Dhul Hijja’s första tio dagar | Sh. Yaqoubi

Företrädena hos de första tio dagarna i Dhul Hijjah

Av Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi

Kära läsare,
imorgon är det den första dagen av Dhul Hijja, vilket är den sista månaden i det islamiska året enligt Hijri-kalendern. Detta är också den månad då pilgrimsfärden äger rum. Dessutom är de första tio dagarna av denna månad de bästa dagarna i denna världen, enligt Profeten Muhammads ord (fred och välsignelser vare med honom) i en autentisk hadith i Sahih Ibn Hibban. Allah den Allsmäktige nämnde även speciellt de första tio dagarna av den månad och hedrade dem genom att svära en ed vid dem i början av Surat al-Fajr:
{والفجر وليال عشر}
“Vid gryningen, och vid de tio nätterna”

Enligt kommentatorerna avses därmed de tio första dagarn i denna månad. Allah befallde oss att göra dhikr – att minnas och nämna Honom – under dessa tio dagar, då Han hänvisade till dem i Sura al-Hajj:
{ويذكروا اسم الله في أيام معلومات}
“…och att nämna Allah’s Namn under de välkända dagarna”

Vår älskade Profet (må Allah välsigna honom och hälsa honom med fred) lärde oss att goda gärningar i dessa tio dagar är bättre än gärningar som utförs under några andra dagar, enligt en hadith som återberättas i Sahih Imam al-Bukhari.

Imam ibn Hajar al-´Asqalani förklarar varför dessa tio dagar är de bästa dagarna på året genom att påpeka det faktum att de förenar alla Islams stora gudstjänsthandlingar: bön, fasta, välgörenhet och pilgrimsfärden (Hajj). Dessa finns inte samlade i någon annan månad.

Det är alltså rekommenderat att under dessa dagar utföra många frivilliga gudstjänsthadnligar (´ibada), som att fasta under de första nio dagarna; göra dhikr utöver det vanliga, särskilt takbir (Allah akbar – Allah är stor) och tahlil (La ilaha illa Allah – Det finns ingen gud utom Allah), läsa den Heliga Koranen osv.

Tag detta tillfälle i akt – för vi kan aldrig vara säkra på att få leva till nästa år och kunna ta igen det vi missat! Visa ditt bästa med bön, dhikr, Koranläsning, och besök moskéerna oftare än vanligt, så att du gör dig förtjänt av ´Id-festen, även om du inte gör Hajj. Vi kommer att tala mer om detta på ´Arafat-dagen inshaAllah.

Därmed sänder jag hälsningar och du´a till alla som läst detta till slutet.

Shaykh Muhammad al-Yaqoubi


Källa: facebook.com/shaykhabulhuda 28 October 2011


Dear readers, tomorrow, Friday, is the first day of Dhul Hijja, which is the last month of the lunar hijri year in the Islamic calendar; it is also the moth of pilgrimage. Moreover, the first ten days of it are the best days in this world according to the words of the Prophet PBUH in a sound piece of Tradition in Sahih Ibn Hibban. Also, Allah Almighty made a special mention of these ten days and honoured them by making an oath by them in the beginning of Surat Al-Fajr, {والفجر وليال عشر} “By the Dawn, and by the Ten Nights”; according to the commentators, these are the first ten days of this month. Allah ordered us to make dhikr of Him in these days when He Almighty referred to them in Surat Al-Hajj {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} “To make mention of Allah in these known days”. Our Beloved Prophet PBUH made good works in these ten days better than working in any other days as in hadith narrated in the Sahih of imam Bukhari.
Imam Ibn Hajar al-Asqalani explains why these days are the best days of the year by pointing out to the fact that they include all major acts of worship in Islam, namely prayer, fasting, charity and pilgrimage. which do not come together except in other months.
So, it is recommended to do a lot of extra acts of worship in these days such as fasting the first nine days; doing a lot of extra dhikr, especially takbir and tahlil; reciting the Holy Qur’an and much more.
Seize this opportunity; as we are never sure whether we live till next year to compensate. Show the best of yourself in the field of prayer, dhikr, Qur’an and visit the masjids more often to deserve the celebration of eid even if you do not go for hajj. We will speak later insha Allah on the Day of ‘Arafah
With my salaam and du’a to all of you who have read this to the end.