Ottomanska riket: Journalfilm

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=aHpbjtUQdrU&w=600]
Ottomanska militärmusik från 1700-talet

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=SY4GuKHQlPk&w=600]
Journalfilm från Ottomanska riket