Fasta enligt tiden i Makka?

Fastan på orter där natten är kort

Fatwa från Dar al-Ifta al-Misriyya
Kommenterad av Imam Muhammad Muslim och Imam Abdulwahid Morrone samt av ECFR

Den 8 augusti 2010 gavs en fatwa ut på Dar al-Ifta al-Misriyya gällande
Fastan på orter där natten är kort” (الصيام في الأماكن التي يقصر فيها الليل ) – Fatwa ID 2806.

Här återges dess avslutande rader tillsammans med kommentarer som givits av företrädare för det muslimska samfundet i Sverige. De anbefaller stor försiktighet i tillämpandet av denna fatwa.

[tabs][thead][tab class=”” type=”tab” href=”#dws_1″ title=”Uttalande av svenska imamer”][/tab][tab class=”” type=”tab” href=”#dws_2″ title=”Uttalande av EFCR”][/tab][tab class=”” type=”tab” href=”#dws_0″ title=”Fatwams lydelse”][/tab][/thead][tcontents]

[tcontent class=”” id=”dws_0″]

Fatwa från Dar al-Ifta al-Misriyya

Fatwan i sin helhet kan läsas på engelska | arabiska

Bland de nutida lärda som anser att det är tillåtet för muslimer som lever i länder där dygnets ljusa timmar är långa och natten är kort att tillämpa de tider som gäller i Makka, är:

 • Sheikh Mohammed Abdou, den förste som innehade ämbetet som överste Mufti i Egypten. Han föredrog denna åsikt, vilken han härledde från fiqh-åsikter om denna fråga, som tidigare nämnts. Detta är också den åsikt som antagits av Dar al-Ifta al-Misriyya.
 • Shekh Gad al-Haq Ali Gad al-Haq (1981)
 • Sheikh Abul Latif Hamza (1984)
 • Dr. Mohammed Sayed Tantawi (1993, 1995)
 • Dr. Nasr Farid Wasli (1998)
 • Dr. Ali Goma Mohammed, Egyptens nuvarande överste Mufti
 • Dr. Mohammed al-Ahmadi Abu al-Nur, f.d. minister för Islamiska stiftelser (Awqaf) och medlem av den Islamiska Vetenskapsakademien, i en fatwa som utgavs 1983 av Al-Azhars Fatwakommitté, som han då var ordförande för
 • Den framstående Mustafa al-Zarka
 • Dr. Mohammed Hamidullah i sin bok “Al-Islam”
 • Sheikh Mahmud Ashur, f.d. representant för den Islamiska Vetenskapsakademien

  Detta är den åsikt som företräds av nutida lärda, och det är även den åsikt som tillämpas som fatwa av olika religiösa institutioner runtom i världen, som t.ex. Styrelsen för Fatwa i Amman, Jordanien, i en fatwa undertecknad av Jordaniens överste Mufti Sheikh Mohammed Abdou Hashem 1399 AH. Det är den åsikt som bäst tjänare den Islamiska Lagens syften, och som ger störst lättnad i förverkligandet av människans jordiska välfärd.

  Och Allah den Allsmäktige vet bäst.

  [/tcontent][tcontent class=”” id=”dws_1″]

  UTTALANDE

  av Imam Muhammad Muslim & AbdulWahid Morrone (2011)

  Fråga

  Asalamu aleykom!
  Jag har en fråga angående fastan under årets Ramadan. Hur vida det är tillåtet att fasta en kortare tid än vad det är mellan soluppgång och solnedgång (alltså, den tiden invånarna i Mecka fastar) eller om det enda tillåtna är att fasta hela tidsperioden mellan fadjir och maghreb (eftersom det ligger inom ramen för ett dygn)? Vad är er syn på detta? Har sett och hört lite olika svar på denna fråga.

  Tack på förhand!
  Wa aleykum salam wa rahmatullah

  Svar
  av Imam Muhammad Muslim och Abdulwahid Morrone

  Innan vi besvarar frågan vill vi säga att samtliga lärda som har utfärdat fatwa i denna fråga har individens bästa för ögonen. De är alla överens om att man inte behöver fasta om det kan ge upphov till sjukdom eller total utmattning.

  Alla lärda är dessutom överens om att man bör ta hänsyn till individens förmåga att fasta, dvs. det är den individuella förmågan som avgör om fastan ska/får/bör brytas. Den överväldigande majoriteten anser dessutom att detta gäller oavsett om dagarna är korta eller långa [1].

  Fatwan från Dar al-Ifta i Egypten lägger å andra sidan stor vikt vid de yttre omständigheterna. De menar att långa fastedagar per automatik nödvändiggör speciella regler, oavsett om de långa fastedagarna vållar stora problem för de fastande eller inte.

  Det finns två typer av befogade farhågor förknippade med denna fråga. För det första befaras det att majoritetens ståndpunkt riskerar att avskräcka vissa muslimer från att ens försöka fasta i år. För det andra riskerar minoritetsfatwan att fungera som en ursäkt att ta lättvindigt på religiösa regler. Vårt råd är därför att den som överväger att följa minoritetsåsikten först gör ett försök att fasta fram till solnedgången. Om detta inte visar sig möjligt kan de antingen helt avstå från att fasta under Ramadan och ta igen dessa dagar vid ett senare tillfälle när dagarna är kortare – och detta ligger i linje med majoritetens ståndpunkt – eller så kan de följa minoritetsfatwan och anpassa sina fastedagar till de tider som gäller för Mecka.

