Biografi: Imam al-Nawawi (d. 676 H.)

Imam al-Nawawi

(f. 631 – d. 676 H. i Nawa, Syrien)
Sammanställt av B. Muhammad

Hans fullständiga namn är Muhyi al-Din Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf ibn Hasan al-Shafi`i al-Nawawi. Han är benämnd efter sin fördelsort Nawa, en liten by i södra Syrien, ca 200 km söder om huvudstaden Damaskus, där han kom till världen år 631 H.

En from man i Nawa, Shaikh Yasin ibn Yusuf Marakashi, berättade:
“Jag såg Imam al-Nawawi när han var en ung pojke på 10 år. Andra pojkar i hans ålder brukade tvinga honom att leka med dem, men Imam al-Nawawi brukade alltid unvika att leka, och var alltid sysselsatt med att recitera den ädla Koranen. När de försökte vinna över honom och insisterade på att han skulle gå med på deras lekar, brukade han klaga och uttrycka sin likgiltighet inför deras dåraktiga företag. När jag såg hans omdömesgillhet och allvar, väcktes i mitt hjärta en speciell kärlek till den unge Nawawi. Jag vände mig till hans lärare och anbefallde honom att ägna särskild omtanke om denne unge man, eftersom han i framtiden skulle komma att bli en av de största lärda och heliga män. Läraren frågade mig om jag var en spåman eller astrolog. Jag svarade honom att jag var varken det ena eller det andra, men Allah fick mig att säga dessa ord.”

Mihraben i Dar al-Hadith idag

Hans far tog honom till Damaskus, där han började studera vid al-Madrasah al-Rawahiyah, som stiftats av en rik köpman vid namn Zaki al-Din Abul-Qasim Ibn Rawahah, och som var ansluten till Umayamoskén. Imam Nawawi berättar själv om den tiden:
“Jag studerade vid denna institution i två år. Under hela min vistelse vid Madrasan åtnjöt jag aldrig full vila, och jag levde på den lilla mängd mat som skolan erbjöd.”

I Damaskus studerade han ämnen som Hadithlära, Fiqh (rättslära), Usul al-Fiqh (dess principer), arabisk grammatik m.m. för tjugo olika lärare av yppersta rang. Han ägnade all sin tid åt att söka kunskap. Han gick tidvis på tolv olika lektioner varje dag, och till varje lektion skrev han ned kommentarer och anteckningar. För varje bok han läste, läste han även tillhörande kommentarer och förklaringar. Han var skarptänkt och hade ett gott minne, och hans lärare tyckte mycket om honom och lovordade honom för hans koncentration och flit.

Under elva år var han föreståndare för det prestigefyllda institutet Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah. Hans efterträdare, Taq al-din al-Subki in Ibn al-Subki, nedtecknade i sin biografisamling Tabaqat al-Shafi`iyyah al-Kubra följande diktrader:

“ I Dar al-Hadith finns en subtil mening
På mattor där jag böjer mig ned och söker skydd:
Kanske rör jag med mitt eget ansikte
ett ställe där al-Nawawi satt sin fot.”

Imam al-Nawawi var känd för sin fromhet och goda karaktär. Han åt och klädde sig enkelt. En av hans samtida, Sheikh Muhyi al-Din uttalade följande om hans karaktär: “Imam al-Nawawi hade tre framträdande lovvärda drag i sin personlighet. Till den som äger endast en av dessa vänder sig folk i stora skaror för att få vägledning. Den första är: kunskap och förmåga att ge den vidare. Den andra är: total frihet från världsliga böjelser. Och den tredje är: att påbjuda det goda och förbjuda det otillbörliga.”

Hela hans korta och intensiva liv var ägnat gudsdyrkan, studier, undevisning och skivande. Han författade ett stort antal böcker om olika ämnen, var och en av dem ett mästerverk av koncishet, en ovärderlig skatt till gagn och vägledning för alla efterkommande generationer.

Efter 28 år återvände han från Damaskus till sin hemby Nawa, där han efter en kort tids sjukdom avled, 44 år gammal.

Imam al-Nawawi’s lärare

Hans lärare var bl.a. Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad AI-Maghribi, Abu Muhammad Abdur-Rahman bin Ibrahim Al-Fazari, Radiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Abu Hafs Umar bin Mudar Al-Mudari, Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi, Abul-Baqa Khalid bin Yusuf An-Nablusi, Abul-Abbas Ahmad bin Salim Al-Misri, Abu Abdullah Al-Jiyani, Abul-Fath Umar bin Bandar, Abu Muhammad At-Tanukhi, Sharafuddin Abdul-Aziz bin Muhammad Al-Ansari, Abul-Faraj Abdur-Rahman bin Muhammad bin Ahmad Al-Maqdisi, Abul-Fada’il Sallar bin Al-Hasan Al Arbali etc.

Imam al-Nawawi’s elever

Han hade hundratals elever, bland de mest framstående var: Alauddin bin Attar, Ibn Abbas Ahmad bin Ibrahim, Abul-Abbas Al-Ja’fari, Abul-Abbas Ahmad bin Farah, Rashid Ismail bin Mu’allim Al-Hanafi, Abu Abdullah Al-Hanbali, AbulAbbas Al-Wasti, Jamaluddin Sulaiman bin Omar Az-Zar’i, AbulFaraj Abdur-Rahman bin Muhammad bin Abdul-Hamid AlMaqdisi, Badr Muhammad bin Ibrahim, Shamsuddin Muhammad bin Abu Bakr, Ash-Shihab Muhammad bin Abdul-Khaliq, Hibatullah Al-Barizi, Abul-Hajjaj Yusuf bin Az-Zaki etc.

Några av Imam al-Nawawi’s mest kända verk

Al-Arba’un Nawawiyya – “Fyrtio Hadither” –
Riyad al-Salihin – Hadith-samlingen “De rättfärdigas ängder”
Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim – Kommentar till Sahih Muslim
(Imam al-Nawawi var den förste som arrangerade Sahih Muslimpå det sätt vi idag känner den)
Kommentar till Sahih Al-Bukhari (ofullbordad)
Kommentar till Sunan Abi Dawud (ofullbordad)
Mukhtasar At-Tirmidhi
Al-Taqrib och Al-Irshad – om hadithkunskap
Kitab al-Adhkar – “Boken om åminnelser”
Al-Maqasid – Manual om islamisk rättslära
Minhaj al-Talibin – grundläggade referensverk i Shafi`i fiqh
Tahdhib-ul-Asma was-Sifat – uppslagsverk över islamiska personligheter och ord
Tabaqat Ash Shafi’iyah – Biografier över Shafi´i lärda
Manaqib al-Shafi’i – