De svåraste synderna (al-kaba´ir)

sammanfattade enligt Imam Shams al-Din al-Dhahabi och Abu Talibb al-Makki

Sammanställt av Ann-Catrin Nilsson
Ur Al-Ghazali-institutets årsskrift Oas 2012

بسم الله الرحمن الرحيم

I “Reliance of the Traveller”, Ahmad ibn Naqib al-Misris klassiska manual i Shafi’i-fiqh, (översatt och kommenterad av Nuh Ha Mim Keller) definierar imam Dhahabi (673 – 748 e.H/1274 – 1349 e.Kr.) en svår synd som en där det finns ett hot om straff i det kommande livet, såsom uttryckligen nämnts i Koranen, eller en handling som fördömts av Gud eller Hans Sändebud, må Guds frid och välsignelse vara med honom.
Om ni, som ni befallts, undviker de svåraste synderna, skall Vi utplåna era dåliga handlingar och föra er in [i evigheten] genom en äreport. (K. 4:31)

Och Profeten, må Guds frid och välsignelse vara med honom, säger:
[Att dagligen utföra] de fem föreskrivna bönerna ger förlåtelse för det som utförts [under tiden] från en fredagsbön till nästa, så länge ni inte begår de svåraste synderna.

Därav förstår vi vikten av att känna till vilka dessa svåra synder är. Den första uppräkningen nedan bygger på imam Dhahabis framställning i hans skrift “Al-Kaba’ir”. De flesta lärda på imam Dhahabis tid var överens om att de synder som han räknar upp verkligen tillhör de svåraste. Denna förkortade version av hans uppräkning har återgetts nästan helt utan kommentarer, eftersom det huvudsakliga syftet här bara är att påminna om dem eller göra dem kända för dem som inte känner till alla, så att de som vill ska kunna undvika dem. Genom att göra den här uppräkningen undgår vi också den svåra synden [nr 35 i imam Dhahabis uppräkning] att undanhålla kunskap.

Efter imam Dhahabis förteckning över de svåraste synderna följer Abu Talib Makkis (d. 386 e.H/996 e.Kr.) uppräkning av de synder han bedömt vara de svåraste. De kan enligt honom komprimeras till sjutton stycken. Och al-Bukhârî har förmedlat att Profeten, må Guds frid och välsignelse vara med honom, sade:
De värsta av de svåra synderna är avgudadyrkan, mord, att behandla sina föräldrar illa, och att vittna falskt.

För Korancitat, hadither, förklaringar och kommentarer till varje svår synd hänvisas till Reliance of the Traveller: p 1.0 – p 75.28. samt w 52.3. För övrigt råder vi den som har svårigheter med att förstå eller efterleva någon av dessa synder att tala med en imam, vars kunnighet och omdöme har visat sig vara pålitligt, eller att ställa sina frågor via någon av länkarna nedan: http://seekersguidance.org/ans-blog/ http://spa.qibla.com/

De svåraste synderna
Sammanfattning av “Al-Kaba’ir” av Imam Shams al-Din al-Dhahabi

