Sh. Abd al-Qadir al-Jilani: Ramadan råd

Råd inför Ramadan

Ett utdrag ur Shaykh Abd al-Qadir al-Jilanis Jila al-Khatir.
Översatt av Isa Husayn

Unge man, ordet Ramadan innehåller fem bokstäver, ra, mim, dad, alif, och nun. Ra härleds från rahma (barmhärtighet); mim från mujazat (ersättning), mahabba (kärlek) och minna (ynnest); dad från daman lilthawab (försäkran om belöning); alif från ulfa (samhörighet) och qurb (närhet); och nun från nur (ljus) och nawal (mottagandet av nåd).

Om ni ger denna månad sin rätt och handlar lämpligt, så kommer dessa ting att komma till er från Den Sanne (al-Haqq), den Mäktige och Majestätiske. De kommer att komma till dig i denna värld som en förstärkelse och upplysning för era hjärtan, och som ynnest och nåd, till det yttre och till det inre. I det kommande [livet] vill där till att komma det som inget öga har sett, inget öra någonsin hört, och som inte heller förekommit i något mänskligt hjärta.

De flest av er har ingen relation till Ramadan. Respekt för ett påbud är i proportion till den respekt som visas till den som påbjuder. Vad angår den som inte har någon relation till Allah (den Mäktige och Majestätiske), hans Sändebud, hans Profeter och de rättfärdiga bland hans tjänare, hur kan han ha en relation till denna månad?

De flesta av er har sett sina fäder, mödrar, och grannar fasta, så ni förenar er med dem i fastan som en sedvana och inte andakt. De tror att fastan enbart handlar om att avstå från mat och dryck, så de uppfyller inte dess villkor och krav.

Människor, ge upp denna sedvanliga praxis och håll fast vid andakt. Kvickt! för Guds, den Mäktige och Majestätiskes skull. Tröttna inte på fastan och andakten denna månad. Utför rättfärdiga handlingar under den, och se till att ni handlar med uppriktighet. Gör för vana att utföra tarawih-bönen. Belys moskéerna, för detta kommer att bli till ett ljus för er själv på Återuppståndelsens Dag.

Om ni lyder och respekterar Gud den Mäktige och Majestätiske denna månad så kommer det att bli till en förmedlare å era vägnar i Herrens närvaro på Återuppståndelsens Dag. Den kommer att be Honom att ge dig en del av Sin ynnest, generösitet, välsignelser, nåd, barmhärtighet, subtila vänlighet och skydd.

Ve er! Vilken nytta skulle ni erhålla genom att fasta om ni bryter den med olovlig föda och sover under dess ädla nätter, efter att ni begått handlingar av olydnad? Ni fastar utav förställning och hyckleri så länge ni är bland människor, och så fort ni är ensamma så bryter ni fastan! Sen kommer ni ut och säger: ”Jag håller fastan”, medan ni under dagen är sysslar med glåpord, ärekränkande anklagelser, svär falska eder och tar folks pengar genom lurendrejeri, bedrägeri och tvång. Detta sorts beteende gör er inget gott och räknas inte som fasta.

Profeten (må Guds välsignelse och frid vara med honom) sade:

Många är de människor som fastar men ändå inte får ut något av sin fasta, förutom hunger och törst, och många är de människor som spenderar sina nätter i dyrkan, men ändå inte tjänar något på deras dyrkan annat än trötthet och vaka

Det finns bland er de som är Muslimer utvändigt, men uppskattar avgudadyrkan invändigt. Ve er! Förnya er Islam, er omvändelse, era ursäkter och er uppriktighet, så att er Mästare, den Mäktige och Majestätiske, accepterar er och förlåter era forna synder. Ni som fastar, tacka er Herre, den Mäktige och Majestätiske, för att ha förberett er för fastan och möjliggjort för er att hålla den! När en av er fastar, låt hans öron, hans syn, hans händer, hans ben, hans lemmar, organ och hjärta fasta.

När ni fastar, ge upp lögn, falska vittnesmål, baktal, förtal och förskingring av andras ägodelar. Principiellt så fastar ni för att rena er själv från era synder och för att hålla er borta från dem, så vilken gagn skulle ni erhålla från er fasta om ni begår dessa synder åter igen?Har ni inte hört Profeten (må Guds välsignelse och frid vara med honom) säga: ”Fastan är en sköld [junna]”, eftersom den skyddar personen som bär den? Det är därför skölden kallas mijanna, då den skyddar dess ägare och hindrar pilarna från att nå honom, och personen som är från vettet kallas majnun, då hans sinne har skylts. Fastan är en rustning för den som fastar med from självbehärskning, gudsfruktan, och uppriktighet, då det i denna sak hindrar bedrövelse i denna värld och den kommande från att nå honom.

Ni som fastar, hjälp de fattiga och de behövande genom att dela mer er av er mat vid brytandet av fastan, då det ökar er belöning och är ett tecken på att er fasta accepteras. När ni bryter fastan så kommer allt detta att försvinna, och ingenting kommer att förbli förutom det ni gör i förberedelse för det kommande [livet]. Förbered er därför så länge ni har möjligheten att förbereda er.

På Återuppståndelsens Dag kommer ni att samlas hungriga, törstiga, nakna, rädda, skamsna och vettskrämda. Personen som matar de fattiga och behövande i denna värld kommer att bli matade den dagen. Personen som skänker kläder till de fattiga och behövande i denna världen kommer att bli tillhandahållna med kläder denna dag. Personen som är rädd och skamsen inför den Sanne (Mäktig och Majestätisk) i denna värld kommer att känna sig trygg denna dag. Vad gäller personen som är barmhärtig mot andra i denna värld, Gud, den Mäktige och Majestätiske, kommer att vara barmhärtig mot honom denna dag.

Det finns denna månad en natt som är den mäktigaste natten på året, och det är Allmaktens Natt. Denna natt har tecken som de rättfärdiga känner igen. Bland gudstjänarna finns de som har avlägsnat slöjan från deras ögon så att de ser de gudomliga ljusen som hålls i änglarnas händer, ljuset från deras ansikten, ljuset på himlens portar och ljuset av den Sannes ansikte, eftersom Han på denna natt manifesterar Sig Själv för folket på jorden.

Människor, gör inte införskaffandet av er föda er prioritering, då det är en prioritering av lågt värde. Ni har satts på prov genom mat och dryck, men ni har blivit besparade bekymret att trygga ert livsuppehälle, så lägg inget intresse vid det. Ärad vare den Självupprätthållne, som varken äter, dricker eller sover. Er giriga intensivitet har ökat, medan er fromma självbehärskning och tro har avtagit. Ve er! Denna värld varar bara en timme, så spendera den i lydnad.

1 Response

  1. Med tack till broder Ahmad Elheich som uppmärksammade broder Isa Husayns översättning av denna fina text – baraka Allah fikum.