Qadi ´Iyad: Om kärleken till Profeten (4)

Tecken på kärlek till Profeten

Allahs välsignelser och fred vare med honom
Ur: Qadi ‘Iyad: Al-Shifa, Del 2 Kapitel 2 Avsnitt 4
Översatt av bmk

Vet att den som älskar något (eller någon) föredrar det och och allt som står i samklang med det framför framför sig själv. Annars är man inte sann i sin kärlek utan vill bara framstå som älskande. Den som verkligen älskar Profeten, Allahs välsignelser och fred vare med honom, är den som uppvisar kärlekens kännetecknen.

Det första kännetecknet är att man söker efterlikna honom och tillämpa hans Sunnah. Man vill följer hans exempel i ord och handling, lyda hans befallningar, undvika det han förbjudit och tillägna sig hans goda uppförande (adab) – vare sig det är lätt eller svårt, vare sig man gör gärna eller ogärna.

Därom vittnar Allahs den Upphöjde ord:
«Säg: om ni älskar Allah, följ mig och Allah ska älska er.» (3:31)

Man föredrar det som han har fastlagt som lag och uppmuntrat framför sina egna böjelser och begär. Allah den Upphöjde säger:
«De som var bofasta i staden och antog tron före [utvandranrans anskomst, och som] bemötte alla som sökte tillflykt hos dem med kärlek, och inte missunnade dem vad de fick ta emot, utan tvärtom gav dem företräde, trots att de själva måste göra uppoffringar.» (59:9)

Man blir (endast) arg på månniskorna om det behagar Allah. Anas ibn Malik (må Allah den Upphöjde vara nöjd med honom) sade: “Allahs Sändebud (Allahs välsignelser och fred vare med honom) sade till mig:
«Min son, om du förmår att inte hysa agg i ditt hjärta mot någon från morgon till kväll – var då sådan. » Sedan tillade han: «Min son, det är en del av min sunnah. Den som ger liv åt min sunnah älskar mig och den som älskar mig kommer att vara tillsammans med mig i Paradiset.»” [At-Tirmidhi]

Den som utmärks av denna egenskap har fulländad kärlek till Allah och Hans Sändebud. Den som i någon mån avviker från detta ideal är ofullständig i sin kärlek, men saknar den inte helt. Det bevisas av ett uttalande av Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) om en man som fick hadd-straff efter ha druckit alkohol. Någon förbannade honom och sa: Hur många gånger skall man behöva hämta dig (för detta straff) ? Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) sade:
«Förbanna honom inte. Han älskar Allah och Hans Sändebud»” [Al-Bayhaqi m.fl.]

Ett tecken på kärlek till Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) är att man ofta talar om honom. När man älskar något så talar man ofta om det.

Till det hör att att man har stark en längtan efter att få träffa honom. Var och en som älskar längtar efter sin älskade. I en hadith berättas att när Ash´ari-klanen kom till Medina sjöng de “I morgon ska vi träffa dem vi älskar, Muhammad och hans Följeslagare.”

Ett av kännetecknen är att den som älskar honom inte bara nämner honom ofta, utan också upphöjer och hedrar honom när han nämner honom, visar ödmjukhet och upplever sin egen ringhet när han hör hans namn. Ishaq at-Tujubi sade: “Varje gång Profetens (Allahs välsignelser och fred vare med honom) Följeslagare efter hans död hörde hans namn nämnas veknade deras sinnen, deras hud skälvde och de grät. Det var likadant med många i generationen efter dem. En del reagerade så av kärlek och längtan efter honom, andra av respekt och aktning.”

Ett annat tecken är att man älskar alla dem som Profeten (Allahs välsignelser och fred med honom) älskade, dvs. familj (Al al-Bayt) och Följeslagare – muhajirun såväl som ansar – för hans skull, och att man visar fientlighet mot dem som hatar och förbannar dem. När man älskar någon älskar man också dem som den personen älskar.

Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) sade om al-Hasan och al-Huseyn:
“Allah! Jag älskar dem – må Du älska dem!”

I en annan version nämns enbart al-Hasan:
“Allah! Jag älskar honom, må Du älska den som älskar honom!”