 1. Att sätta någon eller något vid Guds, den Högstes, sida (shirk)
 2. Att döda en människa
 3. Att utöva magi och trolldom
 4. Att inte utföra bönen
 5. Att inte ge zakat
 6. Att visa brist på respekt för sina föräldrar
 7. Att godta räntevinst
 8. Att med orätt tillägna sig och förbruka föräldralösas egendom
 9. Att ljuga om Profeten, må Guds frid och välsignelse vara med honom
 10. Att bryta fastan under Ramadan
 11. Att fly från striden under jihad
 12. Äktenskapsbrott och otukt
 13. För en ledare att missleda, tyrannisera och förtrycka dem han leder
 14. Att berusa sig
 15. Arrogans, övermod, hög färd, fåfänga och förhävelse
 16. Att bära falskt vittnesbörd
 17. Sodomi och lesbianism
 18. Att anklaga en kvinna som kan vara kysk för äktenskapsbrott
 19. Att förskingra krigsbyte, muslimers kapital eller zakat
 20. Att tillägna sig andras egendom genom bedrägeri
 21. Att stjäla
 22. Att utöva stråtröveri som hotar [den fria framkomligheten på] vägarna
 23. Att svära en ed som innehåller en medveten lögn
 24. Inbitet ljugande
 25. Självmord
 26. Att vara orättfärdig vid utövandet av domarämbetet
 27. Att tillåta sin fru att utöva otukt
 28. För kvinnor att vara maskulina och för män att vara feminina
 29. Att gifta sig bara för att få [lagens stöd att] återgå till den tidigare äkte mannen
 30. Att äta oslaktat kött, blod eller svin
 31. Att inte avlägsna alla spår av urin från sig själv och sina kläder
 32. Att ta upp [annan] skatt [än den som föreskrivits av de religiösa lagen]
 33. Att [skrytsamt] framhäva sina goda gärningar
 34. Trolöshet
 35. Att inhämta religiös kunskap för världsliga mål eller att undanhålla den
 36. Att påminna någon som varit föremål för en välgärning om välgärningen
 37. Att inte tro på ödet (qadr)
 38. Att avlyssna människors privata samtal (Om den som lyssnar gör det för att skydda någon från skada tillhör det inte de svåra synderna)
 39. Att förbanna någon
 40. Att överge sin ledare
 41. Att sätta tro till spåmän och astrologer
 42. För en hustru att trotsa sin make
 43. Att bryta släktskapsband
 44. Att göra bilder
 45. Att genom skvaller väcka fiendskap mellan människor
 46. Högljudd klagan över en död
 47. Att angripa någons härkomst
 48. Att begå övergrepp mot andra
 49. Väpnat uppror och att betrakta muslimer som icke-troende
 50. Att skada eller smäda andra muslimer
 51. Att skada Guds, den Upphöjdes, vänner
 52. Att av hög färd pråla med sina kläder [låta sin klädnad släpa i marken]
 53. För män att bära kläder av siden och guldsmycken
 54. Att slakta i någon annans namn än Allahs
 55. Att i hemlighet ändra markörer för ägors gränser
 56. Att nedvärdera Profetens, må Guds frid och välsignelse vara med honom, följe-slagare [sahaba]
 57. Att nedvärdera Ansar (“Hjälparna” i Medina)
 58. Att introducera en klandervärd nyordning
 59. För kvinnor att bära löshår och liknande
 60. Att rikta ett vapen mot sin bror
 61. Att ljuga om vem som är ens far
 62. Att tro att någonting förebådar otur
 63. Att äta och dricka från kärl tillverkade av guld eller silver
 64. Att tvista, märka ord och gräla
 65. Att snåla när man väger upp och fördelar varor
 66. Att känna sig säker för Guds planer
 67. Att misströsta om Guds barmhärtighet och förlora hoppet
 68. Otacksamhet mot någon som visat vänlighet
 69. Att undanhålla andra överblivet vatten
 70. Att brännmärka ett djurs ansikte
 71. Att ägna sig åt spel
 72. Att kränka Mekkas heliga område
 73. [För män] att avstå från den gemensamma fredagsbönen för att be i ensamhet.
 74. Att spionera på muslimer och avslöja deras svagheter
 1. Synder som antas höra till de svåra
  1. Avund, missunsamhet och illvilja
  2. Att inte älska Profeten, må Guds frid och välsignelse vara med honom, mer än andra människor
  3. Att tvista om det som Profeten, må Guds frid och välsignelse vara med honom, har kommit med
  4. Att ge sitt samtycke till synd och olydnad
  5. Att vid en tvist ge stöd åt någon som inte har rätten på sin sida
  6. Bakslughet och ränksmideri
  7. Att åstadkomma missnöje och ovilja mellan en person och hans maka/make eller tjänare
  8. Vulgaritet, råhet och tarvlighet
  9. Att vara utan ledare
  10. Att utvinna fördelar på en muslims bekostnad
  11. Att utan rätt undvika en muslim
  12. Att vädja till förmån för den skyldige
  13. Att säga något som är förhatligt för Gud
  14. Att säga herre (sayyid) till en hycklare
  15. Att bryta ett löfte
  16. Att inte klippa mustaschen
  17. Att inte utföra pilgrimsfärden när man kan
  18. Att behålla någons arv för egen räkning
  19. Att berätta om det intima samlivet med sin make eller maka
  20. Att ha analsex med sin hustru
  21. Att ha samlag med sin hustru under menstruation
  22. Att se in i någons hus utan tillåtelse
  23. Att gå till överdrift i sin religionsutövning
  24. Att inte godta ett påstående som svurits [vara sant] i Guds namn
  25. Snålhet och brist på generositet
  26. Att sitta i mitten av en cirkel [av människor]
  27. Att passera framför någon som ber
  28. Att inte älska sin muslimske broder eller syster

