Islams familjesyn | Imam A.H. Kielan

Några reflektioner kring islams familjesyn

Av Imam Abd al Haqq Kielan

Den första miljö barnet möter, när det lämnat moderlivets trygghet och värme är familjen. Barnet behöver familjen för att utveckla sig och börja fungera som en människa i sin egen rätt.

Här i sitt hem, med sina föräldrar, får barnet grunderna för språk, värderingar, uppförande, vanor och framtida psykisk och social inriktning.

Detta innebär att man genom att etablera en familj och ta hand om den på rätt sätt, blir ansvarig för en institution som är hörnstenen i en harmonisk och framgångsrik social struktur.

Familjen är – i vår tro – absolut nödvändig för att bygga upp ett stabilt samhälle. Den bildas genom det lagliga islamiska äktenskapsförbundet, vilket består i en kvinnas och en mans ömsesidiga samtycke uttalat inför två vittnen. Detta förbund erbjuder skydd för barnen samt säkrar kvinnan mot att utnyttjas i lösa förbindelser.

I Koranen läser vi:
”Gud har ock givit er makar av ert eget släkte och av era makar har Han beskärt er barn och barnbarn, samt försett er med goda ting.” (16:72)

Islam har gett föräldrarna ett stort ansvar vid uppfostran av sina barn.

God stil och kärleksfull anda inom familjen bidrar till ett gott uppförande längre fram. Till föräldraskapets uppgifter hör också att ge barnen en god samhällsställning.

En bra social position förutsätter en bra utbildning. Vår tro påbjuder inhämtandet av kunskaper såsom en plikt för både kvinnor och män, vuxna som barn. Att ge flickor utbildning betonas särskilt av profeten – Guds fred och välsignelser över honom.

Kvinnor är definitivt inte männens slavar i islam. Kvinnor och män har lika ansvar att hjälpa och skydda varandra. Att förtrycka kvinnor är destruktivt och mot islams grundprinciper.

När man tar en titt på familjens ställning i dag kommer man att se att framtiden ter sig mörk för många muslimer i dagens Sverige.

Föräldrarna är inte föredömen längre i det nya hemlandet, utan några som själva behöver stöd. De tappar fotfästet och barnen växer förbi dem och bort. Många muslimska föräldrar ser sin föräldraroll gå i kras.

Och vad blir resultatet?

Vi ser trasiga familjer och antalet skilsmässor är nästan dubbelt så många idag som för tjugo år sedan.

Positiva strategier för att bidra till ett bättre gemensamt samhälle:

  • Stärka familjen och höja dess status som en källa till trygghet och framtidstro för barnen.
  • Stärka de muslimska kvinnornas ställning i Sverige med motto Kvinnors trygghet, barnens framtid.
  • Stärka muslimska ungdomars identitet i Sverige genom utbildning
  • Hjälpa ungdomarna att integrera sig som goda muslimer i det svenska samhället genom att utbilda rollförebilder
  • Hjälpa ungdomarna att öka sin förmåga att orientera sig med det svenska språket och ha en insikt i hur det svenska samhället fungerar.
  • Ge ungdomarna möjlighet till gemenskap och meningsfulla aktiviteter.
  • Öka förståelsen hos samhället om ungdomarnas identitet och kultur gentemot det svenska livsmönstret
  • Ge ungdomarna större inre trygghet.
FNs deklaration om mänskliga rättigheter (Artikel 16:3)
Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och ger rätt till skydd från samhället och staten

Källa: abdalhaqq.blogspot.se 2012-01-30