Han sade också:
“Den som älskar dessa båda älskar mig. Den som älskar mig älskar Allah. Den som hatar dem, hatar mig. Den som hatar mig, hatar Allah.“ [Al-Bukhari]

Han (Allahs välsignelser och fred vare med honom) sade:
“Allah, Allah! Mina Följeslagare! Gör dem inte till föremål för fientlighet efter mig! De som älskar dem, älskar dem för att de älskar mig. De som hatar dem, hatar dem för att de hatar mig. Den som gör något skadligt mot dem, gör något skadligt mot mig. Den som gör något skadligt mig, gör något skadligt mot Allah. Den som gör något skadligt mot Allah kommer snart att straffas.” [At-Tirmidhi]

Han sade om Fatima (må Allah den Upphöjde vara nöjd med henne):
“Hon är en del av mig. Allt som gör henne arg, gör också mig arg.” [Al-Bukhari]

Han sade om Usama ibn Zayd till ´A’isha:
“Älska honom, ty jag älskar honom.“ [At-Tirmidhi]

Han sade:
“Tecknet på sann tro är kärlek till Ansar och tecknet på hyckleri [nifâq] är hat mot dem.”
[Al-Bukhari och Muslim]

I en hadith från ibn ´Umar finner vi:
“De som älskar araberna gör det av kärlek till mig, och de som hatar dem gör det p.g.a. hat mot mig.”

Sanningen är att den som älskar någon älskar allt som den personen älskar. Så var det med de tidiga muslimerma (salaf) – även i fråga om tillåtna saker och personliga önskningar.

Anas sade, sedan han sett Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) ta (bitar av) pumpa från fatets alla ändar: “Från den dagen har jag alltid älskat pumpa.”

Al-Hasan ibn ´Ali, ´Abdullah ibn ´Abbas och ibn Ja´far kom till Salma (en kvinna i Porfetens hushåll) och bad henne laga någon mat åt dem som Allahs Sändebud (Allahs välsignelser och fred vare med honom) brukade tycka om.
Ibn ´Umar brukade bära garvade gulfärgade sandaler, eftersom han hade sett Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) bära sådana.

Dit hör också avskyy mot var och en som hatar Allah och Hans Sändebud (Allahs välsignelser och fred vare med honom), och fientlighet mot alla som visar fientlighet mot honom. Man undviker umgänge dem som vägrar följa hans Sunna och inför nypåfund i hans religion, och att man finner allt som strider mot hans Shari´ah svårt. Allah den Upphöjde säger:
«Du kan inte finna människor som tror på Allah och den Yttersta dagen och (samtidigt) söker vänskap med dem som trotsar Allah och Hans Sändebud – inte ens om det gäller deras egen fader eller son eller broder eller (andra) som står dem nära.» (58:22)

Sådana var Profetens Följeslagare – de dödade sina kära (i strid) och bekämapde sina fäder och söner för att vinna Profetens välbehag. ´AbdAllah ibn ´AbdAllah ibn Ubbay sade till Profeten: ”Om du hade velat det skulle jag ha hämtat hans [min fars] huvud till dig!” (dvs. sin fars huvud).

Ett annat tecken på kärlek är kärlek till Koranen som Allah den Upphöjde gav till Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom), med vars stöd han gav vägledning och som han själv vägleddes av, och vars karaktär han gjorde till sin egen, så att ´A’isha sade:
Hans karaktär var Koranen.

Kärleken till Koranen (visas i) att man reciterar den, handlar i enligthet med den och födjupar sin förståelse av den.

Och att man älskar Profetens – Allahs välsignelser och fred vare med honom – Sunna och håller sig innanför dess gränser.

Sahl ibn ´Abdullah sade:
Tecknet på kärlek till Allah är kärlek till Koranen.
Tecknet på kärlek till Koranen är kärlek till Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom).
Tecknet på kärlek till Profeten är kärlek till Sunnan.
Tecknet på kärlek till Sunnan är kärlek till det kommande Livet.
Tecknet på kärlek till det kommande Livet är förakt för denna värld.
Tecknet på förakt för denna värld är att man inte samlar något från den utom sådant som behövs under färden för att säkert nå fram till det kommande Livet.

