Presentation: Imam Abd al Haqq Kielan

Presentation av

Imam Abd al Haqq Kielan

Sammanställt av B. Muhammad

Bakgrund:
Abd al Haqq Kielan (Leif karlsson) är född 1941 i Eskilstuna. Han utbildades i måleri och skulptur i Stockholm, studerade kinesiska och teoretisk filosofi, konsthistoria och sanskrit med jämförande språkforskning vid Göteborgs Universitet, samt indologi vid Stockholms universitet. Han var lärare i engelska, svenska och tyska i grundskolan från 1962, samtidigt som han ägnade sig åt resor och studier i den islamiska världen. Under åren 1978 – 1989 var han Lärare i specialinriktad svenskundervisning för gästande utländsk dataexpertis vid Ericsson.

Vägen till Islam
Abd al Haqq ser sig som muslim alltsedan den första kontakten med Islams värld – det var i Marokko 1963. I mitten av 1970-talet accepterade han Islam, och antog religionen formellt i början av 1980-talet. Läs mer om Imam Abd al Haqqs väg till Islam i Folket | Dagen

Muslimsk ledare med samhällsengagemang
Imam Abd al Haqq Kielan jobbar på gräsrotsnivå som församlingsledare och rådgivare. Han är också aktiv inom föreningen Svensk-muslimska familjeförbundet med att motverka problemet med unga muslimer som radikaliseras och är på väg mot extremism.

Han har varit imam i Eskilstuna församling sedan 1987. Den 14 april 2013 undertecknade han kontraktet för den lokal i Ärby, Eskilstuna, som i framtiden ska bli en av Sveriges riktiga moskéer. Läs mer om Årby-moskén

Samtidigt verkar han på nationell nivå som ledare för muslimska församlingar i Sverige. Han var ordförande i FIFS 1987, IKUS 1988-98. År 1999 grundade han SISAM (Svensk Islamisk Samling) som grupperar ett 20-tal statsbidragsberättigade trossamfund med över 20 000 medlemmar.

Talesman for Islam i Sverige
Abd al Haqq Kielan är ständigt aktiv i samhällsdebatten, där han företräder en moderat och sansad röst för muslimer i Sverige. Han intervjuas ofta i press och medier som talesman för muslimer i Sverige, och anlitas som föreläsare vid Talarforum

Arbete inom kultur, utbildning och interreligiös dialog
Imam Abd al Haqq Kielan är initiativtagare till och medlem i Svenska Islamiska Akademien, grundare av Minarainstitutet, och organisatör av kurser om Islam vi Ersta-Sköndals Högskola. Han är ansvarig utgivare för Tidskiften Minaret, som åtnjuter statligt kulturbidrag.

Han är ordförande i dialoggrupen “Judar Kristna Muslimer” och är ständigt aktiv i religionsdialogen i Sverige. Vid den ekumeniska gudstjänsten i Storkyrkan i Stockholm vid Riksmötets öppnande den 18 september 2007 reciterade han Öppningens sura (Al-Fatiha) ur Koranen på arabiska och därpå i svensk översättning.


Svensk press om Imam Abd al-Haqq Kielan:
Abd al Haqq Kielan – Svensk muslim, imam och samfunds ledare: Presentation på Talarforum | PDF
”Sökandet efter gud en ledtråd i mitt liv” – Intervju i 2010-12-24 i Folket | PDF
Varför valde Abd al Haqq Kielan att bli muslim? – Intervju 2008-03-12 i Dagen | PDF
Inttervju i DN: http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/i-vast-vill-man-inte-forsta-islam
Egen blog: http://abdalhaqq.blogspot.se/

  Imam Abdul Haqq Kielan på rahma.se:

 • Islams familjesyn | Imam A.H. Kielan

  Några reflektioner kring ISLAMS FAMILJESYN Av Imam Abd al Haqq Kielan FNs deklaration om mänskliga rättigheter (Artikel 16:3): Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och ger rätt till skydd från samhället och staten Positiva strategier för att bidra till ett bättre gemensamt samhälle: - Stärka familjen och höja dess status som en källa till trygghet och framtidstro för barnen. - Stärka de muslimska kvinnornas ställning i Sverige med motto Kvinnors trygghet, barnens framtid. - Stärka muslimska ungdomars identitet i Sverige genom utbildning - Hjälpa ungdomarna att integrera sig som goda muslimer i det svenska samhället genom att utbilda rollförebilder - Hjälpa ungdomarna att öka sin förmåga att orientera sig med det svenska språket och ha en insikt i hur det svenska samhället fungerar. - Ge ungdomarna möjlighet till gemenskap och meningsfulla aktiviteter. - Öka förståelsen hos samhället om ungdomarnas identitet och kultur gentemot det svenska livsmönstret - Ge ungdomarna större inre trygghet. ... Gilla rahma.se - https://www.facebook.com/gilla.rahma.se

