Ahl al-Sunna Troslära – Sammanfattning

Av Mustafa Azzam
Översättning: Abdulwahid

Betydelsen av “Det finns ingen gud utom Allah”:
Betydelsen av “Det finns ingen gud utom Allah” är ”Det finns ingenting i tillvaron som rättmätigt dyrkas utom Allah”.

Rationella omdömen:
Rationella omdömen är av tre slag:

 1. ofrånkomliga (wajib),
 2. omöjliga (mustahil),
 3. möjliga (mumkin).

Trosartiklar:
Trosartiklarna är femtio till antalet: Beträffande Allah är tjugo av dem ofrånkomliga, tjugo av dem omöjliga och en är möjlig. När det gäller Sändebuden är fyra av dem ofrånkomliga, fyra omöjliga och en är möjlig.

Ofrånkomligt beträffande Allah:
Tjugo omdömen är ofrånkomliga beträffande Allah:

 1. existens (wujud),
 2. begynnelselöshet (qidam),
 3. oändlighet (baqa’),
 4. oförliknelighet (mukhalafatu al-hawadith),
 5. oberoende (qiyam bi al-nafs),
 6. enhet (wahdaniyya),
 7. förmåga (qudra),
 8. vilja (irada),
 9. vetskap (’ilm),
 10. liv (hayat),
 11. hörsel (sam’),
 12. syn (basar),
 13. tal (kalam),
 14. att vara förmögen (qadir),
 15. att vilja (murid),
 16. att veta (’alim),
 17. att leva (hayy),
 18. att höra (sami’),
 19. att se (basir) och
 20. att tala (mutakallim).

Omöjligt beträffande Allah:
Tjugo omdömen är omöjliga beträffande Allah och dessa utgörs av motsatserna till de som är ofrånkomliga:

 1. icke existens,
 2. begynnelse,
 3. slut (fana´),
 4. att likna någon eller något,
 5. beroende,
 6. mångfald,
 7. oförmåga,
 8. frånvaro av vilja,
 9. okunskap,
 10. dödlighet,
 11. dövhet,
 12. blindhet,
 13. stumhet,
 14. att vara oförmögen,
 15. att vara utan vilja,
 16. att vara okunnig,
 17. att dö,
 18. att vara döv,
 19. att vara blind och
 20. att vara stum.

Möjligt beträffande Allah:
Ett omdöme är möjligt beträffande Allah: Att Han kan göra, eller låta bli att göra allt som är möjligt.

Ofrånkomligt i fråga om Sändebuden:
Fyra omdömen är ofrånkomliga gällande Sändebuden:

 1. sannfärdighet (sidq),
 2. pålitlighet (amana),
 3. intelligens (fatana) och
 4. förmedlande [av budskapet] (tabligh).

Omöjligt i fråga om Sändebuden:
Fyra omdömen är omöjliga i fråga om Sändebuden:

 1. lögnaktighet (kadhib),
 2. svekfullhet (khiyana),
 3. ointelligens (‘adam al-fatana) och
 4. att dölja [budskapet] (katman).

Möjligt i fråga om Sändebuden:
Ett omdöme är möjligt i fråga om Sändebuden: alla mänskliga handlingar som inte medför att deras höga ställning kränks.
strong
<>Sändebud man måste känna till:
De sändebud man måste känna till är tjugofem till antalet:

 1. Adam,
 2. Idris,
 3. Nuh,
 4. Hud,
 5. Salih,
 6. Ibrahim,
 7. Lut,
 8. Isma’il,
 9. Ishaq,
 10. Ya’qub,
 11. Yusuf,
 12. Ayyub,
 13. Shu’ayb,
 14. Harun,
 15. Musa,
 16. al-Yasa’,
 17. Dhu l-Kifl,
 18. Dawud,
 19. Sulayman,
 20. Ilyas,
 21. Yunus,
 22. Zakariyya,
 23. Yahya,
 24. ’Isa, och
 25. Muhammad.

Böcker man måste känna till:
Fyra Böcker måste man känna till:

 1. Tawrat,
 2. Zabur,
 3. Injil och
 4. Quran.

Änglar man måste känna till:
De Änglar man måste känna till är tio till antalet:

 1. Jibril,
 2. Mika’il,
 3. Israfil,
 4. ‘Azra’il,
 5. Munkar,
 6. Nakir,
 7. Raqib,
 8. `Atid,
 9. Malik och
 10. Ridwan.

Olika former av taqlid:
Taqlid är av två slag:

 1. taqlid i frågor som rör trosfrågor (usul al-din) och
 2. taqlid i frågor som rör härledda rättsliga regler (furu’).

Taqlid är förbjudet i frågor som berör trosfrågor.  I frågor som rör härledda rättsliga regler, är taqlid förbjudet för den som själv kan härleda rättsliga regler, och obligatoriskt för den som inte kan göra det.

Trosinriktningar:
Två trosinriktningar representerar ortodox Islam (Ahl al-sunna wa al-jama’a):

 1. Ash’ari och
 2. Maturidi

Lagskolor:
Ortodox Islam representeras av fyra lagskolor:

 1. Hanafi,
 2. Maliki,
 3. Shafi’i och
 4. Hanbali

Rättsliga omdömen:
Rättsliga omdömen är av fem slag (enligt shafi’i skolan):

 1. obligatoriska (wajib),
 2. rekommenderade (mandub),
 3. tillåtna (mubah),
 4. orekommenderade (makruh) och (5) förbjudna (haram).

Tillägg från al-Risala:
Allah har skapat himmel och jord, liv och död, lydnad och synd, hälsa och sjukdom och hela universum med allt vad det rymmer. Han skapade människan och hennes handlingar samt fastställde hennes försörjning (rizq) och hennes livslängd. Ingenting kan läggas till detta och ingenting dras därifrån. Ingenting sker utom genom Hans förordning, beslut och vilja.
Han har sänt vår Mästare Muhammad (salla Allahu aleyhi wa sallam), Sin Tjänare och Sitt Sändebud till hela mänskligheten för att vägleda den och för att människorna ska fullända sitt jordiska och tillkommande liv. Han stödde honom med obestridliga mirakel.
Han (salla Allahu aleyhi wa sallam) är sannfärdig beträffande allt han förmedlat från Allâh angående bron (al-sirât), vågen (al-mîzân), vattenkaret (al-hawd), Paradiset, Helvetet och annat som berör det kommande livet och livet mellan döden och uppståndelsen (al-barzakh) inklusive de två änglarnas utfrågning i graven samt straff och belöning där.

Översättning av Mustafa Azzams text om trosläran (shafi’i fiqh listan).
AbdulWahid har översatt texten utan att fråga författaren om lov.

Källa: http://ghazali.se/txt/sunni_2.htm