Hadith: Visdomen med diplomati

Kommentar av Imam Ibrahim al-Bajuri till hadith nr 350 i “Al-Shama’il” av Imam al-Tirmidhi
Översatt av bmk


När den arabiske stamledaren ´Uyayna ibn Hisn kom för att besöka Profeten Muhammad (må Allah sända honom välsignelser och fred), tog han vänligt emot honom, trots att han var medveten om att mannen var en hycklare. I kommentaren förklaras visdomen i att visa vänlighet och diplomati även mot dem som har en negativ inställning till Islam.


Aisha (må Allah vara nöjd med henne) berättar:
En man [1] bad om att få träffa Allahs Sändebud (salla Allah ´aleihi wa sallam) medan jag var hos honom. Han sade (till mig): “Vilken dålig son till sin stam” eller: “Vilken dålig broder till sin stam han är!” [2] Sedan gav han honom tillåtelse, och när han kom in, talade han (salla Allah ´aleihi wa sallam) vänligt till honom [3]. När (mannen) gick ut sade jag: “O Allahs Såndebud, du sade det du sade, sedan talade du milt till honom!” Han (salla Allah ´aleihi wa sallam) sade: “O Aisha, de värsta bland folk är de som folk lämnar” eller “de som folk överger för att skydda sig mot deras grova tal.” [4]

Sammanfattning av Imam al-Bajuris kommentar:

1. Ett mirakel av Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam)
Ur en del berättelser framgår att mannen som bad att få träffa Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) var Mukharama ibn Naufal (مُخْرَمَةُ بن نَوْفَل) [a]. Det alla är ense om är dock att det var ´Uyayna b. Hisn al-Fazariyy [b], som även kallas al-Ahmaq al-Muta´. Han var vid den tiden en dold hycklare. Det var därför som Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) talade om honom på det sättet han gjorde, för att skydda mot hans ondska. Detta är inte ghiba (baktal) utan nasiha till Umman.

Det som bevisar (att han var hycklare) är att han senare, efter Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) bortgång, tog avstånd från Islam. Han togs till fånga och fördes till Abu Bakr, medan gatpojkarna ropade efter honom i Madinas gränser: “Det där är den som gick ut ur Islam!” Han svarade: “Er farbroder har aldrig inträtt (i Islam) – hur skulle han kunna träda ut?!”

Därför är Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) ord (till ´Aisha) ett av tecknen på hans profetskap och ett av hans mirakler, eftersom han därmed antydde något ur det fördolda som skulle komma att inträffa.

´Uyayna blev senare en god muslim och deltog i några av erövringskrigen på ´Umars tid – må Allah vara nöjd med honom.

2. Uttrycket “son till en arab” eller “broder till en arab”
“Vilken dålig son till sin stam” eller: “Vilken dålig broder till sin stam han är!” – så lyder hadithen i denna version, där “eller” innbär att återbättaren var osäker på vad som sagts. Al-Bukhari återger den med “och”, alltså utan osäkerhet. Ja, alla som återberättar hadithen från al-Munkadir, utom Sufyan, återger den utan osäkerhet.

Order ´ashira betyder i detta sammanhang stam (qabila). Araberna använder ofta uttrycket “son till” eller “broder till” för att hänföra en person till sin stam. När det säger: O broder till en arab! så menar de en arab. Uttrycket här betyder alltså “Vilken dålig man som kommer från denna stam!” Dvs. man utser just den individen av stammens medlemmar som klandervärd.

3. Det är tillåtet att tala vänligt till hycklare – men inte att kompromettera religionen
Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) talade vänligt till honom – dvs. han behandlade honom på ett milt och mjukt sätt för att dra honom till sig, eftersom han han var ledera för sin stam, och Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) hoppades att de skulle anta Islam

Av detta kan man lära sig att det är tillåtet att smickra och visa mjukhet mot en person i syfte att ställa saker tillrätta. Det kallas (mudara – المدارة), och det är tillåtet (mubah), ja, i vissa situationer är det det rentav bästa. Det har t.o.m. berättats att “Den som lever med mjukhet (mudara) dör som martyr”. Detta i motsats till undfallande smicker (mudahana – مداهنة) som inte är tillåtet i religionen. Skillnaden mellan dessa båda är att den första typen (mudara) innebär att man offrar något i världsliga avseenden för att ställa saker tillrätta i religionen, medan medan den andra typen (mubah) innebär att man offrar sin religion för att förbättra något i världsliga avseende – t.ex. att man avstår från att påbjuda det goda och förbjuda det otillbörliga för man därigenom tillskansar sig fördelar i detta liv, vilket tyvärr ofta förekommer. Wa la hawla wa la quwwata illa biAllah!

4. Visdomen i att möta grovt tal med vänlighet
Aisha (må Allah vara nöjd med henne) förunderades över att Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) talade illa om mannen i hans frånvaro och talade väl till honom i hans närvaro, och undrade vad som kunde vara orsaken till detta. Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) förklarade för henne att det var för att skydda sig mot det grova tal som var brukligt bland araberna. Hade han inte talat vänligt till honom, skulle han förmedla fel budskap till mannens stam – trots och olydnad skulle framstå som fint, och de skulle uppmuntras till att inte tro. Att tala vänligt tillhör alltså den religiösa diplomatin och välgörenheten i Muhammads Ummah.

Barmhärtighetens Profet – Nabi al-rahma
Sammanfattningsvis kan vi säga att Allah har gjort vår Profet (salla Allah ´aleihi wa sallam) till en fullkomlig människa i alla avseenden, bl.a. genom hans sätt att dra människor till sig, även sådana för vars väl man fruktar och från vilka fruktar ont. Han drog dem till sig genom att offra pengar och egendom för dem, genom sin glada uppsyn, genom sin empati för alla människor – allt för att Umman skulle växa. Och hur skulle det kunna vara annorlunda, när han är barmhärtighetens Profet (salla Allah ´aleihi wa sallam)!

[wpspoiler name=”بالعربية ” ]

‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن المنكدر ‏ ‏عن ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏
‏استأذن ‏ ‏رجل ‏ ‏على رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأنا عنده فقال ‏ ‏بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قلت له يا رسول الله قلت له ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا ‏ ‏عائشة ‏ ‏إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء ‏ ‏فحشه

[/wpspoiler]


Biografier

[a] Mukhama b. Nawfal : http://www.sahaba.rasoolona.com/Sahaby/24823/
[b] ´Uyayna b. Hisn : http://www.sahaba.rasoolona.com/Sahaby/


Källa: Hadith Nr 350 i Imam al-Tirmihi’s “Al-Shama´il“, Kapitlet om Allahs Sändebuds (salla Allah ´alehi wa sallam) goda karaktär, med kommentar ur “Al-Mawahib al-Laduniiyya ´ala al-Shama´il al-Muhammadaniyya” av Imam Ibrahim b. Muhammad al-Bajuri
Svensk text: Copyright Kultursällskapet Damas © 2012
Not: Översättningen är ett sammadrag, där rent språkliga kommentarer utelämnats
Arabisk text: http://kutub.nur.nu (pdf)

Bajuri Sharh
s. 585
sid. 586