Kort om Islams rättsskolor

Om de olika rättsskolorna (madhahib) inom Islam

Av B. Muhammad, Ahmad Elheich och AbdulGhafur Starck

A. Inom SUNNI-ISLAM finns idag fyra ortodoxa rättsskolor, som traderats från Islams tidiga epok fram till idag. De ligger alla inom ramen för Sunni troslära, och bygger på fyra gemensamma principer:
(a) Koranen, (b) Profetens och hans följeslagares uttalanden, (c) de lärdas koncensus (ijama´) och (d) analogiresonmeang (qiyas) för att avgöra nya frågor, men de skiljer sig angående vilka principer som har företräde. De olika skolorna använder dessutom ytterligare principer, som t.ex. samhällsnytta, att förhindra ondska m.m.

1. Hanafi-skolan
är uppkallad efter Imam al-A´zham – “den störste imamen ” – Abu Hanifa Nu´man b. Thabit (d. 150 H. I Baghad). Han levde i Kufa, och var känd för sitt skarpa intellekt och slagfärdighet, generositet och gudfruktan. Många av hans elever blev stora Imamer, främst bland dem Qadi Abu Yusuf, Imam Muhammad ibn Hasan al-Shaybani och Imam Zafar. De frågor som diskuterades i deras majlis kom att bilda grunden för Hanafi-skolan, som sedan spreds snabbt över det expanderande Islamiska väldet. Hanafi-skolan förmådde formulera svar på de nya frågor som uppstod i nya miljöer, och fotsätter än i dag att utmärka sig för sin praktiska flexibilitet. Den finns överallt i världen och är den numerärt största rättsskolan – omkring 50% av alla muslimer i världen är idag hanafiter.

2. Maliki-skolan
är uppkallad efter Imam Anas b. Malik (d. 179 H. i Madina), som levde i Profeten Muhammads (salla Allah ´aleihi wa sallam) stad Madina. Hans skola lade stor vikt vid den direkta traditionen från Madinas invånare, som ännu var levande vid hans tid (´amal Ahl al-Madina). Imam Malik hyste en enorm kärlek och respekt för Profeten Muhammad (salla Allah ´aleihi wa sallam). Han var mycket Gudfruktig och ödmjuk, och därför svarade han ofta på frågor med “Jag vet inte”. Han samlade sina hadither i den kända samlingen “Al-Muwatta“. Maliki-skolan är idag dominerande i Nord- och Västafrika.

3. Shafi´i skolan
grundades av Imam Muhammad b. Idris al-Shafi´i (d. 204 H. i Kairo), en man från Profetens familj med djup kunskap, lysande intelligens och stor ödmjukhet. Han föddes i Gaza, växte upp i Makka, studerade under Imam Malik i Madina och under Imam Abu Hanifas elever i Baghdad. I Egypten presenterade han slutligen ett helt nytt rättssystem (den “nya skolan”) som anammats av många av Islams mest framstående lärda under historien. Imam al-Shafi´i är även känd för sin stora kärlek till Profeten Muhammads (aalla Allah ´alihi wa sallam) familj och ättligar, och för sitt vackra språk som bl.a. kommer till uttryck i hans dikter (Diwan al-Imama al-Shafi´i).- Idag är Shafi´i-skolan dominerande i Mellanöstern, Östafrika och Sydostasien. Många av Islams mest framstående lärda har tillhört hans skola.

4. Hanbali-skolan
är uppkallad efter Imam Ahmad b. Hanbal (d. 241 H. i Baghdad), och den bygger på Imam al-Shafi´is juridiska principer. Imam Ahmad levde i Baghdad och var Imam al-Shafi´is mest framstående elev i fiqh. Han studerade även under Imam Abu Hanifas elever. Mest känd är han dock för sin hadith-kunskap. Imam Ahmad och Imam Malik har båda kallats för “Amir al-mu’minin fi’l-hadith”. Imam Ahmad var känd för sin Gudsfruktan och principfasthet. Han genomled stora prövningar under de mu´tazilitiska makthavarna då han försvarade Koranen som Allah’s oskapade ord. På grund av detta har han kallats för “Imam Ahl as-Sunnah“. – Hanbali-skolan hade sin glanstid i Iraq under Abbasid-tiden, men är idag försvinnande liten.


B. SHI´A-ISLAM. “Shi´at ´Ali” (´Alis parti) var från början en politisk rörelse, som först under Abbasid-tiden nedlade en egen kanon. Den uppvisar väsentliga skillnader gentemot Sunni-islam i både troslära och grundtexter, men gällande rättsläran är skillnaderna små. Den s.k. Ja´fari-skolan, som är den dominerande rättsklolan inom Shi´a-Islam, har slående likheter med Hanafi fiqh. Den åberopar Imam Ja´far al-Sadiq (d. 148 H. i Madina), en stor och aktad Imam även bland Sunni-muslimer, och lärare till bl.a. Imam Abu Hanifa och Imam Malik. Ja´fari-skolan formulerades i Kufa efter imamens död av några av hans elever (bland dem Hishab ibn Al-Hakam, Zurara ibn Aýun och Hisham ibn Salem), som också var utformade sen shi´itiska läran om imama. – Andra shi´itiska rättsskolor är Isma´ili-skolan, som praktiserades under Fatimid-styret i Egypten, och Zaidi-skolan, som också liknar Hanafi-skolan.

2 Responses

  1. Ert jobb är svårt! Subhanallah! Men tack för att ni gör det. Jumah mubarak