Ibn Mas´ud sade: “Du behöver inte rådfråga någon om dig själv utöver Koranen: Älskar man Koranen, älskar man Allah och Hans Sändebud.”

Ett av tecknen på kärlek till Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) är att man visar medkännande gentemot hans samfund (Umma), att manar det till gott, strävar för dess bästa och förhindrar sådant som kan vara det till skada – på samma sätt som Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) «ömmar för de troende, full av kärlek.» (9:128)

Ett av tecknen på fulländad kärlek är att den som åberopar sådan kärlek klarar sig med litet i denna värld. Han föredrar fattigdom och har införlivat det till sin karaktär.

Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) sade till Abu Sa´id al-Khudri:
“För dem som älskar mig kommer fattigdomen fortare än ett vattenfall strömmar från bergets högsta topp ned till dess fot.” [At-Timidhi]

I en hadith från ´Abdullah bin Mughaffal sade en man till Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom):
“O Allahs Sändebud, jag älskar dig. Han svarade: “Tänk noga på vad du säger!” Tre gånger upprepade mannen: “Jag svär vid Allah att jag älskar dig!” (Profeten, välsignelser och fred vare med honom) sade: “Om du älskar mig så gör dig redo att bära fattigdom med tålamod .” En liknande hadith finns från Abu Sa´id al-Khudri.


[1] Enligt en kommentorerna syftar uttrycket de är mina rötter och grenar på att Khalid varken hade far (rötter) eller son (grenar)


Svensk text: bmk © 2001


[wpspoiler name=”Arabisk text | بالعربة “]

فصل
في علامة محبته صلى الله عليه و سلم

اعلم أن من أحب شيئاً آثره و آثر موافقته ، و إلا لم يكن صادقاً في حبه ، و كان مدعياً . فالصادق في حب النبي صلى الله عليه و سلم من تظهر علامة ذلك عليه ، و أولها الاقتداء به ، و استعمال سنته ، و اتباع أقواله و أفعاله ، و اجتناب نواهيه ، والتأدب بآدابه في عسره و يسره ، و منشطه و مكرهه ، و شاهد هذا قوله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [ سورة آل عمران /3 ، الآية : 31 ] .

وإيثار ما شرعه و حض عليه على هوى نفسه تعالى و موافقة شهوته ، قال الله تعالى : والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة [ سورة الحشر /59 ، الآية : 9 ] .

و إسخاط العباد في رضا الله تعالى .

حدثنا القاضي أبو علي الحافظ ، حدثنا أبو الحسن الصيرفي ، و أبو الفضل ابن خيرون ، قالا : حدثنا أبو يعلى البغدادي ، حدثنا محمد بن محبوب ، حدثنا أبو عيسى ، حدثنا مسلم بن حاتم ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أبيه [ 146 ] عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال أنس ب ن مالك رضي الله عنه : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا بني ، إن قدرت أن تصبح و تمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل .
ثم قال لي : يا بني ، و ذلك من سنتي ، و من أحيا سنتي فقد أحبني ، و من أحبني كان معي في الجنة .
فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله و رسوله ، و من خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة ، و لا يخرج عن اسمها .

و دليله قوله صلى الله عليه و سلم للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم ، و قال : ما أكثر ما يؤتى به !
فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لا تلعنه ، فإنه يحب الله و رسوله .

و من علامات محبة النبي صلى الله عليه و سلم كثرة ذكره له ، فمن أحب شيئاً أكثر ذكره .

و منها كثرة شوقه إلى لقائه ، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه .

و في حديث الأشعريين عند قدومهم المدينة أنهم كانوا يرتجزوون : غداً نلقى الأحبة . محمداً و صحبه .
و تقدم قول بلال .

و مثله قال عمار قبل قتله . و ما ذكرناه من قصة خالد بن معدان .

و من علاماته مع كثرة ذكره رسول الله تعظيمه له و توفيره عند ذكره تعالى و إظهار الخشوع و الإنكسار مع سماع إسمه .

