Sh. al-Yaqoubi kritiserar Syriens Mufti

I Allah’s, Förbarmarens, den Barmhärtiges, Namn

Efter att under en fredagspredikan ha kritiserat Syriens Mufti blev
Sheikh Muhammad al-Yaqoubi avskedad från sin anställning i Damaskus.

Till försvar för Profeten Muhammad (må Allah sända välsignelser och fred över honom) gav Sheikh Muhammad al-Yaqoubi i sin senaste fredagspredikan ett tal där han starkt förebrådde Syriens Mufti Ahmad Hassoun för dennes skandalösa blasfemi mot Profeten Muhammad (må Allah sända välsignelser och fred över honom). Han krävde att Muftin skulle avgå och lämna den offentliga tjänsten av blygsel inför sin Herre Allah (den upphöjde) och Profeten (må Allah sända välsignelser och fred över honom).

Tisdagen den 19 januari 2010 gjorde Syriens Mufti flera problematiska uttalanden om Islams Profet (må Allah sända välsignelser och fred över honom) inför en amerikansk delegation som leddes av den ortodoxe rabbinen Marc Gopin.

Muftins uttalanden, som publicerades i Jerusalem Post och sändes ut via Israeli Army Radio, innehöll bl.a. följande: “Om Profeten Muhammad hade bett mig att döma judar och kristna som heretiker, skulle jag själv ha dömt Muhammad som en heretiker”, och “Om Muhammad hade befallt oss att döda folk skulle jag ha sagt till honom att han inte var en profet”.

Sheikh al-Yaqoubi ägnade sin fredagspredikan den 22 januari åt detta ämne. Han vederlade Muftin och framhöll nödvändigheten av att lyda Allah´s Sändebuds alla befallningar, däribland Koranens budskap och vilka som ska räknas som profeter.

I sitt tal förklarade Sheikh al-Yaqoubi: “Vi vet att Moses och Jesus är profeter, enbart därför att vår Profet Muhammad (må Allah sända välsignelser och fred över honom) har sagt oss detta. Hade han sagt något annat hade vi trott på det.” Han tillade: “Tron på Moses och Jesus medför inte att judendomen och kristendom av idag är giltiga.”

Talet, som varade i 40 minuter, gick i detalj in på de punkter som Mufti Hassoun senare tog upp i ett försök att förklara sina kränkande påståenden.

Vad som framför allt är alarmerande är att Israeli Army Radio, enligt Jerusalem Post, sände Mufti Hassouns uttalanden för att uppmuntra palestinierna att försvara judiska bosättningar i de illegalt ockuperade palestinska områdena.

Sheikh al-Yaqoubi avslutade sitt tal med att uppmana Mufti Hassoun att avgå från sitt ämbete av blygsel inför Allah (den upphöjde) och Profeten (må Allah sända välsignelser och fred över honom), och för att upprätthålla respekten för Islam och den syriska Ulama´s integritet.

Talet resulterade i att Sheikh al-Yaqoubi dagen därpå avskedades från sin anställning som fredagstalare i al-Hasan moskén i den välbärgade stadsdelen Abu Rumana i Damaskus. Sheikh al-Yaqoubi är en världsberömd sufilärd, en karismatisk offentlig talare både på arabiska och engelska, välkänd för sin omfattande kunskap och sitt kraftfulla sätt att förmedla den. Flera av hans tal, däribland fredagens khutba, finns på youtube [1]. I en kommentar till beslutet att förbjuda honom att tala offentligt sade Sheikh al-Yaqoubi: “Detta är ingenting i kampen för Allahs älskade, vår mästare Muhammad (må Allah sända välsignelser och fred över honom). Problemet just nu är inte om jag får tillbaka mitt jobb, utan hur man ska kunna hindra Syriens Mufti från att förvanska Islam.”

[1] http://www.youtube.com/user/sacredknowledgemedia

Publicerat den 28 Januari 2010 av sacredknowledge.co.uk | PDF