Sunni troslära: Om Profetens Följeslagare


Här sammanfattas av några viktiga punkter ur al-Tahawiyya – Imam al-Tahawis text om Sunnitisk troslära – gällande Ahl al-Sunnas syn på Profeten Muhammads (salla Allah ´aleihi wa sallam) följeslagare:


1. Sunnimuslimer betecknar sig som Ahl al-sunnah wal-Jama’ah – de som följer Sunnan och de lärdas konsensus. Vi håller oss till den ädla Profetiska Sunnan, så som den har förståtts av våra rätt vägledda lärda och Imamerna genom alla tider – med andra ord: majoriteten av Ummahn (samfundet).

2. De rättfärdiga lärda från Islams tidiga generationerna och dem som därefter följde deras väg, de som är rättskaffens, de som förmedlar hadith, och de rättslärda – sådana människor bör bara omnämnas på bästa sätt. Den som nämner dem på ett opassande sätt har avvikit från den raka vägen.

3. Vi älskar alla Allahs Sändebuds Följeslagare, men vi går inte till överdrift i vår kärlek till någon av dem, på ett sådant sätt att det skulle få oss att förakta andra (bland dem). Vi tar inte avstånd från någon av dem [och antyder inte att de skulle vara skyldiga till någon synd] och vi omnämner dem endast på ett fint sätt (må Allah vara nöjd med dem alla).

4. Det är inte tillåtet att tala illa om någon av Följeslagarna. Vi håller tyst angående de konflikter som uppstod mellan dem, eftersom dessa konflikter var baserade på deras ärliga försök att göra en självständig bedömning (ijtihad) – och enligt vår religion, erhåller den som utövar ijtihad en belöning om hans bedömning är felaktig och två belöningar om hans bedömning är riktig [förutsatt att han har har kompetens till ijtihad]. Vi är alltså ålagda att visa vördnad för alla Följeslagare utan undantag och att vara övertygade om deras moraliska integritet.

5. Den som talar väl om Allahs Sändebuds följeslagare, hans fruar, de troendes mödrar och hans barn, är fri från hyckleri.

6. Vi tror att Abu Bakr al-Siddiq är den bästa av människorna efter Profeterna, följd av ‘Umar ibn al-Khattab. Alla följeslagarna var överens om båda deras kalifat. De följs (i rang) av ‘Uthman, “den som hade två ljus” [vilket syftar på att han var gift med två av döttrarna till Profeten salla Allah ´aleihi wa sallam] och därefter ‘Ali ibn Abi Talib, som var kusin till det älskade Sändebudets (må fred och välsignelse vara över honom). Dessa fyra är de rätt vägledda Kaliferna och trovärdiga Imamerna (må Allah vara nöjd med dem).


Ur en artikel av Ustadh Faraz A. Khan på Seekersguidance (seekersguidance.org)
Omtolkat till svenska av fatwabanken.se och redigerat av ramha.se
Illustration: Detalj från Nizhamiya-moskén i Johannesbug, Sydafrika
Foto: lencomb


Aqida Tahawiyya
Engelska / Arabiska sida vid sida : pdf
Engelska / Arabiska med kommentarer av Sheikh Muhammad b. Yahya Ninowi : pdf