قال إسحاق التجيبي : كان أصحاب النبي ص لى الله عليه و سلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا و اقشعرت جلودهم و بكوا .
و كذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة له و شوقاً إليه ، و منهم من يفعله تهيباً و توقيراً .
و منها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه و سلم ، ومن هو بسببه من آل بيته و صحابته من المهاجرين و الأنصار ، و عداوة من عاداهم ، و بغض من أبغضهم و سبهم ، فمن أحب شيئاً أحب من يحبه .

و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم في الحسن و الحسين : اللهم أحبهما فأحبهما .

و في رواية -في الحسن : اللهم إني أحبه فأحب من يحبه .

و قال : من أحبهما فقد أحبني ، و من أحبني فقد أحب الله ، و من أبغضهما فقد أبغضني ، و من أبغضني فقد أبغض الله .

و قال : الله الله في أصحابي ، لا تتخذوهم غرضاً بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، و من أبغضهم فببغضي أبغضهم ، و من آذاهم فقد آذاني ، و من آذاني فقد آذى الله ، و من آذى الله يوشك أن يأخذه .

و قال رسول الله في فاطمة رضي الله عنها : إنها بضعة مني ، يغضبني ما أغضبها .

و قال لعائشة رسول الله قي أسامة بن زيد : أحبيه فإني أحبه .

و قال : آية الإيمان حب الأنصار ، و آية النفاق بغض هم .

و في حديث ابن عمر : من أحب العرب فبحبي أحبهم ، و من أبغضهم فببغضي أبغضهم ، فبالحقيقة من أحب شيئاً أحب كل شيء يحبه .

و هذه سيرة السلف حتى في المباحات و شهوات النفس .

و قد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه و سلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة : فما زلت أحب الدباء من يومئذ .

و هذا الحسن بن علي ، و عبد الله بن عباس ، وابن جعفر ـ أتوا سلمى و سألوها أن تصنع لهم [ 147 ] طعاماً مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه و سلم .

و كان ابن عمر يلبس النعال السبتية ، و يصبغ بالصفرة ، إذ رأى النبي صلى الله عليه و سلم يفعل نحو ذلك .
و منها بغض من أبغض الله ورسوله ، ومعاداة من عاداه ، ومجانبة من خالف سنته و ابتدع في دينه ، و استثقاله كل أمر يخالف شريعته ، قال الله تعالى : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله [ سورة المجادلة /58 ، الآية : 22 ] .

و هؤلاء أصحابه صلى الله عليه و سلم قد قتلوا أحباءهم ، و قاتلوا آباءهم و أبناءهم في مرضاته .
و قال له عبد الله بن عبد الله بن أبي : لو شئت لأتيتك برأسه -يعني أباه .

و منها ان يحب القرآن الذي أتي به صلى الله عليه و سلم ، و هذي به و اهتدى ، و تخلق به حتى قالت عائشة رضي الله عنها : كان خلقه القرآن ، و حبه للقرآن تلاوته ، و العمل به و تفهمه .

ويحب سنته ، و يقف عند حدودها .

قال سهل بن عبد الله : علامة حب الله حب القرآن ، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه و سلم ، وعلامة حب النبي صلى الله عليه و سلم حب السنة ، وعلامة حب السنة حب الآخرة ، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا ، وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زاذاً وبلغة إلى الآخرة .

وقال ابن مسعود : لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن ، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله .

ومن علامة حبه للنبي صلى الله عليه و سلم شفقته على أمته ، ونصحه لهم ، وسعيه في مصالحهم ، ورفع المضار عنهم ،
كما كان الرسول صلى الله عليه و سلم بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً .

ومن علامة تمام محبته زهد مدعيها في الدنيا ، وإيثار الفقر ، واتصافه به .

وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري : إن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي ، أو الجبل إلى أسفله .

وفي حديث عبد الله بن مغفل : قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم يا رسول الله ، إني أحبك . فقال : انظ ر ما تقول .

قال : والله إني أحبك ـ ثلاث مرات . قال : إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافاً .

ثم ذكر نحو حديث أبي سعيد بمعناه .

[/wpspoiler]

You may also like...