 • En svensk muslimsk kultur | A.H. Kielan

  FRÖN TILL EN SVENSK MUSLIMSK KULTUR av Imam Abdal Haqq Kielan I. Islam når Sverige II. Kulturella spår III. En problematisk miljö IV. Vad är en muslimsk kultur? V. Ssamlevnad är överlevnad Ur Tidskriften Minaret nr 3/2001 ... Gilla rahma.se - https://www.facebook.com/gilla.rahma.se

 • Integrationens grunder | A. H. Kielan

  INTEGRATION – ASSIMILERING – SEGREGERING Av Imam Abd al-Haqq Kielan Integration betyder att göra något helt genom att lägga till eller föra samman delar, som bibehåller sin egenart. [Integer, latin orörd, hel] - I praktisk mening innebär det att ta bort lagliga och sociala barriärer som framtvingar segregering, så att fri och jämlik samlevnad kan tillåtas. Ett samhälle kommer att uppvisa stor mångfald, med samexistens mellan olika grupper på lika villkor. ... Assimilering däremot innebär att grupper eller kulturer absoberas, görs lika med en majoritetskultur. Ungefär som när man äter en banan. Den absorberas av kroppen. Vad blir assimileringens slutprodukt [ad+similare lat. göra lika] “Dom som kommer hit måste anpassa sig till det här landet.” Segregering är att på olika sätt hålla isär vissa från andra, från den större flocken, skilja minoriteten från majoritetsbefolkningen. [Segregare lat. att skilja från flocken]. Nu beskylls nya svenskar, speciellt muslimer, för att segregera sig om de vill behålla sin kultur. I det svenska nyspråket har de tre begreppet skyfflats runt så att om en minoritet vill behålla sin särart men ändå vara en del av samhället d.v.s. integrera sig kallas det att gruppen vill segregera sig. Integration har döpts om till segregering. Den som vill integrera sig anklagas för att vilja segregera sig. Segregeringen skylls på offret. (forts...) Gilla rahma.se - http://www.facebook.com/gilla.rahma.se

 • Nutidsmänniskan och döden | A. Kielan

  NUTIDSMÄNNISKAN OCH DÖDEN Abd al-Haqq Kielan Mänskligheten har alltid haft en religiös syn på livet. Denna har avspeglat sig i livsföring, etik, begravningsskick. Genom historien har tron på livet efter detta påverkat människorna i deras förhållande till döden. Pyramider och gravstenar visar att man inte kastat bort de döda som sopor utan tvärtom velat ge dem en fortsatt plats i den universella ordningen och en början på livet i nästa värld. Ritualer kring död och begravning har funnits i alla kulturer och i alla tider som vi känner till. De egyptiska och tibetanska dödsböckerna innehåller beskrivningar av livet efter detta, spekulativa och dunkla men ibland produkter av andlig forskning. Religionen innehåller kunskap om döden och livet, även livet efter detta. ... Gilla rahma.se - http://www.facebook.com/gilla.rahma.se

 • Vår värdegrund | Abd al Haqq Kielan

  RELIGIONEN – GARANTEN FÖR ETT SAMHÄLLES VÄRDEGRUND av Abd al Haqq Kielan Ett samhälle vars etik styrs och manipuleras av media, lobbygrupper och politiker med ett alltid känsligt pekfinger uppe i opinionsvinden, ett sådant samhälle lever farligt. När ett sådant samhälles resurser sviktar, och ekonomin försvagas skrotar man först ned vård, skola och omsorg. De etiska värderingarna blir ansedda som verklighetsfrämmande och ersätts av njutningstro och egennytta. ... Men islams ankomst till Sverige har åter aktualiserat den levande trons genomgripande betydelse. Muslimer är inte rädda att ta sin tro på allvar. Samtidigt erkänner islam andra religioners rätt att finnas med i verklig samexistens. ... Dialog handlar aldrig om trosfrågor utan om hur vi, från olika religioner och olika grupper inom våra respektive trossystem, ska kunna föra ett civiliserat och konstruktivt samtal och samverka för vårt gemensamma bästa. Gilla rahma.se - http://www.facebook.com/gilla.rahma.se