Integrationens grunder | A. H. Kielan

integration

Hela havet stormar: Integration – Assimilering – Segregering

Av Imam Abd al Haqq Kielan

Integration betyder att göra något helt genom att lägga till eller föra samman delar, som bibehåller sin egenart. [Integer, latin orörd, hel]

I praktisk mening innebär det att ta bort lagliga och sociala barriärer som framtvingar segregering, så att fri och jämlik samlevnad kan tillåtas. Ett samhälle kommer att uppvisa stor mångfald, med samexistens mellan olika grupper på lika villkor. Exempel på barriärer som hindrar islams bekännare att bli en integrerad del av Sverige är halalmatförbud, intrång i muslimska flickors klädval, segregerade skolor och tvång att arbeta på helger.

Assimilering däremot innebär att grupper eller kulturer absoberas, görs lika med en majoritetskultur. Ungefär som när man äter en banan. Den absorberas av kroppen. Vad blir assimileringens slutprodukt [ad+similare lat. göra lika]
“Dom som kommer hit måste anpassa sig till det här landet.”

Segregering är att på olika sätt hålla isär vissa från andra, från den större flocken, skilja minoriteten från majoritetsbefolkningen. [Segregare lat. att skilja från flocken].

Nu beskylls nya svenskar, speciellt muslimer, för att segregera sig om de vill behålla sin kultur.

I det svenska nyspråket har de tre begreppet skyfflats runt så att om en minoritet vill behålla sin särart men ändå vara en del av samhället d.v.s. integrera sig kallas det att gruppen vill segregera sig. Integration har döpts om till segregering. Den som vill integrera sig anklagas för att vilja segregera sig. Segregeringen skylls på offret.

När samhället vill minimera eller utplåna särdragen hos en minoritetskultur och uppsluka och smälta (assimilera) en minoritet kallas det i nyspråket integration. Ordet assimilation byts ut mot rumsrena integration. Invandrare måste “integreras”.

Begreppet assimilering skrotas alltså enligt modell Hela havet stormar, en trevlig lek där man går runt stolar till ljudet av musik. Det finns alltid en stol för lite så när musiken plötsligt tystnar sätter sig alla, utom en, som blir över och åker ut. I det här fallet fick ordet assimilering ingen sittplats och fick inte längre stå med i det politiska korrekthetslexikonet.

Den gamla “hederliga” assimilationspolitiken har bytt namn till integrationspolitik men innehållet har inte alls förändrats. Därav följer många sociala problem. Vi muslimer drabbas särskilt av ständiga attacker på vår klädstil, matvanor, och religiösa sedvänjor. Man kräver anpassning och underkastelse under majoritetskulturens odefinierade värderingar. Men det går inte att åstadkomma. Människor är mer svårtämjda en vad man skulle kunna tro. I stället får man ett verkligt segregerat samhälle, som ingen vill ha, med segregerat boende, segregerade skolor, diskriminering etc. ad infinitum.


Från Abd al Haqq Kielans blog (2008)


You may also like...

1 Response

  1. Bosse Johansson says:

    Jag tycker ni övertolkar definitionen Assimilering, men bilden som beskriver den är bra.
    Varje individ rör sig fritt inom gruppen, men de behåller sin kultur (färg) ändå.

    Definitionen av Integrering är inte lycklig, bilden visar en mindre homogen grupp som rör sig inom den större, den enskilde individen i den större gruppens uppfattar den mindre gruppen som “hotfull”, då de är fler än en individ.

    Var i världen anser ni att det finns ett lyckat integrationsarbete?