber Dig, medveten om att Du förutbestämt såväl min bön som dess uppfyllelse.
O Allah, jag ber Dig, medveten om att Du låter det framstå som om min bön vore orsak till Din uppfyllelse, så att jag i allt som sker kan se Ditt handlande, och såväl i skeendets rörelse som i händelselöshetens vila blir varse Dina Egenskapers transcendens.

O Allah, jag ber Dig, medveten om att Du förutbestämt både min bön och att den inte uppfylls, för att jag, uppgiven, ska vända mig till Dig igen och erkänna att Du är den Allvetande, den Vise, och erfara Din enväldiga Makt och Myndighet över materiens och andens domäner, och med egna ögon skåda Dina Egenskaper.

O Allah, jag ber Dig och åkallar Dig, för att få äran att räknas bland dem som du kallar till Dig; för att jag – när jag står inför Dig och Du anropar mig ”Ya ´abidi – O Min tjänare!” ska uppnå tjänandets rang; och för att få erfara glädjen över Ditt tilltal då Du svarar: ”Labbayk – Jag hör din bön!”. O Allah, låt min bön och min åkallan till Dig bli en port som öppnar sig mot Dig, en nyckel till närhetens och förtrolighetens rum, och en trappa som steg för steg lå‏ter mig stiga i tjänandets grader.

O Allah jag ber Dig att i allt vägleda mig till det bästa – så som du anvisat. Jag ber Dig om Dina omätliga gåvor – så som du befallt – fast jag vet att pennorna lyfts från bladet och böckerna slagits igen. Allt jag vill är att förståndet leds bort från tanken på vad det vill, för att tänka på vad Du vill; och allt jag hoppas är att kroppen styrs bort från de handlingar Du inte tycker om till de handlingar Du tycker om, så att jag använder tiden rätt, och står villig och foglig inför Dig. Det Du inte vill ligger utanför det möjligas ram – att tänka på sådant inger rastlöshet och oro, att sträva efter det är lönlös möda. Du har i Din vishet och rättvisa förseglat kunskapen om det fördolda för flertalet människor, men som ett ömhetbevis och en särskild gåva visade Du tecken på den till några av Dina utvalda tjänare. Så röjde Du Gudomens hemlighet genom att försegla den, och dolde Herradömets ljus genom att sprida det.

O Allah, räkna oss bland dem som, när de får vad det bett om, gläds över att Allah låtit deras bön sammanfalla med det Han förutbestämt. Och låt oss inte höra till dem som, när de får vad det bett om, endast gläds över att Allah besvarat deras bön. Låt oss glädjas över att Du stämt harmoni mellan det vi ber om och det Du låter ske, och låt inte vår glädje stanna vid gåvan Du gav. Ty när tjänarens bön stämmer in i det Du tycker om, är det en gåva som Du endast ger dem Du utvalt; men när tjänaren fäster sig vid att han fick det han bad om, blir det en slöja som skymmer Dig, ett hinder som uppehåller honom vid skapade ting.

O Allah, låt Din nåd och barmhärtighet ständigt lysa över oss, och låt Din Visdoms harmoni ta sin boning i oss. Låt oss räknas bland dem Du älskar, vad Du än bestämt för oss, låt räknas bland de tjänare som håller sig till Dig, vad Du än låter ske med oss. Ty den som känner Dig behöver ingen annan, och den som söker Dig färdas lätt och snabbt genom alla banor.

Skrivet under resan från Istanbul till London den 6 Dhul Qa´da 1432 H

Övers: bmk/acn 2011-12-16
Källa (arabiska): http://www.facebook.com/shaykhabulhuda/posts/10150380751392580
Arabiska med tashil / engelsk översättning: http://data.nur.nu/Adhkar/Munajat-Invocations-eng-ar-tashkil.pdf

You may also like...