Sadaqat al-Fitr | Mufti M. al-Kawthari

Av Mufti Muhammad ibn Adam al-Kawthari
Översatt till svenska av fatwabanekn.se

I Allahs, den Nåderike, den Barmhärtiges namn.

Hela konceptet bakom sadaqat al-fitr är att tillåta fattiga och behövande individer att njuta av ‘iddagen som de som är rika och att de inte ska oroa sig över att ekonomin ska gå ihop. Det är som sådant starkt rekommenderat att betala denna sadaqa på ett sätt att den når de fattiga och behövande på ‘iddagen.

Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Umar (må Allah vara nöjd med honom) återberättar att Allahs Sändebud (välsigna honom Allah & bevilja honom fred) anbefallde att sadaqat al-fitr betalas innan folk går ut till (‘id)bönen. (Sahih al-Bukhari nr: 1438)

Imam al-Bukhari återberättar även från ‘Abdullah ibn ‘Umar (må Allah vara nöjd med honom) att följeslagarna brukade ge denna sadaqa en eller två dagar innan ‘id al-fitr. (Sahih al-Bukhari nr: 1440)

I områden där sadaqat al-fitrpengar samlas in och sedan skickas utomlands, är det därför bättre att betala den några dagar innan ‘id, så att de fattiga och behövande individerna får den på ‘iddagen. Den berömde traditionelle hanafijuristen, Imam al-Kasani (må Allah vara barmhärtig mot honom) uppger i sin Bada’i al-Sana’i:

“Det är rekommenderat (mustahabb) att betala denna sadaqa innan man går ut till ‘idbönen, eftersom detta var Allahs Sändebuds (välsigna honom Allah & ge honom fred) sedvana och på grund av hans (välsigna honom Allah & ge honom fred) uttalande: “Befria de fattiga från att tigga på denna dag.” så om man betalar den [till den fattige] innan man går ut till ‘idbönen, kommer det att befria honom från att tigga på denna rådande dag, och han kommer därför även att vara i stånd att utföra sin ‘id salat (bön) med förnöjdsamhet och fred i sinnet. (Se: Bada’i al-Sanai 2/74)

Muslimer som bor i västvärlden måste inse att det avsedda målet med sadaqat al-fitr inte kommer att uppnås om de btalar den vid moskéns dörr tio minuter innan ‘id salat. Sadaqat al-fitrs anda är att de fattiga och behövande ska ha dessa pengar hos sig på ‘iddagen, så att de kan glädjas och njuta av sin ‘id precis som alla andra. Muslimska samfund i de olika städerna bör försöka underlätta insamlingen av sadaqat al-fitr innan ‘id och dess utdelning bland de fattiga på ‘iddagen.

Men om man inte kan skicka pengarna till de fattiga på ‘iddagen, är det rekommenderat att denna sadaqa betalas på ‘iddagen innan ‘idbönen. Imam al-Haskafi (må Allah vara barmhärtig mot honom) uppger i sin al-Durr al-Mukhtar:
“Det är rekommenderat att ta sadaqat al-fitr innan man går ut till ‘idbönen efter gryningen agerandes på Allahs Sändebuds (välsigna honom Allah & ge honom fred) uttalande och sedvana. Det är giltigt att betala den innan eller efter ‘iddagen.
(Se: Radd al-Muhtar ala ‘l-Durr al-Mukhtar, 2/367)

Om man glömmer eller inte lyckas betala denna sadaqa innan man går ut till ‘idbönen, ska man då betala den så fort som möjligt, eftersom förpliktelsen inte lyfts upp av förseningen. Det är inte syndfullt att dröja med att betala sadaqat al-fitr förrän efter ‘idbönen, men det är olämpligt och något ogillat (makruh tanzihi) att göra så, eftersom, som det är förklarat, lämnar man “rekommendationen” att betala den innan ‘idbönen. Om man fördröjer den, även länge, kommer den fortfarande att betraktas som ett aktuellt utförande (ada) och inte som att man tar igen den (qadha). (Se: Madjma’al-Anhur 1/227 och Radd al-Muhtar 2/367-368)

Och Allah vet bäst

[Mufti] Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa,
Leicester, Storbritannien.


Svensk text: Hämtad från fatwabanekn.se
Ursprunglig källa: Daruliftaa.com
Illustration: SKT Welfare i arbete med att lasta förnödenheter till syriska flykingar