Innebörden av nypåfund (bid´a)

En kort sammanfattning av artikeln “The Meaning Of bid`a” av Sheikh Gibril F. Haddad
Översatt och redigerad av Omar K N


Vi kan bara skydda och stärka vår religion Islam genom att följa det som är sant och korrekt från Islams tradition, och i det som vi följer våra stora Ahl al-Sunna Imamer och män av insikt och sist men inte minst Profet Muhammad ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) !

1. Idag med en hel del “moderna“ och märkliga tolkningar av Islam är det mycket viktigt att förstå att en mujtahid’s ijtihad på Sunnas principer är en del av Lagen (Shariah) och alltså inte en nyinstiftad sak eller innovation (bid`a) i Religionen. Om detta är (nästan) alla av Islams lärda överens, inklusive Ibn Taymiyya. Beviset är den sunda (sahih) hadithen:

“Om domaren (al-hâkim) dömer genom att anstränga sig efter förmåga (fa-jtahada) och träffar rätt, belönas han tvåfaldigt; om han dömer genom att anstränga sig efter förmåga och missar målet, belönas han en gång.“
Bukhari 9, 92-450

Därför får man inte – i sin strävan att stärka Religionen Islam (som det gör t ex M. al-Shuqayri [1] ) – visa fanatism och angripa Islams lärda och påstå att dem instiftar nya saker så som det menas i den profetiska hadithen:

“Varje nyinstiftad sak (kullu muhdathatin) är en innovation (bid`a), och varje innovation är vilseledande, och allt som är vilseledande hamnar i Elden.“

Vidare går det inte heller att begränsa sig på en enda hadith – som ovan – och kasta ifrån sig varje annan hadith som förmår hämta in en god sak och rättsliga avgöranden som avser alla nyinstiftade saker. Vet att det som menas med hadithen: “Varje nyinstiftad sak är en innovation (bid`a)“ är det som går mot Lagens texter. Detta, och bara det, är den vilseledande innovationen. ( Sayyid `Ali ibn Muhammad Ba `Alawi)

Exempel på vilseledande innovationen: om man hittar på en bön förutom de fem.

2. Bruket av universella uttryck i arabiskan (som nâs, kull). Kullu betyder på arabiska “alla, varje” och det betyder även “mest” eller “många”, men inte nödvändigtvis “alla”. Bland de många exempel för detta ska här bara citeras två:

2a. Bevis från koranen (andra är 46:25; 27:23; 53:39;)
{ Och när de inte längre mindes läxan som de fått, öppnade Vi portarna till allt för dem (kull shay) }
Sura 6, vers 44: “allt” – förutom portarna till den gudomliga barmhärtigheten, som dem inte fick ta emot.

2b. Bevis från hadith:
“Allt (kull shay) av den mänskliga kroppen kommer att förgås i jorden utan ryggradens nedersta del (`ajba-dhanabihi).” (Bukhari 6, bok 60, 338).

Ibn `Abd al-Barr sa: “utan att det är relaterad att profeternas och martyrernas kroppar inte kommer att förgås i jorden”.

3. Följeslagarnas innovationer (som dem gjorde) genom deras individuella ijtihad av Sunnas principer.

3a. När Bilal (radi-Allahu `anhu) svarade Profeten (sallAllahu alayhi wasallam) för vilken handling han väntade sig den bästa belöningen, och han berättade att han gör nafila salat efter varje wudhu, sa han: “bihimâ“, dvs. med dessa två rakat tränger du in i Paradiset. Ibn Hajar: “Denna hadith betyder att ijtihad är tillåten angående samordning av dyrkan (`ibâdah).”

3b. Uthmân (radi-Allahu `anhu) introducerade den andre adhân.

3c. `Umar ibn al Khattâb var den första som samlade folk för den gemensamma nattliga salaten i fastemånaden Ramadhan (tarâwîh) och som `Umar (radi-Allahu `anhu) beskrev med orden: “Vilken fin innovationen (ni`mati-l bid`a) det är“. Det var något som inte gjordes under Profetens (sallAllahu alayhi wasallam) tid, men som är helt och hållet sanktionerat av och grundat på Lagen. Och alla pålitliga autoriteter av Salaf och Khalaf förstod att `Umar menade med sina ord en riktig innovation och att det var en lovvärd sådan godkänd av Allah (swt) och Hans Profet (sallAllahu alayhi wasallam).

Det finns många andra verser och ahadith som förtydligar de ovan nämnda principer. Det är därför ett tecken av djup okunskap om Lagens (Shariah) grunder och om de islamiska vetenskapernas principer – och faktiskt en tydlig överträdelse av de första muslimernas praktik – om man tolkar hadithen: “Varje nyinstiftad sak är en innovation (bid`a)“ på ett absolut sätt och om man vägrar att underkasta denna tolkning under de etablerade regler som ges av Shariah i sådana fall.

4. Imam `Izz ibn `Abd al-Salam klassificerade innovationerna (bid`a) enligt deras nytta, skada eller indifferens i fem kategorier:

wâjib, (exempelvis att bevara Koranen i skrift för att inte förlora den, etc.)
harâm, (att bruka oislamiska skatter, att ge positioner av auktoritet till de som är olämpliga, etc.)
mandûb – rekommenderad, (att skriva böcker om nyttiga ämnen, etc.)
makrûh – förkastlig, (att repetera (muballigh) Allahu akbar när det ändå redan hörs, etc.)
mubâh – tillåten, (att använda skedar, äta finare mat, etc. )

Hans klassifikation bekräftades av al-Nawawi, Ibn Hajar `Asqalani och den enorma majoriteten av de islamska lärda.

5a. Imam al-Nawawi i Sharh Sahih Muslim (1972 ed. 6:154) btr. hadithen: “Varje nyinstiftad sak är en innovation (bid`a)“: “Det här är en universell regel, som tolkas specifik (`ammun makhsûs). Det som menas är nyinstiftade saker som inte godkänns av Shariah. Detta – och bara detta – menas med innovation (bid`a).

5b. Imâm al-Shâfi`î:

Det finns två sorter bid`a: (al-bid`atu bid`atân):

  • lovvärd innovation (bid`atun mahmûda) och
  • klandervärd innovation (bid`atun madhûma).

De enda innovationerna som är vilseledande utan undantag är de som beträffar trosinnehåll (`aqîdah), som Mu`taziliternas, Qadariternas etc. som går emot de tidiga muslimernas tro.

Men det finns dem som vill vara mera lik Salaf än dem bästa i vår Ummah, och som har lämnat denna kristallklara definition av bid`a och låter nyinstiftade teorier krypa in i deras argumentationer från höger och vänster. Det duger inte och det är förkastligt att komma med några fraser om “Sunna“ och “bid`a“ och sedan kasta de mot andra muslimer utan djupare kunskap i Islams och Ahl al-Sunnas Usûl.

Må Allah leda oss den rätta vägen och öka vår kunskap!
Må Allahs välsignelser och frid vare med Sayyiduna Muhammad, hans familj och hans följeslagare.


Fotnot
[1] Muhammad al-Shuqayri: Al-Sunna wa al-Mubtada’at


Svensk text: skarholmensmoske.se
Ursprunglig artikel: “The Meaning Of bid`a” av Sheikh Gibril F. Haddad


You may also like...