Hadith-kommentar: “Herren nedstiger”

Förklaring av hadithen “Herren stiger varje kväll ned”

Sammanställt av Samir Muric

Den ädla följeslagaren (Sahabin) Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) återberättar att Profeten (må Allahs välsignelse och fred vara över honom) sade:

“Herren stiger varje kväll ned till den lägsta himmelen när den sista tredjedelen av kvällen kvarstår och säger: Vem kommer att åkalla Mig, så att Jag kan besvara honom? Vem kommer att fråga Mig, så att Jag kan ge honom? Vem kommer att be om Min förlåtelse, så att Jag kan förlåta honom?”
Denna hadith återberättas av Imam al-Bukhari i hans Sahih (1145) och av Imam Muslim i hans Sahih (Bok 4, nummer 1656)

Förklaring

Shaykh al-islam Mulla ‘Ali al-Qari al-Hanafi [1] (må Allahs nåd vara över honom) sade om denna hadith:

“Ni vet om att både Imam Malik och al-Awza’i, som är bland de största av de tidiga Muslimerna, gav detaljerade figurativa tolkningar av hadithen, en annan av de var Jafar al-Sadiq. En hel grupp av de (de tidiga muslimerna), liksom även senare lärda, har sagt att vem som än tror på att Allah är i en särskild fysisk riktning är en icke-troende, som al-iraqi uttryckligen angett, sägandes att detta var Abu Hanifa, Malik, al-Shafi’i, al-Ash’ari och al-Baqillanis position”.

(Mirqat al-mafatih: sharh Mishkat al-masabih. 5 volymer. Kairo 1309/1892. Nytryck. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, n.d., 2.137)

Imam al-Nawawis förklaring av hadithen
I Imam al-Nawawis [2] kommentar av denna hadith, citerar han Imam Malik och al-Awza’i (må Allah vara nöjd med de båda), de två stora Imamerna från Salaf, som ansåg att hadither av dessa slag borde tolkas på ett figurativt sätt.
Imam al-Nawawi sade:

تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما قال: فعل السلطان: كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني: أنه على إِلاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف والله أعلم

Imam Malik bin Anas och andra (inkluderat Imam Awza’i) tolkade den genom att säga: [“Herren stiger ned] betyder “Hans nåd, befallning, och änglar stiger ned”, precis som det är sagt: “Sultanen gjorde så och så”, när det (egentligen) var hans efterföljare som gjorde det på hans befallning.

( تنزل رحمته وأمره وملائكته كما يقال : فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره)

Den andra (tolkningen) är att det är en “metafor” (الاستعارة ) som tillkännager (Allahs) oro för dem som gör åkallelser, genom att svara på dem och (visa) godhet mot dem”.

(Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, volym nummer 6, sid. 31, publicerat av Dar ul Fikr, Beirut, Libanon).

Shaykh al-Islam Ibn Hajar al-Asqalanis [3] förklaring av hadithen
Ibn Hajar al-Asqalani säger om denna hadith i hans Fath al-Bari:

وقال ابن العربي : حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث , وعن السلف إمرارها , وعن قوم تأويلها وبه أقول . فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته , بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه , والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني , فإن حملته في الحديث على الحسي فتلك صفة الملك المبعوث بذلك , وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة , فهي عربية صحيحة انتهى . والحاصل أنه تأوله بوجهين : إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره , وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه

“(Abu Bakr) Ibn al-`Arabi sade: “Det är återberättat att innovatörerna har avvisat dessa hadither, Salaf lät de passera som de kom, och andra tolkade dem, och min åsikt är den sistnämnda. Uttalandet “Han stiger ned” refererar till Hans Handlingar, och inte Hans Väsen, ja det är sannerligen ett uttryck för Hans änglar, som stiger ned med Hans befallning och Hans förbud. Och precis som nedstigning gäller för kroppar, kan det även gälla för idéer eller andliga ingivelser (ma’ani). Om man tar att hadithen referar till fysisk föreetelse, skulle då nedstigning vara attributet för ängeln som skickas för att utföra en befallning. Om man anser den referera till en spirituell händelse, dvs. att Han först inte agerade, och att Han sedan agerade: Detta skulle kunna kallas en nedstigning från en rang till en annan, och detta är en sund arabisk innebörd. Sammanfattningsvis tolkas den på två sätt: den första är: Hans befallning eller (att) Hans ängel stiger ned, den andra är: Det är en metafor för Hans aktning för de tillbedjande, Hans besvarande till dem, och så vidare”.

(Fath ul Bari Sharh Sahih ul Bukhari, volym nummer 3, sid. 339. Publicerat av Dar ul Fikr, Beirut, Libanon)


Noter

(1) Mullah ‘Ali al-Qari (d. 1014) var en stor lärd inom Hanafiskolan, fiqh (rättslära), hadith, sira (historia) och inom andra vetenskaper. Han är hyllad för sina kommentarer inom hadith.

(2) Abu Zakaria Mohiuddin Yahya al-Nawawi (d. 659 efter Hijrah) var en stor Shafi’ilärd och hadithlärd. Han sammställde många välkända hadithsamlingar såsom Riyadhus-Salihin och al-‘Arba’in (de 40 haditherna). Han är hyllad och respekterad av alla inom Ahl al-Sunnah och faktumet är att de flesta hem oftast har någon av hans böcker – vilket visar på hans acceptans som lärd.

(3) Al-Haafidh Shihabuddin Abu’l-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad, bättre känd som ibn Hajar (d. 852 efter Hijrah), var en av de största lärda i Hadith och fiqh. Hans verk Fath al-Bari är en hyllad kommentar av Sahih al-Bukhari, som anses vara den mest pålitliga kommentaren.


Tidigare publicerat av Ilminstitutet © 2012
Illustration: Detalj från Nizhamiya-moskén i Johannesbug, Sydafrika
Foto: lencomb


You may also like...