Hanafi: Slaktoffret i Dhul Hijja

Slaktoffret (udhiyya eller qurban) i månaden Dhul Hijja

Hur man utför slaktoffret enligt Hanafi madhhab

Sammanställt av B. Muhammad

Vem ska slakta?

Varje bofast, vuxen muslim som är mentalt frisk och äger Nisab (ett belopp motsvarande ca 3000 kronor) bör att utföra slaktoffret. Detta är wajib för varje enskild person enligt Hanafi madhhab [1]

Det bästa är om själv har fött upp djuret och tagit hand om det, för att nå det symboliska värdet av att offra en del av sig själv genom att offra sitt eget barn. Det är sunnah att slakta själv om man kan det, och att själv närvara om någon annan utför slakten för ens räkning. Om man inte kan slakta där man bor, kan är det tillåtet att ge någon annan i uppdrag att slakta åt en. Många muslimer skickar pengar till släktingar i andar länder för att de ska slakta och dela ut köttet där, eller till välgörenhetsorganisationer som låter köttet komma de fattiga tillgodo.

När ska slaktoffret utföras?

Djuret ska slaktas efter ´Id-bönen den 10 Dhul Hijja och före solnedgången av den 12 Dhul Hijja. Dessa är ´Id-dagarna, och de kallas för “Ayyam al-Tashriq” – dagarna då köttet torkas – p.g.a. att man o varma länder hänger upp det slaktade köttet i solen för att torka det. Slakt under andra dagar gäller inte som slaktoffer. [2]

Vad ska man slakta?

Var och en som uppfyller villkoren ovan ska slakta

  • ett får
  • eller en get
  • eller en sjundedel av en kamel som är minst 5 år gammal
  • eller en sjundedel av en ko som är minst 2 år gammal

Djuret ska vara friskt och felfritt och inte för magert.

Det är inte möjligt att ersätta slaktoffret med motsvarande summa pengar, utom i de fall då man tar igen slaktoffer som man missat.

Vad gör man om man missat ett slaktoffer?

Om man missat att utföra ett slaktoffer under Ayyam al-Tashirq, måste man ta igen det genom att ge motsvarande marknadspriset av ett offerdjur till dem som är berättigade till Zakat. [3]

Kan man utföra slaktoffer åt någon annan?

Det är tillåtet överta en annan pesons obligatoriska slaktoffer och utföra det å dennes vägnar, t.ex. ens make eller vuxna barn. Man kan även slakta å minderåriga barns vägnar eller göra frivillig offerslakt för sig själv eller andra. Det är även möjligt att göra slaktoffer å de dödas vägnar med avsikten att belöningen ska komma dem tillgodo. [4]

Vad gör man med köttet och huden?

Det är sunnah att själv äta av det kött man slaktat. Av resten spar man en del, ger bort en del som en gåva till släkt och vänner, och en del ger man som sadaqa till fattiga. Ingen ska behöva gå hungrig under ´Id-dagarna.

Det är rekommenderat (mustahabb) att ge bort huden för välgörande ändamål. Man kan använda det för eget bruk, men det är inte tillåtet att sälja eller byta bort huden.

Varje hårstrå av offerdjuret räknas som en god gärning
وعن زيد بن أرقم قال : { قلت : أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم ، قالوا : ما لنا منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة ، قالوا : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة } . رواه أحمد وابن ماجه

Det har berättats från Sayyiuna Zaid ibn Arkam (må Allah vara nöjd med honom) att Profetens (må Allah välsigna honom och sända honom fred) Följeslagare frågade honom: “O Allah’s Sändebud, vad är detta för ett slaktoffer?” Han svarade: “Det är en Sunnah från er fader Abraham.” De sade: “Vad har vi för (fördel) av det?” Han sade: “Varje hårstrå (motsvarar) en god gärning.” De frågade: “Och ullen?” Han svarade: “Varje hår av ullen (motsvarar) en god gärning.” [Ahmed, Ibn Majah]


Noter:

[1] Det är wajib enligt de flesta Hanafi fuqaha och enligt många lärda i andra skolor. Enligt andra är det sunna mu’akkada Se Ref 4. för detaljer.
[2] Fatawa al-Hindiyya, 5/291-294 (citerat i Ref 2.)
[3] Se Ref 2. för en detaljerad fatwa om att ta igen missade slaktofer
[4] Se Ref 4. för en genomgång av olika fall av slaktoffer för de avlidna


Referenser:

1. “The Fiqh of the Qurbani of Eid-ul-Adha” by Ustadha Shaista Maqbool spa.qibla.com med referens till Al-Hadiyyah al-‘Alaiyyah av Imam ‘Ala al-Din (son till Ibn ‘Abidin) och till Arkan al-Islam av Dr.Wahbi Sulayman Ghawiji.
2. “Giving Qurbani (udhiya, the ritual slaughter) in another country for past obligations” by Shaykh Muhammad ibn Adam al-Kawthari qa.sunnipath.com
3. “The Fiqh of Ritual Slaughter (Udhiya/Qurbani)” by Shaykh Faraz Rabbani spa.qibla.com
4. “Is There a Difference of Opinion on Whether Slaughtering (Qurbani/Udhiya) is Necessary, and How Does One Deal With Years of Makeups?” by Shaykh Faraz A. Khan seekersguidance.org


[no_toc]

“Surely Abraham was an example, obedient to Allah, by nature upright, and he was not of the polytheists. He was grateful for Our bounties. We chose him and guided him unto a right path. We gave him good in this world, and in the next he will most surely be among the righteous.” (Qur’an 16:120-121)

“It is not their meat nor their blood that reaches Allah; it is your piety that reaches Him.” (Qur’an 22:37)

The meat from the sacrifice of Eid al-Adha is mostly given away to others. One-third is eaten by immediate family and relatives, one-third is given away to friends, and one-third is donated to the poor. The act symbolizes our willingness to give up things that are of benefit to us or close to our hearts, in order to follow Allah’s commands. It also symbolizes our willingness to give up some of our own bounties, in order to strengthen ties of friendship and help those who are in need. We recognize that all blessings come from Allah, and we should open our hearts and share with others.

It is very important to understand that the sacrifice itself, as practiced by Muslims, has nothing to do with atoning for our sins or using the blood to wash ourselves from sin. This is a misunderstanding by those of previous generations.

In a ‘Hadith’ it is stated:

Hazrat Hanash may Allah be pleased with him reported: I saw Hazrat Ali may Allah be pleased with him sacrificing two rams. I asked him, “What is this?” He said: “Verily the Messenger of Allah peace and blessings be upon him left instruction to me to sacrifice on his behalf, and so I am sacrificing on his behalf. (Tirmizi, Abu Daud)

Note: Rasulullah peace and blessings be upon him is so generous that he had sacrificed on behalf of his whole ‘Ummah’ and we see here Hazrat Ali may Allah be pleased with him sacrificing for Rasulullah peace and blessings be upon him after he has passed away. We learn from this that we should also put a share of Rasulullah peace and blessings be upon him in our sacrifice.

1 Response

  1. Assalamu alekum – v.v .blanda inte olika frågor.
    1. Att slakta vid ´Id al-Adha är wajib för varje vuxen muslim (inte för barn) enligt Hanafi-skolan.
    2.Läs fortsättningen…..