De svåraste synderna
Sammanfattning enligt Abu Talib al-Makki

Abu Talib Makki föddes i Irak och dog i Bagdad 386 e.H/996 e.Kr. Han var en sufiskt inriktad predikant (wa’iz), en lärd med kunskap om den religiösa lagen. I sitt verk Qut al-qulub fi ma’amala al Mahbub skrev han om hjärtats tillstånd och sökarens andliga nivåer. Detta arbete kom att få stort inflytande och har ansetts vara en direkt föregångare till imam Ghazalis Ihya’ ’ulum al-din. Abu Talib Makki begränsar de svåra synderna till dem som uttryckligen nämns som svåra i grundtexterna. Han anser dem vara 17 stycken av vilka fyra tillhör hjärtats synder.

 1. Att förknippa andra med Gud, den Högste (shirk)
 2. Att framhärda i olydnad mot Gud, den Högste
 3. Att misströsta om Guds, den Högstes, barmhärtighet
 4. Att känna sig säker för Guds, den Högstes, planer
 5. Att vittna om att något är sant som är falskt
 6. Att anklaga någon som kan vara oskyldig för äktenskapsbrott
 7. Att svära en ed som innebär [en grov] förnekelse av sanningen och som bekräftar något falskt
 8. Att besvärja och utöva trolldom i avsikt att förvandla materia, förvandla någons kärlek till hat eller att från något avlägsna meningen och betydelsen för vilken det skapats

Följande tre angår magen:

 1. Att dricka vin eller andra berusande drycker
 2. Att med orätt förbruka egendom som tillhör en föräldralös
 3. Att medvetet förbruka räntevinst (riba)

Följande två angår könsorganen:

 1. Äktenskapsbrott
 2. Sodomi

Följande två gäller händerna:

 1. Mord
 2. Stöld

En gäller fötterna:

 1. Att fly från en strid som förs mot icke-troende vars övervikt i antal inte är större än 2:1, såvida inte tillbakadragandet sker för omgruppering eller för anslutning till en annan enhet, i tron att man ska gå till förnyad attack.
 1. Att inte uppfylla förpliktelserna mot sina föräldrar, vilket i korthet innebär att göra det de ber om, så länge de inte ber om något klandervärt, att inte bedra dem, att inte äta sig mätt medan de går hungriga och att inte besvara en smädelse med bryskhet.

Avslutande kommentar
Det finns också lärda som anser att varje synd som begås med avsikt räknas till
de svåra synderna.

Människor! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och en läkedom mot det [onda] som bor i människors bröst och vägledning och nåd för dem som tror. Säg :“Gläds över dessa Guds gåvor och över Hans barm-härtighet, som är förmer än [de rikedomar] ni kan samla! (K. 10: 57, 58)

O mitt folk! Ni kommer inte att efterleva – eller orka med – allt jag uppmanat er till. Försök vara fullkomliga och gläd er. (Abu Dawud)

Men de som vill låta sig vägledas, dem ger Han en allt fastare ledning och fördjupar deras gudsfruktan. (K. 47: 17)


Ref: “Reliance of the traveller” av Ahmad ibn Naqib al-Misri
Ur Al-Ghazali-institutets årsskrift Oas 2012


kabair

You may also like...