Dhu ‘l-Hijja | Sidi AbdulWahid Morrone

En hälsning och påminnelse om företrädena hos Dhul Hijja

Av Sidi AbdulWahid Morrone

بسم الله الرحمن الرحيم

As-Salamu aleykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Vi går nu in i den välsignade månaden Dhu’l-Hijjah, pilgrimsfärdens och Arafat-dagens månad. Guds Sändebud, må Gud välsigna honom och ge honom frid , talade om för oss att goda och rättfärdiga handlingar är mer välbehagliga för Gud under de tio första dagarna i Dhu`l-Hijjah än under några andra dagar.

Profeten, må Gud välsigna honom och ge honom frid , sade också att belöningen för fasta under dessa dagar är densamma som för ett helt års fasta, och att stå i bön under någon av nätterna kan jämställas med att stå i bön under Laylat al-Qadr. Om vi förmår fasta två eller tre dagar, och då en måndag eller torsdag, eller båda, får vi den belöning som är förknippad med att följa sunnan, och vi har utfört sunnan att fasta tre dagar i varje månad om vi fastar tre av Dhu’l-Hijjas dagar.

Under dessa dagar ska vi också ägna mycket tid åt att minnas och åkalla Gud. Därför säger Profeten, må Gud välsigna honom och ge honom frid, att vi ska vara frikostiga när det gäller att säga “la ilaha ill’Allah” (tahlil), “Allahu akbar” (takbir) och “alhamdulillah” (tahmid).

De här dagarna brukade ‘Umar och Abu Hurayrah, må Gud vara nöjd med dem båda, gå till marknadsplatsen och utropa takbir med hög röst. Då höjde de som var där också rösterna och svarade med takbir. Så förvandlades den plats, som är mest avskydd av Gud till en plats som uppfylldes av åkallan av Honom. Gud har sagt att Han är med oss när vi minns Honom.

Antingen vi ber, fastar, utövar välgörenhet, gör dhikr, söker kunskap, hjälper någon eller på annat sätt handlar gott och rättfärdigt, kommer detta att ge oss stor belöning, och dessutom vara välbehagligt för Gud. Detta är också en tid då du’a besvaras av Gud, och när vi än sänder hälsningar till Hans älskade Profet, må Gud välsigna honom och ge honom frid , tar Han emot och återgäldar dem.

Må Gud, den Högste, ge oss gåvan att hålla dessa välsignade tio dagar och nätter heliga genom from och uppriktig tillbedjan. Må den bli godtagen och vara välbehaglig för Honom och Hans älskade, må Gud välsigna honom och ge honom frid , och må Han förlåta oss våra synder och tillkortakommanden.

BarakAllahufikum,

Was-salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.


Källa: AlGhazali-institutets mail-lista


You may also like...