Hadith och Sunna – är det samma sak?

Kan man etablera Sunnan direkt från hadither?

av Abdulghafur Starck

Bekände sig majoriteten av as-salaf as-salih till en metodologi som gick ut på att allt som har bekräftats från Profeten, salla Allahu ´alayhi wa sallama, ska implementeras, utan någon egentlig förståelse för fiqh och dess underliggande principer och metodik?
Nej.

Är haditherna det enda beviset för vad sunnan är?
Nej.

Adh-Dhahabi:

Ishaq ibn Ibrahim sade:
”När ath-Thawri, Malik och al-Awza´i är överens med varandra om en fråga så är det en sunnah, även om det inte finns en text (nass) om det.”[1] Dvs. hadith.

Al-Qadi ´Iyad:

Det har rapporterats att ´Umar ibn al-Khattab, må Allah vara nöjd med honom, sade från sin minbar:
”Vid Allah, den Mäktige och Majestätiske, jag förbjuder att någon relaterar en hadith som skiljer sig från praxisen (´amal).”[2]

Både Ibn al-Qasim och Ibn Wahb sade:
”Jag såg hos Malik att [enligt honom är] praxisen (´amal) starkare än hadith.”[3]

Malik sade:
”Det fanns de från kunskapens folk bland efterföljarna (tabi´un) som relaterade hadither och hadither relaterades till dem, sedan sade dem: ’Vi är inte okunniga om dessa, men praxisen (´amal) är annan [än det som har relaterats i haditherna].’”[4]

Ibn al-Mu´adhdhal sade: ”Jag hörde en person fråga Ibn al-Majishun: ’Varför relaterar ni hadithen och lämnar sedan den [dvs. agerar inte i enlighet med den]?’ Han svarade: ’För att det ska bli känt att vi lämnade hadithen med full vetskap om den.’”[5]

Ibn Mahdi sade:
”Den äldre, etablerade sunnan från Madinahs folks sunnah [´amal] är bättre än hadith.”[6]

Rabi´ah sade: ”’Tusen från tusen’ är mer omtyckt av mig än ’en från en’, detta eftersom ’en från en’ sliter sunnan från era händer.”[7]

Ibn Wahb sade att när han utförde hajj år 148 (e.h.) ropades det:
”Ingen utfärdar fatawa till folket utom Malik ibn Anas och Ibn al-Majishun.”[8]

Ash-Shafi´i sade:
”Det sades till Malik: ’Ibn ´Uyaynah har hadither från az-Zuhri som du inte har.’ Malik svarade: ’Ska jag återberätta alla hadither som jag hör från az-Zuhri?! [Endast] om jag ville vilseleda [folk]!’”[9]

Ishaq sade:
”Jag hörde Malik ibn Anas säga: ’Jag hörde hadither från Ibn Shihab som jag inte har återberättat till denna dag.’ ’Varför, Abu ´Abd Allah?’ frågade jag. Malik svarade: ’Praxisen (al-´amal) skiljde sig från haditherna, så jag lämnade dem.’”[10]

Ibn Taymiyyah:

[”Praxisen” (´amal) åsyftar] den äldre, etablerade praxisen i Madinah [som har sitt ursprung hos Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom, och har förmedlats från generation till generation, oavsett om det finns hadither som bekräftar ´amal eller ej, eftersom ´amal är mutawatir medan majoriteten hadither inte är det], före ´Uthman ibn ´Affans död, och ´amal är ett bevis i imam Maliks madhhab . . . Och det uppenbara i Ahmad [ibn Hanbals] madhhab är att de rättvägledda kalifernas (al-khulafa’ ar-rashidun) sunnah är ett bevis och obligatoriskt att följa. Ahmad sade: ”Alla bay´ah ägde rum i Madinah och i den upprättades ett ’profetiskt kalifat’ (khilafah nubuwwah).” Det är känt att Abu Bakr, ´Umar och ´Uthman tog bay´ah i Madinah, och även ´Ali innan han lämnade staden . . .

De som följer Ahmad rapporterar två åsikter. Enligt den första åsikten gav Ahmad inte vikt åt [praxisen i Madinah], vilket framfördes av al-Qadi Abu Ya´ala och Ibn ´Aqil. Enligt den andra åsikten gav Ahmad vikt åt [praxisen i Madinah], vilket framfördes av Abu al-Khattab och andra, och det sägs att detta är den starkare åsikten från Ahmad. Ahmad sade: ”När Madinahs folk erkänner en hadith och agerar i enlighet med den är saken avslutad [dvs. man kan lita på att de agerar korrekt].” Han brukade utfärda fatawa i enlighet med Madinahs madhhab . . . Och han ledde den som frågade efter fatawa till ahl al-hadiths madhhab och Madinahs madhhab . . .”[11]


[1] Adh-Dhahabi, Tadkhirah al-huffadh, 1:154
[2] Al-Qadi ´Iyad, Tartib al-madarik, 1:45
[3] Tartib al-madarik, 1:45
[4] Tartib al-madarik, 1:45
[5] Tartib al-madarik, 1:45
[6] Tartib al-madarik, 1:45
[7] Tartib al-madarik, 1:46
[8] Siyar a´lam an-nubala’, 7:108
[9] Abu Nu´aym, Hilyah al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’, s. 321-322 i kapitlet om Malik (nr. 386).
[10] Hilyah al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’, s. 322 i kapitlet om Malik (nr. 386).
[11] Utdrag ur Ibn Taymiyyah, Majmu´ fatawa Ibn Taymiyyah, 12:294 (s. 308-310 i marginalen)

Tillägg:
Det bör möjligen betonas igen att ´amal = en mutawatir-sunnah från Profeten. Sunnah.


Källa: http://www.facebook.com/


You may also like...