Qasida Burda: Profeten Muhammads underbara födelse

Qasida Burda

Av Imam Sharaf al-Din al-Busiri
Översatt och kommenterad av: bmk
med kommentarer basrade på Imam Ibrahim al-Bajuri’s Sharh Qasida Burda
Fjärde avsnittet: Om de märkliga händelser dom inträffade vid Profetens – fred och välsignelse vare med honom – underbara födelse
Klicka här för arabisk text

Hans födelse vittnar om hans höga härkomst.
Lika fulländad är dess början som dess slut [1].

Den dagen insåg perserna
att skräck och vedergällning förebådats dem.

Den natten rämnade Kisra’s tron [2]
och hovet skingrades,

Den [tursenåriga] eldens flamma falnade [3] av grämelse,
och floden [Tigris] källflöde hejdades [4].

[Staden] Sawa sörjde över att dess sjö torkat ut [5],
och vattenhämtarna vände åter i vredesmod.

Som om sorgen hade gett elden vattnets väta,
och vattnet anammat eldens glöd.

Jinnerna ropade [ut hans ankomst] [6], och ljusen blänkte [7],
och sanningen8 blev uppenbar i [synliga] tecken och [hörbart] tal [9].

Men [förnekarna] förblev blinda och döva –
de hörde ej budskapet, och järtecknen såg de ej.

Allt detta sedan magierna upplyst sitt folk
att deras förvrängda tro inte längre höll stånd,

Och man vid horisonten sett meteorerna
falla ned [10], liksom på jorden avgudarna.

Från Uppenbarelsens farled drevs
shaytanerna bort i våg efter våg [11],

Flyende som Abrahas hjältar [12],
eller armén som [vid Badr] beskjöts med stenar ur [Sändebudets] hand [13].

Stenar som prisat Allah i hans handflata, och sedan kastats [14],
som den lovprisande [Yunus], som kastats upp ur [fiskens] buk [15].


Fotnoter:
[1] Dess början: ursprunget till hans härkomst, dvs. Profeten Adam (s). Dess slut: Profetens (s) fader `Abd Allah. [Sharh al-Imam al-Bajuri]
[2] Kisra: namnet på det persiska kungahuset. Tronen: avser en bred soffa, överskuggad av balkonger, där hovets dignitärer brukade samlas för överläggningar. Det fanns tjugoen balkong, varav fjorton rasade ihop samma natt som Profeten (s) föddes.
[3] Eldens flamma falnade: syftar på den tusenåriga eld som magierna upprätthållit, som slocknade vid Profetens (s) födelse. [Ref: Hadith av Makhzum ibn Hana, återberättad av Bayhaqi – cf. Takhrij till Qadi `Iyad’s al-Shifa]
[4] Floden: Tigris [Sharh al-Imam al-Bajuri]
[5] Dess sjö torkat ut: syftar på sjön som torkade ut vid hans Profetens (s) födelse. – Enligt en del kommentarer handlar det om sjön Tabari (Tiberia) i Palestina, som är en vidgning av Jordan-floden [Ref: Qadi `Iyad’s Al-Shifa]; enligt andra kommentarer är Sawa en stad i Persien. [Sharh al-Imam al-Bajuri]
[6] Jinnerna ropade: Jinnerna kungjorde Profetens (s) ankomst med höga rop som hördes över berg och dalar. [Sharh al-Imam al-Bajuri]
[7] Ljusen blänkte: I Qadi `Iyad’s al-Shifa om nämns att Umm `Abd al-Rahman ibn `Awf, som var med vid Profetens (s) förlossning, såg hela himlen lysas upp från öster till väster, så att hon kunde se ända bort till Romarikets slott.[Återberättat av Abu Nu`aym i al-Dala’il; cf. al-Manahil (Takhrij al-Shifa)] – Imam al-Bajuri anför en hadith af Profetens moder Amina “När jag födde honom (s) kom ur mitt sköte ett ljus som lyste upp slotten i Sham, och jag födde honom ren, utan något motbjudande.”
[8] Sanningen: Dvs. sanningen i att han (s) var ett Sändebud från Allah.
[9] Tecken och tal: Dvs. hans ankomst beledsagades av synliga tecken (de blänkande ljusen), och genom hörbart tal (jinnernas som ropande ut den).
[10] Meteorerna som föll ned: Enligt en hadith bevittnade Umm `Uthman ibn Abi al-`As att stjärnorna föll ned från himlen då han (s) föddes. [Hadithen är da`if (Takhrij al-Shifa)] Imam al-Bajuri säger att det syftar meteorerna som kastades på jinnerna (se nästa vers).
[11] Shaytanerna som drevs bort: Syftar på att de jinner, som före Profetens (s) ankomst brukade sitta och tjuvlyssna på änglarnas samtal. Därefter blev bortjagade däreifrån genom att beskjutas med stjärnskott. [Ref: Koranen Sura 15: 17, 18 och Sura 72: 8, 9]
[12] Abraha’s här: Abraha var Yemens kung, som året före Profetens (s) födelse angrep Ka`ba med en här av elefanter, De möttes av en fågelsvärm, som besköt dem med stenar, så att de tvingades fly [cf. Koranen Sura al-Fil].
[13] Armén som besköts med stenar ur Sändebudets hand: syftar på en händelse i slaget vid Badr, då Profeten (s) tog upp småstenar från marken och kastade dem på Quraysh med orden: “Fördärv över dessa ansikten!” (Shahat al-wujuh), varpå muslimerna gick till segerrikt angrepp och Quraysh flydde.
[14] Stenar som prisat Allah i hans handflata: syftar till en annan händelse, fristående från den förra, då sahaba bevittnade att stenar som låg i Profetens (s) hand lovprisade Allah.
[15] Imam al-Busayri gör här en analogi mellan de lovprisande stenarna som kastades på Quraysh, och Profeten Yunus (s) som kastades ut ur valens buk [cf. Koranen].