Gud, människan och ödet


BismiAllah – بسم الله الرحمن الرحيم

Tron på Allah – الله

Världen med all dess storslagenhet från atomer till galaxer – naturen med dess fatastiska artrikedom och variation i former och färger – människan med sitt intellekt och sin otroliga förmåga att leva och verka i denna värld – allt detta kan inte ha kommit till av sig själv.

Funderar man på detta förstår man att det måste finnas en Skapare.

Vem är Skaparen?
Vad kännetecknar Honom?
Varför har Han skapat oss?

Allahs Egenskaper

Följande är Egenskaper hos Allah som är logiskt nödvändiga, dvs. det är om«jligt att förneka dem. De bevisas av omissförståbara ayat i Koranen och/eller grundläggande logiska resonemang.

الصفة النفسهة
Han finns – الوجود

الصفات السلبية
Han hara alltid funnits – القدم
Han kommer alltid att finnas – البقاء
Han är olik allt som finns i tid och rum – مخالفته للحوادث
Han existerar i sig själv – قيامه بنفسه
Han är en – الوحدانيه

صفات المعاني
Makt – القدرة
Vilja – الإرادة
Kunskap – العلم
Liv – الحياة
Hörande – السمع
Seende – البصر
Tal – الكلام

الصفات المعنوية
Att han fortfar att vara mäktig, ha vilja, kunskap, är levande, hörande, seende, och talar.

Den sista kategorin innbär att Allah inte bara gav upphov till skeenden, utan Han vet, hör och ser i varje ögonblick vad som försiggår, och Han har makt över alla skeenden, och allt sker enligt Hans vilja och plan.

Allah – Skaparen

Som vi ser tiilhör inte själva skapande Allah’s nödvändiga egenskaper – dvs. Han kan skapa eller låta blir och skapa, som Han vill, utan att det minskar eller tillför Hans Väsen något.

Allah och människan

Varför han Allah då skapat oss? Allah säger i Koranen:

(* Jag har skapat människor och jinn (andeväsen) enbart för att de ska dyrka Mig *)

(* Han är den som skapat döden och livet för att testa vilka av er som handlar på bästa sätt *)
(Sura al-Mulk : 67:2)

Allah’s Förutbestämmande – القدر – och människans fria vilja

Allah är allsmäktig – ingenting kan ske som ligger utanför Hans vilja och kontroll, vare sig det är gott eller ont. Det är Han som har skapat allt, och befallt sin skapelse att dyrka Honom, dvs. att erkänna Hans absoluta makt och suveränitet.

Djur, växter, t.o.m. stenar dyrkar Allah – för dem finns inte lydnad eller olydnad.

Änglar är intelligenta varelser som Han skapade så att de alltid utför Han befallningar. De inte kan välja något annat än att lyda Honom, de kan inte synda – deras lydnad sätts aldrig på prov.

Människor och jinn (andeväsen) har Allah skapat så att de kan välja om de vill lyda Honom eller inte. Han valde ut vissa människor till Profeter, och gav dem uppdraget att framföra Hans Budskap, så att alla ska veta vad som är rätt och fel. Och han gjorde det möjligt för dem att handla enligt deras eget val, även om det går emot Hans befallning. Därför har människan ansvar för sina handlingar. Men hur de än väljer att handla, så ligger det innanför Allahs Förutbestämmelse och Vilja. Han visste hur var och en skulle handla redan innan Han skapade dem, och det är enbart genom Hans makt som de kan utföra de handlingar som de väljer.


Sammanställt av B. Muhammad
Baserat på: Sheikh Muhammad Salih al-Farfur: “Al-Risalatu al-Nafi’atu wal Hujjatu al-Qati’atu fi ‘Ilm al-Tawhid“, Dar al-Farfur, Damaskus 2001