Sha`bans 15 natt | AbdulWahid Morrone

‫بسم الله الرحمن الرحيم

Sha`bans femtonde natt

av AbdulWahid Morrone

[Den femtonde Sha’ban infaller natten till torsdag in sha Allah]

Sha`bans femtonde natt, på arabiska känd som Laylat al-Nisf min Sha`ban, betyder bokstavligen “kvällen till den dag som ligger mitt i Sha`ban”. Den är en av årets mest betydelsefulla nätter. (Enligt Islam föregår natten dagen, så den infaller kvällen innan Sha`bans femtonde dag).

`Ata’ bin Yasar sade att efter Laylat al-Qadr finns det ingen bättre natt än Sha`bans femtonde natt. Dess storhet beror på de gudomliga gåvor som utdelas under den.

En natt märkte sayyida `A’isha, må Gud vara nöjd med henne, att Guds Sändebud, må Gud välsigna honom och ge honom frid, hade lämnat hennes hus. Hon gick ut för att se var han befann sig och fann honom på Baqi`s begravningsplats, där han stod och bad med händerna upplyfta mot himlen. Han sade att Gud under den här natten, den femtonde Sha`ban, gav förlåtelse åt fler människor än det fanns hår på fåren i stammen Kalb. [1]

Han sade också, må Gud välsigna honom och ge honom frid: Under Sha`bans femtonde natt betraktar Gud Sin skapelse och förlåter sedan alla Sina tjänare, utom de som tillskriver Gud medhjälpare och de som hyser agg mot sina muslimska bröder och systrar. [2]

Det har också förmedlats att Profeten, må Gud välsigna honom och ge honom frid, uppmuntrat oss att tillbringa natten i bön, och att fasta under dagen som följer, eftersom Gud förvisso kallar på Sina tjänare från solnedgången ända till gryningen [och säger]:

“Finns här någon som söker förlåtelse av Mig så att Jag kan förlåta honom? Finns här någon som söker sitt levebröd av Mig så att Jag kan ge honom det? Finns här någon som plågas så att Jag kan befria honom från hans plåga?” [3]

Imam `Ali gick ut Sha`bans femtonde natt och såg upp mot himlen. Han sade att Profeten David, frid vare med honom, gick ut vid samma tid under denna natt, och att han sade att om någon ber Gud om något vid denna tid så svarar Gud honom och om någon söker förlåtelse av Honom så förlåter Han honom. Därför tillbringade han denna natt under tillbedjan.

Det har berättats att Guds Sändebud, må Gud välsigna honom och ge honom frid, sade: Det finns fem nätter då bönen inte tillbakavisas: Rajabs första natt, Sha`bans femtonde natt, torsdag natt, natten innan `Eid al-Fitr och natten innan`Eid al-Nahr (al-Adha).[4]

`Ikrimah och andra Koran-kommentatorer ansåg att den välsignade natt som hänvisas till i sura al-Dukhan (Rök) är Sha`bans femtonde natt,[5] där Gud säger:

… [en natt] då varje fråga formulerades med fasthet och precision … [6]

Enligt denna åsikt är detta den natt då det blir uppenbart vad Gud har bestämt för Sina tjänare under det kommande året. De har tilldelats sitt uppehälle och de som är bestämda att dö nämns vid namn. `Ata’ bin Yasar sade att dödens ängel under denna natt får ta emot en skriftrulle där namnen på alla de som är bestämda att dö under det kommande året är upptecknade.

“Människor sår och skördar, gifter sig och bygger hus, medan deras namn redan är upptecknade bland de döda. Dödens ängel väntar bara på ordern att ta deras själar.” Därför brukade många av de fromma under denna natt be Gud att få bli upptecknade bland de lyckosamma och att få ett generöst tilltaget uppehälle.

Sayyiduna `Umar bin `Abd al-`Aziz sade:

“Försumma inte fyra av årets nätter, eftersom Gud under dessa utgjuter Sin barmhärtighet över Sina tjänare: Rajabs första natt, Sha`bans femtonde natt, natten innan Eid al-Fitr och natten innan Eid al-Adha.”

Därför hade många av de tidiga muslimerna vanan att “ge liv” åt Sha`bans femtonde natt. De uppmuntrade människor att komma samman i moskéerna under natten för att be och söka förlåtelse.

I många hadither som nämner de ofantliga gåvor som Gud skänker under denna natt nämns också flera kategorier av människor som är utestängda från att få ta emot dessa gåvor. Bland dem finns de som tillskriver Gud medhjälpare och de som i sina hjärtan hyser agg mot sina muslimska bröder och systrar. En del lärda har särskilt nämnt dem som förolämpade följeslagarna och de tidiga generationernas muslimer eller som påstod att deras muslimska bröder och systrar var icke-troende eller hade infört sådant som inte hörde till religionen. Andra kategorier som nämns är äktenskapsbrytare, de som bryter släktskapsband och de som är respektlösa mot sina föräldrar. Dessa kategorier av människor nekas också under de andra heliga nätterna – som den första natten i Ramadan och Laylat al-Qadr – förlåtelse och godtagande. Vi ska därför göra vårt yttersta för att undvika allt sådant.

En av de tidiga lärde sade:
“Till de bästa egenskaperna hör att ha ett rent hjärta, en generös själ och att uppriktigt önska gott för umman. Det var genom dessa egenskaper som de stora uppnådde sin rang och inte genom ett överflöd av bedjande och fastande.”

Må Gud inte undanhålla någon av de gåvor som skänks under denna storslagna natt. Må Han under denna natt ge oss förmåga att söka Hans välbehag genom att be till Honom och söka Hans förlåtelse. Vi ber att Han bestämmer allt som är gott för oss och avvärjer allt som skadar.

Må Han sända frid och välsignelser som aldrig upphör över vår vägledare och mästare Muhammed, genom vilken vi fått kunskap om vissa nätters och tiders företräde framför andra och genom vars vägledning vi kan få tillgång till allt gott i detta liv och nästa.

Noter:
[1] Förmedlat av Ahmad, al‐Tirmidhi och Ibn Majah. Banu Kalb var en arabisk stam känd för de stora fårahjordar som dess medlemmar ägde.
[2] Förmedlat av Ahmad
[3] Förmedlat av Ibn Majah
[4] Förmedlat av al-Suyuti
[5] Majoriteten av kommentatorerna säger däremot att natten det hänvisas till är Laylat al‐Qadr.
[6] Al‐Dukhan K. 44: 4


Från: alghazali_forum@yahoo.se


1 Response

  1. 23 June 2013

    […] Läs mer: Sha’bans 15 natt  […]