  De som vill följa fatwan från Dar al-Iftaa i Egypten bör dessutom sätta sig in i vilka regler som gäller och när den är tillämpbar innan de omsätter den i praktiken.

  Shaykh Muhammed Muslim & Abdulwahid Morrone

  [1] Här är t.ex. en fatwa som ligger i linje med den shafi’itiska lagskolan. Den egyptiska muftin Hasanayn Muhammed Makhluf blev tillfrågad om vilka regler som gällde för att fasta under Ramadan i norra Europa, där tiden för fastan kan vara 22 timmar eller längre. Här följer en ungefärlig översättning av hans svar: ”Fastan, som den definierats av den religiösa lagen, börjar när gryningen infaller och sträcker sig fram till solnedgången varje dag. Tiden för fastan varierar från land till land. Att ett land har långa fastetider är, i sig, ingen ursäkt för att låta bli att fasta. Det är tillåtet att avstå från att fasta bara om man tror att fastan kommer att resultera i sådan sjukdom eller utmattning som är till skada för en själv (att man t.ex. inte kan fortsätta arbeta), oavsett om denna tro baseras på:

  (1) ett symtom

  (2) att man tidigare har försökt fasta under motsvarande lång tid (ända tills man inte längre förmådde fullfölja fastan till följd av svaghet, yrsel e. dyl.)

  (3) information från en pålitlig och kvalificerad läkare.

  Under ovan nämnda omständigheter gäller detsamma som gäller för den sjuke som fruktar för sitt liv, för den sjuke som är rädd för att hans sjukdom kommer att förvärras samt för den sjuke som tror att tillfrisknandet kommer att fördröjas av att fasta. Detta är den allmänna principen om lättnad som gäller för att få bryta fastan under Ramadan. Var och en som känner sig själv och sitt tillstånd kommer att förstå om det är tillåtet för honom att bryta fastan eller inte. Om fasta under en lång period resulterar i sjukdom, svaghet eller utmattning, oavsett om man är förvissad om att det är så eller har goda skäl att tro det – i enlighet med det som nämnts under punkterna 1, 2 eller 3 ovan – är det tillåtet att avstå från att fasta, inte annars.”

  Den som inte kan fasta under Ramadan av något skäl som nämnts ovan måste ta igen de missade fastedagarna vid ett senare tillfälle när dagarna har blivit kortare.

  [/tcontent][tcontent class=”” id=”dws_2″]

  UTTALANDE

  av Islamiska Förbundet i Sverige / Europeiska Fatwarådet (2012/1982)

  Läs uttalandet på svenska | arabiska

  Beslut 20/7, angående antalet timmar för fastan i de nordliga länderna.

  Fatwarådet har undersökt dagslängden i de nordliga länderna och kommit fram till att dagarna är långa vilket medför att fastan kan nå upp till 23 timmar inom ett dygn.

  Fatwarådet har tagit del av tidigare åsikter som berört detta ämne och dessa åsikter summeras i dessa två:

  Första: att dessa städer bör fasta motsvarande antal timmar som Mecka borna gör. Vilket innebär att de påbörjar och bryter fastan som Mecka borna även om det skulle innebära att solen är uppe.

  Andra: att dessa städer fastar motsvarande antal timmar som de nordligaste delarna av de muslimska länderna.

  Dessa åsikter har fatwarådet avvisat då dessa inte bygger på något konkret bevis ur islamisk synvinkel samt att dessa åsikter strider mot den definierade tiden för fastans början och slut, från sol uppgång till solnedgång.

  Fatwarådet anser i enlighet med Fiqhsamlingen i Islamic World Leagues beslut nr. 3 gällande bönetider och fastetider för städer i de nordligaste breddgraderna, som antogs 1982-02-04, som resulterade i följande:

  ”Gällande fastställandet av deras fastetider så ska de förpliktigade att fasta avhålla sig från mat, dryck och annat som kan bryta fastan från gryningen till solnedgången i deras egna länder så länge det går att urskilja natten från dagen. De får sedan äta, ha samlag och liknande endast under deras nattetid, även om den är kort. De islamiska reglerna gäller människor världen över och Allah har sagt:

  وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ[2:187]

  …och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på… [2:187]

  Den som inte förmår att fasta en dag på grund av dess långa tid, eller märker genom; givna tecken, den egna erfarenheten, pålitlig läkares råd eller genom egen misstanke om att fastan kommer att leda till; dennes kollaps, kraftig insjuknad, förstärka en sjukdom eller fördröja en återhämtning ska denna bryta sin fasta och ersätta det vid en annan tid på året då det är möjligt. Allah säger:

  فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

  [2:185]…Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar…

  لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [2:286]

  [2:286] Gud lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära…

  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[22:78]

  [22:78]…och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion…”

  Dessutom anser rådet att den börda som leder till att arbetare inte kan genomföra sitt arbete ger de rätt till att bryta sin fasta.

  Fatwarådet anser dessutom att det finns utrymme för definiering av tiden för påbörjandet av fastan i de städer där gryningens tecken är otydliga. Detta kan medföra underlättnad för de fastande i sådana tider och förhållanden.

  Fatwarådet rekommenderar att fatwor ska ges individuellt beroende på muslimernas situation i Europa gällande arbetstyper och dess påverkan av de långa fastetiderna.

  Rådet rekommenderar även muslimerna att vända sig till de lärda för att fråga om vilken börda som ger undantag från fastan på grund av de långa dagarna.
  [/tcontent]
  [/tcontents][/tabs]