Månaden Muharram


Det islamiska nyåret infaller den 1 Muharram. Denna månaden följer på månaden Dhul Hijja, och de tillhör både de heliga månaderna, som har stora meriter. Man bör påbörja det nya året att ångra det gångna årets synder. Under Muharam infaller också Ashura’-dagen till åminnelse av Profeterna.


Årets sista natt

Det islamiska året avslutas med en helgad månad (Dhul Hijja) och inleds på nytt med en anna helgad månad (Muharram). Det är rekommenderat att fasta mycket under dessa månader. Det kan nämligen vara så att allting mellan dessa månader nedtecknas som tillbedjan. Allah, Upphöjd är Han, säger i en hadith qudsi:

“Adams son! Kom ihåg Mig en stund vid dagens begynnelse och en stund vid dess slut så förlåter Jag dig allt däremellan med undantag för de stora synderna, tills du ber om förlåtelse för dem.”

Ibn al-Mubârak, må Allah visa honom barmhärtighet, sade:
“[Allt som görs och sägs] under dagen räknas som dhikr för den som avslutar sin dag med att minnas Allah”

Muharram

Muharram är det nya årets första månad och den första av de fyra helgade månaderna. Det är rekommenderat att börja det nya året med att ångra det gångna årets synder.

Profeten, frid och välsignelser med honom, sade:
“Den bästa fastan efter fastan i Ramadan är fastan i Allahs månad, den ni kallar Muharram. Den bästa bönen efter den obligatoriska är nattbönen (qiyâm al-layl).” (Muslim)

De tio första dagarna i Muharram

Abu Uthman al-Nahdi sade:
”De [föregångarna] satte stort värde på de tio sista dagarna av Ramadan, de 10 första dagarna av Dhu ’l-hijja och de 10 första dagarna av Muharram.”

Profeten, frid och välsignelser med honom, sade:
“Den bästa fastan efter fastan i Ramadan är fastan i Allahs månad, den ni kallar Muharram. Den bästa bönen efter den obligatoriska är nattbönen (qiyâm al-layl).” (Muslim)

Det är rekommenderat att fasta under de helgade månaderna (Rajab, Dhul Qa’da, Dhul Hijja och Muharram), speciellt under månaden Muharram. Av Muharrams dagar är de tio första de bästa.

’Âshûra’ och Tâsûa’ dvs. den nionde och tionde Muharram

När Allahs sändebud, må Allah välsigna honom och ge honom frid, kom till Medina märkte han att judarna fastade på Ashura-dagen, den tionde Muharram. Han frågade dem varför och de talade om att detta var en lyckobådande dag, eftersom det var den dag då Allah räddade Moses och hans folk och dränkte Farao och hans folk. Moses fastade av tacksamhet mot Allah, och hans folk fortsatte sedan med detta. Allahs sändebud, må Allah välsigna honom och ge honom frid, sade till judarna att hans folk stod närmare Moses än de. Han fastade därefter denna dag och uppmanade sina följeslagare att också fasta. (Al-Bukhari, Muslim)

Det finns fler tidiga berättelser om denna dags betydelse. Det har berättats att det var den dag då Allah förlät vår fader Adam, den dag då Noaks ark strandade på det berg som är känt som al-Judi och den dag då Allah förlät Yunus folk, frid vare med honom och med alla profeter.

Allahs sändebud, må Allah välsigna honom och ge honom frid, lärde oss att minnas denna dag, främst genom att fasta. Han sade att om vi gör det så utplånar Allah föregående års synder. (Muslim)

Det är rekommenderat att fasta dessa dagar, i synnerhet den tionde. Abû Qatâda, må Allah visa honom barmhärtighet, berättar att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:
”Fasta den 10:e Muharram gottgör för synderna under det gångna året.” (Muslim)

Ibn ’Abbas, må Allah vara nöjd med dem, sade att Allahs Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, fastade på ’Ashura och att han uppmanade andra att fasta då. (Bukhari & Muslim) Han sade att Profeten, frid och välsignelser med honom, sade:
”Lever jag till nästa år ska jag helt säkert fasta den 9:e Muharram.” (Muslim)

Vi kan fråga oss vad ytterligare gagn vi kan ha av att fasta Ashura-dagen om vi redan har fastat på Arafat-dagen och därmed fått både det gångna och det kommande årets synder avskrivna? En del lärda har sagt att om man alltid fastar under båda dessa dagar får man en mer djupgående utradering av sina felsteg, man skyddas mot att upprepa dem i framtiden och det kan dessutom utplåna ens familjs och grannars dåliga handlingar. Vi bör också förnya vår ånger vid Ashura. Profeten, må Allah välsigna honom och ge honom frid, sade att det är en dag då Allah tillät ett visst folk att ångra sig och att Han fortsätter att tillåta även andra att göra det. (al-Tirmidhi)

Det har berättats att om någon är generös mot sin familj på Ashura-dagen kommer Allah att vara generös mot honom under resten av året. Sufyan bin `Uyayna sade: ”Vi prövade detta under femtio år och det fick vi bara gott av.” Det har också sagts att välgörenhet under denna dag ger samma belöning som ett helt års välgörenhet.


Källa: Från ghazali.se och alghazali_forum
Illustation: Ur ICOP’s bildgalleri
Mer information:
Fiqh of Islamic Months: The Month of Muharram http://qa.sunnipath.com (engelska)
ICOP Crescent Observation Results http://www.icoproject.org (engelska/arabiska)


Sökord: ashura nyår nyåret

6 Responses

  1. Ja, Muharram är första månaden i den islamiska året. Den infaller på olika datum i den västerländska kalendern, eftesrrsom månårest är kortae än solåret.

  2. Är det alltid 1 Muharram ett nytt år eller??

  3. ja, tack för rättelsen – ändrat nu!

  4. Imorgon kväll börjar muharram,menar du va?

  5. Muharrams måne föddes för 6 timmar och kommer att bli synlig om drygt ett dygn. Imorgon kväll börjar altlså Dhul Hijja inshaAllah, och för nyårsdagen är den 15 november.
    Följ månens faser på http://rahma.se/8394/live-satellitbild-av-jorden-och-manen