Hadithkunskap – ordlista

[toc]

Några centrala begrepp i hadithvetenskapen

Av B. Muhammad

En hadith består av en text – matn (متن), och en överföringskedja sanad (سند).

Olika typer av hadither

En hadith kan referera till Profeten Muhammad (salla Allah ´aleihi wa sallam) eller till någon av person i generationerna efter honom. Hadithen kallas

 • marfū´ (مَرْفُوْع) – om hadithen går tillbaka till Profeten (själv)
 • mawqūf´ (مَوْقُوْف) – om det den stannar vid en Sahabi
 • maqtū´ (مَقْطُوْع) – om det den stannar vid en Tabi´i


Beroende på berättarkedjans längd kallas den

 • ´ālī (عالي) – hög – om kedjan består av få återberättare
 • nāzil (نازل) – låg – om kedjan består av många återberättare

En “hög” kedja, dvs. en kedja som består av få tillförlitliga personer, är den som värderas högst.

Indelning i mutawatir och ahad

Beroende på antalet berättare i varje led i kedjan klassas hadithen som

 • khabar mutawātir (خبر متواتر) – i varje led finns så manga oberoende berättare att man inte rimligtvis kan tro att de alla enats om att ljuga.
 • khabar āḥād (خبر آحاد) – alla hadither som inte är mutawatir
  Khabar ahad indelas i sin tur i:

  • fard (خبر فرد) – om det endast finns en enda berättare i första ledet
  • ´azīz (خبر عزيز) – om det endast finns två eller tre berättare i första ledet, även om det därefeter finns hundra återberäqttare [detta är Ibn Salahs och Imam al-Nawawis definition]
  • mash-hūr (خبر مشهور) – om det i varje led finns minst tre återberättare

Klassificering efter trovärdighet

Med avseende på trovärdighet klassas Hadither som

 • ṣaḥīḥ (صحيح) – sunda
 • ḥasan (حسن) – goda
 • ḍaʻīf (ضعيف) – svaga

En hadith som är fabricerad kallas mawḍū´ (موضوع).

Kriterier för bedömning av trovärdighet

Vid bedömning av en hadiths trovärdighet tar man hänsyn till många olika faktorer:

  Berättarkedjans fullständighet
 1. Berättarkedjans fullständighet. Hadithen är
  • musnad (مسند) – om den kan återföras utan luckor till Profeten (själv).
  • muttaṣil (مُتَّصِل) – om hadithen kan återföras till källan utan luckor i berättarkedjan.
  • munqaṭiʻ (مُنْقَطِع) – om det finns en lucka någonstans i berättarkedjan. Luckan kan vara vara som helst i kedjan, och det kan bara ett eller flera led som saknas. Specifikt kallas hadithen
   • muʻḍal (معضل) – om det två eller fler led efter varandra saknas i kedjan
   • mursal (مرسل) – om den berättas av en Tabi´i direkt från Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam), utan att Sahabin nämns.
  • mudallas (مدلَّس) – om hadithens sista återberättare utelämnar eller försöker dölja sin Sheikhs namn
  • maqlūb (مقلوب) – (a) om två namn kastas i kedjan, eller (b) om hela kedjan bytts ut mot en annan kedja

  De enskilda berättarna
 2. De enskilda berättarna. En person kallas:
  • ḍābiṭ (ضابط) – om han är nogrann och har gott minne
  • ʻadl (عدل) – om han är rättfärdig
  • majhūl (مجهول) – om det inte är känt om han funnits, eller om hans karaktär är okänd
  • Man tar även hänsyn när och var berättarna levde, t.ex. om två på varandra följande berättare levde vid samma tid, om det är rimligt att de träffat varandra, eller om det är känt att de aldrig träffade varandera.
  • Vidare beaktar man under vilka omtständigheter hadtihen berättats. Om t.ex. en person som i sin ungdom gäller som thiqa (tilförlitlig) på ålderdomen blir glömskt, gäller han vid det senare tillfället inte längre som thiqa.

  En hadith kallas

  • mubham (مبهم) – om någon person i kedjan, eller någon person som omtalas i hadithen, inte nämns entydligt vid namn
  Hadithens innehåll

 3. Hadithens innehåll (matn). Hadithen är
  • shādhdh – en hadith som motsäger en en annan hadith som är mera trovärdig. Den mera trovärdiga hadithen kallas maḥfūzh (محفوظ).
  • munkar (منكر) – en svag hadith som avvisas för att en motsäger en mera trovärdig hadith. Motsatsen är ma´rūf (معروف).
  • mudraj (مدرج) – om något av en återberättares ord av misstag införlivats i hadithen
  Övergripande bedömnng
 4. Övergripande bedömnng: Hadithen kallas
  • mu´allal (معلل) – om den hadith någon subtil svaghet, som endast hadithlärda med stor insikt kan upptäcka
  • muḍṭarib (مضطرب) – om de olika hadithlärda har lika starka men oföreniga åsikter om kedjans eller innehållets status
  • matrūk (متروك) – en svag hadith, som endast återverättas av en enda otillförlitlig person, och som de hadithlärda enhälligt avvisar.


Referenser

Denna artikelserie bygger på:

 1. Sheikh ´Abd Allah Siraj al-Din: Sharh al-Manzhumati al-Bayquniyya
 2. Imam al-Nawawi: al-Taqrib
 3. med Imam al-Suyuti’s kommentar: al-Tadrib
  التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير والنذير للإمام النووي

Sökord

matn, sanad, marfu´, mawquf, maqtu´, ´ali, nazil, mutwatir, ahad, aziz, mashhur, fard, sahih, hasan, daif, mawdu´, musnad, muttasil, munqati´, mu´dal, mursal, mudallas, maqlub, dabit, ´adl, majhul, mubham, shadhdh, mahfuzh, munkar, ma´ruf, mu´llal, mudraj, mudtarib, matruk


Title-color:
pale green: #44aa55
pale turkois: #2898CC

När en hadith kategoriseras börjar man med att kontrollera namnen på alla de personer som förmedlat hadithen, och tiden då de levde, så att man kan se att det är rimligt att de kan ha träffats. Skulle något namn saknas, eller om något namn inte stämmer, så blir det en lucka i kedjan. Det på verkar då trovärdigheten på hadithen, men den blir inte automatisk klassad som falsk.

Om hela listan med berättare är komplett, med namn, årtal, platser, etc. etc. som överensstämmer, räcker det dock inte föratt fastställa att hadithen är sann. Nu blir nästa steg att man undersöker om varje person är tillförlitlig. Om en person N. i kedjan t.ex. är känd för att vara en fantasifull person eller en skojare, eller om man han är glömsk, eller är öppet känd som syndare – då minskar rangen av hadithen.

Så fortsätter det tills man vågar bestämma vilken trovärdighetsrang hadithen slutligen får. Detta kan vara en komplicerad process. Det är kanske därför man inte helt vill förkasta de hadither som klassats svaga eller falska, eftersom det kan ha gjorts en felaktig bedömning.

Detta var en kortfattad beskrivning så man får en överblick över vad en hadith är.