Ett palats i Paradiset – varje dag!

Hadither om vikten av att be Sunna-bönerna

Från alinaam.co.za
Översatt till svenska av Ilminstitutet © 2012.

Allahs Sändebud (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) har sagt [1]:

“Den som utför tolv böneenheter (Rakaats) under en dag, utöver de obligatoriska (fard) bönerna, kommer att ges ett hus i Jannah.”

Dessa tolv böneenheter har specifikt uppräknats i en annan återberättelse: [2]

2 böneenheter före fajr (gryningsbönen)
4 böneenheter före dhuhr (middagsbönen)
2 böneenheter efter dhuhr
4 böneenheter före ´asr (eftermiddagsbönen)
2 böneenheter efter maghrib (kvällsbönen)
2 böneenheter efter ´ishaa’ (nattbönen)

Om det på Domedagen visar sig finnas några defekter i någon persons bön, kommer då dennes nafl (frivilliga) böner att kompensera för det. [3]

Därför bör vi vara mycket noga med att rätta till och fullända våra obligatoriska böner genom att uppfylla alla villkor som är knutna till dem, och vi bör även vara noga med att utföra Sunnabönerna.

De två sunna böneenheterna före den obligatoriska fajrbönen är den starkast påbjudna sunnan under dagen. [4] Sayyidatuna Aaisha (må Allah vara nöjd med henne) återberättar att Allahs Sändebud (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) sade [5]:
“De två böneeneheterna innan fadj är bättre än hela världen och allt som den rymmer.”

Beträffande de fyra sunna-bönerna före dhuhr har Allahs Sändebud (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) omnämnt att himlarnas dörrar öppnas upp vid den tidpunkten [6], och om man låter dem följas av ytterligare fyra böneeneheter (två sunna och två nafl) [7]) efter den obligatoriska dhuhrbönen, kommer Allah den Allsmäktige att skydda en från Elden [8].

Om en person utför fyra böneeneheter före ´asr (eftermiddagsbönen), kommer han att få ett hus i Paradiset [9]. Allahs Sändebud (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) har gjort en särskild åkallelse (du’a) att Allahs nåd må överösa den som ber fyra böneenheter före ´asrbönen [10].

Makhlul (må Allah vara nöjd med honom) återberättar att Allahs Sändebud (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) sade:
“Om två böneenheter utförs efter maghrib innan man talar, kommer de att lyftas upp till himlarna.” [11]

Om man utför fyra böneenheter (två sunna och två nafl) efter ´ishaa’-bönen i moskén, kommer man att erhålla belöningen av att ha utfört dessa böner under Laylatul-Qadr (Allsmaktens Natt i Ramadan). Detta har omnämnts av flera olika följeslagare (må Allah vara nöjd med dem alla) [12].

Att utföra witrbönen är nödvändigt (wadjib) [enligt Hanafi-skolan, 13]. Allahs Sändebud (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) sade [14]:
“Den som inte utför witrbönen tillhör inte oss.”

Reflektera över alla dessa förtjänster! Var bedjande borde sträva i att uppnå dessa fördelar genom att orubbligt stå fast vid Sunna-bönerna, som tyvärr många numera försummar. Sunna-bönerna leder till Allahs den Allsmäktiges kärlek och hjälp! [15]


[1] Sahih Muslim, Hadith 1691
[2] Sunan al-Tirmidhi, Hadith 415. Denna Hadith är autentisk enligt Imam al-Tirmidhi
[3] Sunan al-Tirmidhi, Hadith 413. Imam al-Tirmidhi har klassificerat denna återberättelse som sahih
[4] Bukhari, Hadith 1169, Sahih Muslim, Hadith 1683, Tahtaawi sid. 212
[5] Sahih Muslim, Hadith 1685
[6] Sunan al-Tirmidhi
[7] Fathul Qadir, vol. 1, sid.387
[8] Sunan al-Tirmidhi, Hadith 427; Sahih ibn Khuzaymah, Hadith 1190
[9] Majmauz-Zawaaid, vol.2, sid. 222
[10] Sunan al-Tirmidhi, Hadith 430; Sahih ibn Khuzaymah, Hadith 1193)
[11] Al-Maraasil av Imam Abu Dawud, Hadith 73
[12] se al-Musannaf av Imam Ibn Abi Shaybah, Hadith 7347 – 7353
[13] Detta är den rådande åsikten i Hanafiskolan (se Fath al-Qadir av Ibn al-Hummam), men inte den rådande åsikten i dem övriga tre skolorna. Hos dem är denna bön Sunnah
[14] Al-Mustadrak, vol.1, sid. 305-306. Imam Hakim has klassificerat denna återberättelse som sahih (autentisk). Se även Nasbul-Raayah, vol.1, sid. 112
[15] Sahih Bukhari, Hadith 6502


Illustration: Detalj från Nizhamiya-moskén i Johannesbug, Sydafrika
Foto: lencomb