Halal slakt vs. konventionell slakt i Sverige

Utdrag ur uppsatsen

Är konventionell svensk slakt förenlig med halal-slakt?

[toc heading_levels=”4,5″]En analys av fyra sunnimuslimska rättsmanualer
Av: Heber Morrone
Lunds Universitet 2010 – Läs hela uppsatsen här


Uppsatsen undersöker frågan om kött från djur som slaktas på konventionellt sätt i Sverige anses vara halal. Slutsatsen är att det konventionella sättet att slakta inte uppfyller kriterier för halal-slakt enligt någon av de islamiska rättsskolorna, enligt de rättslärda som presenteras i uppsatsen. [Notera att detta inte utesluter att halal-slakt kan vara förenlig med svensk lag./ Red’s anmärkning]


Bakgrund

Islams föreskrifter

Alla religioner innehåller föreskrifter och påbud som reglerar individens liv, och detta gäller även Islam. Till dessa föreskrifter och påbud hör de regler som b ör slakt, och muslimska rättslärda har därför skrivit en hel del om hur slakten ska gå till och vilka regler som gäller. De har härlett påbud och rekommendationer ur de religiösa urkunderna. I Knut Bernströms översättning av Koranen står det t.ex.:

Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Guds; [vidare kött av] djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller [som] fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur – om ni inte har slaktat djuret på ett föreskrivet sätt [medan det var vid liv] – och djur som slaktats på hedniska offeraltare. (Bernström, 1998: 5: 8)

Och ät inte av det som Guds namn inte har uttalats över; då trotsar ni Gud. (Bernström, 1998: 6: 121)

Det finns även en hel del profetiska traditioner som behandlar ämnet, t.ex.:

عن رافع بن حديج رضي الله عنه قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه

Rafi’ b. Khudayj, må Gud vara nöjd med honom, sade: ”Guds sändebud sade: ’Ät av de djur vars blod har flutit och över vilka Guds namn har yttrats.’” (al-cAsqalānī: v. 9, s. 508)

عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته .

Abu Yacla Shaddād b. Aws, må Gud vara nöjd med honom, har förmedlat att Guds sändebud, Guds frid och välsignelser över honom, sade: ”Gud har föreskrivit fulländning i allt. När ni dödar eller slaktar, bör ni därför göra det väl. Låt var och en av er vässa sin kniv och lugna offerdjuret.” (al-Nawawī (a): v. 13, s. 90)

De religiösa föreskrifterna för slakt anses av många muslimer ha tillkommit för att bespara djuren onödigt lidande (al-Ramlī), och detta sammanfaller också med intentionen i den svenska lagstiftningen (Gunner, 1999). Lagen mot slakt utan bedövning drevs igenom 1937 i ett flertal europeiska länder i samband med den antisemitiska våg som drabbade Europa. Alla länder som infört ett förbud under denna period upphävde dock förbudet efter andra världskrigets slut, med undantag för Norge, Sverige och Schweiz (Gunner, 1999).

<>Lagliga föreskrifter i Sverige

I den svenska lag som utfärdades 1988 står det:
13 § När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande.

14 § Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött. Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen för fjäderfä och kaniner. (Notisum.se)

Den svenska lagstiftningen gör alltså gällande att det inte är tillåtet att slakta djur utan bedövning, och det görs inga undantag för kosher- eller halalslakt (Regeringen.se).

Vilken bedövning som används varierar från djur till djur. Nötkreatur kan bedövas med bultpistol eller kulvapen, men det är inte tillåtet att bedöva dem med elektricitet. Får och getter kan bedövas med bultpistol, kulvapen och elektricitet. Höns och andra fjäderfän kan bedövas med hjälp av bultpistol, kulvapen, elektricitet eller slag mot huvudet (Jordbruksverket, hemsida 1). Elektricitet är det vanligaste bedövningsmedlet för hönor och får (Regeringen.se), och när det gäller nötkreatur är det som sagt inte tillåtet att använda något annat än bultpistol eller dyl.

När man använder bultpistol eller dyl. på nötkreatur ska vapnet i allmänhet placeras i rät vinkel mot skallbenet för att djuret ska träffas på ett sådant sätt att hjärnan skadas och att djuret snabbt förlorar medvetandet (Jordbruksverket.se, hemsida 1). När man bedövar lamm med elektricitet placeras elektroder på båda sidor om huvudet så att ström passerar genom djurets hjärna. Det vanligaste sättet att bedöva fjäderfä i Sverige är att låta deras huvud passera genom ett strömförande vattenbad (Jordbruksverket.se, hemsida 1).

