Definition av trosläran

Definition av trosläran enligt Ahl lal-Sunna wal-Jama´a

Ur Imam al-Bajuri’s Sharh Jawharat al-Tawhid
Copyright 2014 © Kultursällskapet Damas
Översä‏tning: bmk
Ur Imam al-Bajuri’s Sharh Jawharat al-Tawhid
Copyright 2014 © Kultursällskapet Damas

Visa PDF (arabisk & svensk text) Ladda ner

Definition:

Det är den vetenskap som befäster trosläran genom att uppställa övertygande bevis för den.

Dess ämne:

1. Allah’s – den Upphöjdes – Väsen, med avseende på vad som är (logiskt) nödvändigt, omöjligt möjligt gällande Honom,
2. och på samma sätt gällande Allah’s Sändebuds väsen,
3. och allt möjligt (dvs. allt som Allah skapat utan att ha behov av det), med avseende på att man genom det kan sluta sig till Skaparens existens,
4. och de himmelska tingen med avseende på tron på dem.

Dess frukter:

[I detta liv:] Att man lär känna Allah – upphöjd är Han – genom ovedersägliga bevis, och [i nästkommande liv] uppnår den eviga lyckan.

Dess fördelar:

Den är en ädlaste av alla vetenskaper, eftersom den handlar om Allah’s – den Upphöjdes – Väsen, och Allah’s Sändebuds väsen.

Dess förhållande till andra vetenskaper:

Den utgör den grunden till alla andra (vetenskaper).

Vem som fastlagt den:

De som framlagt dess bevis och sammanställt böcker och undanröjt alla tvivel om (trosläran) är:
– Abu al-Hasan al-Ash´ariyy och de som följde honom;
– och Abu Mansur al-Maturidiyy och de om följde honom.
Varje Profet alltsedan Adam (fred vare med honom) har kommit med Budskapet om Tawhid.

Den benämns

vetenskapen om Allah’s Enhet (´Ilm al-Tawhid), eftersom undersöknngen av Enhetsläran vad den är dess mest känd för. Den kallas även för Vetenkapen om argumentation och alanys (´Ilm al-Kalam).

Dess resurser:

Den drar sina bevis från logiken och från traditionen [dvs. Koranen och Sunnan].

Dess klassificering enligt Shari´an:

Det är obligatoriskt för varje muslim som ålagts att följa Shari´a, man som kvinna [att känna till så mycket av den som behövs för att bli förvissad om tron. Att känna till alla dess bevis är obligatoriskt endast för de lärda som specialiserar sig på denna vetenskap.]

Frågor den behandlar:

Undersökningen av vad som är logiskt nödvändigt, möjligt och omöjligt.

Not: Text inom parenteser är tillägg som inte finns i Imam al-Bajuri’s text.


Översä‏ttning: B. Muhammad
Copyright 2014 © Kultursällskapet Damas