Förord till Qasida Burda | Sh. M. Yaqoubi

Qasida Burda

av Imam Sharaf al-Din al-Busiri (d. 696 H.)

Shekh Muhammad al-Yaqoubi

Förord

av Hans Eminens Sayyid Sheikh Muhammad al-Yaqoubi
Översatt till svenka av Leila Idris/bmk

Lov och pris utan gräns tillkommer endast Allah, den mest Barmhärtiga och mest Generösa för alla Hans frikostiga gåvor till oss, av vilka den mest betydelsfulla är Skapelsen Främste, Världens Mästare, Barhärtighetens Manifestationen, den Fulländade Människan, Profeternas Insegel sallAllahu aleihi wa sallam, Allahs Älskade, nämligen ingen annan än Muhammad, må väldoftande välsignelser och otaliga hälsningar sändas över honom.

Vi uttrycker vår helhjärtade och ovillkorliga tacksamhet till Allah den Allsmäktiga för att Han givit oss äran att tillhöra dem som följer Hans Sändebud, för att Han gjort honom till ett fulländad förebild för oss att efterlikna, för att Ham tilllåter oss att sända hälsningar till honom från fjärran, att besjunga hans ärorika namn, och att få skåda hans betagande vackra ansikte i vår inre syn och i våra drömmar, och för att Han efterlämnat hans välsignade och rena Familj ibland oss.

Allah den Allsmäktige har befallt oss att utan förbehåll tro på detta Sändibud, att följa honom blint och villkorlöst lyda honom, att älska honom till det yttersta och obetingat vörda honom. Vår tro är grundad på honom, den Heliga Koranen är känd bara genom honom, syndarnas straff har skjutits upp endast på grund av honom, och våra fem dagliga böner är inte avslutade förrän vi nedkallat välsignelser över honom.

Att nämna hans namn är en källa av salighet, att minnas hans utseende är en springbrunn av lycka. Att utöva hans Sunna är en stege som leder tlll fullkomning. Dessutom finns det knappast något vi gör som inte kräver att vi beaktar och följer något från hans Sunna. Så hur – vid Allah som skapat honom – hur skulle vi inte förälska oss i honom, längta efter honom och att minnas honom varje ögonblick av våra liv!

Denna dikt av Imam Al-Busiri är en hyllning till denna Fulländade Människa. Den överensstämmer med det Gudomliga lovpris av honom som finns i den Heliga Koranen, och sammanfaller med många vittnesmålen från hans följeslagare, särskilt diktarnas – och främnst bland dem är Hassan Bin Thabit.

Den kärlek och hängivenhet som Imam Al Busiri visar i denna magnifika dikt saknar motstycke. Han är sannerligen – som han uttryckte det en annan dikt – “förkroppsligandet av Hassan”. Inte att undra på att en blivit den mest firade dikten, inte bara bland araber men i hela den muslimska världen. Om du inte talar urdu och vill presentera dig i Pakistan, behöver du bara citera denna diktrad: “Mawlaya salli wasallim da’iman abadan ‘alaa habibika khayril khalqi kullihimi“, och se hur mycket kärlek och omtanke du kommer att motta ifrån folk!

Att sjunga denna dikt, att studera den och lära den utantill har blivit ett tecken på att man tillhör Islams rätta väg, Sunnans väg, den stora mittfåran; och tvärtom: att förkatsa den eller inända mot någon av dess versrader är ett tecken på villfarelse. När lärda av Hafiz Bin Hajar Al-Asqalanis kaliber var stolta över att studera denna dikt och föra den vidare, då äterstår för andrar endast att tro visa respekt.

Jag uppmuntrar starkt våra samfund att återuppliva denna dikt och traditionen att sjunga den och reflektera över dess innebör, för att öka kärleken och längtan till Allahs Älskade, för att leva i hans efterföljd och slutligen möta honom på den Yttersta Dagen.


Qasida Burda
av Imam Sharaf al-Din al-Busiri (d. 696 H.)
med förord av Sayyid Sheikh Muhammad al-Yaqoubi
och Sheikh Faisal Abdur-Razak

Den arabiska texten återgiven med stor noggrannhet, smakfullt dekorerad och omsorgsfullt layoutad, och tryckt med hög kvalitet.


Info och beställning:
http://www.remembrancepublications.co.uk/


Relaterade länkar:
Sheikh Muhammad al-Yaqoubi’s förord på engelska:
facebook.com/shaykhabulhuda/, islam.nur.nu


You may also like...