Vem kan man ge zakat till?

Besvarat av Sidi Abul Wahid Morrone
enligt Shafi´i madhhab

Fråga

Jag undrar till vem/vilka man skall ge zakat till i prioriteringsordning?
Sedan undrar jag om man kan ge Zakat för att stödja ett moskébygge i ett fattigt område i Eritrea?

Svar

enligt Shafi´i-skolan

Den dominerande åsikten i vår skola är att zakat bara får ges till de individer som hör till en av följande åtta kategorier. Allah, den Upphöjde, säger:

Offergåvorna (zakat) är avsedda enbart för de nödställda och de fattiga och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan för tron och för att friköpa människor ur slaveri och för att lätta de skuldtyngdas bördor och för kampen för Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis. (K. 9: 60)

 1. 1. Nödställda (al-fuqarâ’) är de som varken har pengar eller arbete, och omfattar även dem som har ett arbete men som tjänar mindre än hälften av det de behöver för mat, kläder, boende och andra livsförnödenheter för sig själva och för dem de är skyldiga att försörja.
 2. 2. Fattiga (al-masâkîn) är de som har mer än hälften av vad de behöver för sig själva och för dem de har skyldighet att försörja, men vars medel ändå är otillräckliga för att helt täcka de nödvändiga behoven.

  En gift kvinna kan varken anses vara fattig eller behövande, eftersom hennes man är förpliktigad att försörja henne. Ett undantag är när mannen inte uppfyller sin försörjningsplikt, om han t.ex. reser bort och inte lämnar tillräckligt med pengar till sin frus försörjning.
  Den som är skuldsatt och har pengar anses inte vara fattig eller nödställd förrän han använt alla sina pengar till att betala sin skuld.

  Den som kan försörja sig genom att arbeta med ett för honom lämpligt arbete, men som väljer att inte göra det har ingen rätt att ta emot zakat, utom de som ägnar sig åt att uppfylla en fard kifaya, som att t.ex. söka religiös kunskap.

  Det är rekommenderat för en gift kvinna att ge zakat till sin man om han är berättigad att ta emot den, dvs. tillhör en av ovannämnda kategorier.

 3. 3. De som har hand om insamlandet av zakat (al-’âmilîn) är de som utsetts av Imamen för att samla in zakat, de som för räkenskap och de som utsetts att arbeta med sådant som rör zakat.

 4. 4. De vars hjärtan ska vinnas (al-mu’allafati qulûbuhum) till dessa räknas bl.a. de muslimer vars tro är svag eller vacklande, om man har skäl att tro att deras visshet kan stärkas på detta sätt.

 5. 5. För att friköpa slavar (al-riqâb) som skulle kunna ha köpt sig fria om de hade haft pengar.

 6. 6. De skuldtyngda (al-ghârimîn) de som t.ex. satt sig i skuld för att använda pengarna på ett tillåtet sätt för sig själva och/ eller sin familj.

  Det är rekommenderat för en gift man att ge zakat till sin fru om hon är skuldsatt och berättigad.

 7. 7. De som kämpar för Guds sak (fî sabîlillâh) de som frivilligt strider för Guds skull.

 8. 8. Vandringsmännen (ibn as-sabîl) de som är resande eller avser att resa, förutsatt att resan inte är förbjuden enligt shari’a.

De fyra förstnämnda kategorierna äger pengarna de får, medan de fyra sistnämnda måste lämna tillbaka det som blir över sedan pengarna tjänat sitt ändamål. Om t.ex. en resande givits 1000 kr och tar sig till sin slutdestination för 500 måste han lämna tillbaka det resterande beloppet.

Zakat får alltså inte ges till ett moskébygge. Man måste fördela zakat lika mellan de kategorier som lever i de område där pengarna finns vid den tid då det är obligatoriskt att betala zakat. Det är också obligatoriskt att ge zakat till minst tre personer ur varje tillgänglig kategori.

Detta är den dominerande åsikten, men det finns starka åsikter i vår skola att det är tillåtet att ge zakat till en kategori och till en enda person, att det är tillåtet att betala zakat till någon som inte bor i de egna området och att det är tillåtet att ge zakat till moskébyggen.


Al Ghazali-institutet 1427 I.E. / 2006 C.E. http://ghazali.se


You may also like...