När djuren bedövas med hjälp av elektricitet eller bultpistol förlorar de medvetandet. Det finns dock en viktig skillnad. Djur som bedövats med elektricitet återfår medvetandet om man låter dem vara, medan djur som bedövats med bultpistol eller dyl. dör av hjärnskadorna efter ett tag (Pleiter, 2005).

När djuren bedövats ska de avblodas så snart som möjligt, och avblodningen sker genom att båda halspulsådrorna öppnas. Jordbruksverket rekommenderar att avblodningen sker med hjälp av en dubbeleggad stickkniv med minst 20 cm bladlängd (Jordbruksverket.se, hemsida 1).

Sammanfattning av resultaten

1 Hanafi-skolan

Konventionell slakt i Sverige är förenlig med några av hanafiskolans regler och oförenlig med andra. Hanafiterna beskriver inte bokens folk närmare och jag utgår därför från att ”vanliga” svenskar anses tillhöra bokens folk. De redskap som används vid svenska slakterier för att lägga halssnittet strider inte mot hanafi-skolans villkor. Halssnittet utförs dessutom på ett sådant sätt som ligger i linje med de regler som föreskrivits. Hanafiterna definierar inte ”liv” närmare och jag utgår därför från att bedövningen inte utgör ett hinder för att slakten ska gå rätt till. Det största problemet från ett hanafitiskt perspektiv tycks vara nämnandet av Guds namn i samband med slakten. De har inte gjort någon skillnad mellan muslimer och bokens folk i fråga om detta villkor och slutsatsen blir därför att köttet är haram, eftersom det finns fog att utgå från antagandet att ”vanliga” svenskar inte nämner Guds namn när de slaktar.

2 Māliki-skolan

Māliki-skolan har det strängaste regelverket. Precis som ovan utgår jag från att ”vanliga” svenskar räknas till bokens folk. De redskap som används vid slakt i Sverige uppfyller alla kriterier som ställts av mālikiterna. Det finns dock några problem. Det första handlar om bedövningsmetoderna. Vi har sett att en del djur bedövas med bultpistol eller dyl. och att detta skadar hjärnan på ett sätt som är oförenligt med de villkor som ställs på halal-slakt av mālikiterna. De djur som bedövas med elektricitet får inte sådana skador, men vi har också sett att kycklingar kan slaktas från halsen eller från nacken. Detta senare sätt att slakta är oförenligt med mālikiternas regler. Vi har också sett att mālikiterna inte anser att det är tillåtet att äta kött från djur när man inte vet om slakten gått rätt till eller inte. Slutligen har vi sett att kött från djur som slaktas av personer som inte bryr sig om de regler som gäller för slakt anses halal bara om en muslim har varit närvarande och övervakat slakten.

3 Shāfi³ī-skolan

Den konventionella slakten uppfyller alla villkor som ställts av shāfi³īterna, utom ett. Vi har t.ex. sett att bedövningen, slaktredskapet, och halssnittet uppfyller de regler och villkor som fastställts av shāfi³īterna. Det enda problemet tycks vara att ”vanliga” svenskar inte anses tillhöra bokens folk.

4 Ḥanbali-skolan

Den konventionella slakten krockar inte med de krav som ställs på slaktaren, på redskapet eller på halssnittet. Vi har även sett att nämnandet av Guds namn är ett villkor, men att köttet anses vara halal om man inte vet om slaktaren yttrade Guds namn i samband med slakten eller inte. Bedövning med bultpistol tycks dock vara oförenlig med ḥanbali-skolans regler. När det gäller bedövning med elektricitet verkar det inte finnas några problem, eftersom denna typ av bedövning inte tillfogar djuret allvarliga skador. Detta innebär att djur fåglar och får som bedövas med elektricitet anses vara halal.

Slutsats

Slutsatsen är därför att konventionell svensk slakt är oförenlig med de regler som gäller enligt hanafiterna, mālikiterna och shāfi³īterna. Den konventionella slakten av djur som bedövas med elektricitet tycks dock vara förenlig med ḥanbali-skolans regler.


Källa: Lunds UniversitetLäs hela uppsatsen här
Illustration: Foto: Sophie Atkinson | Ett sätt att kontrollera att bedövningens effekt är att kontrollera att det inte finns någon ögonaktivitet.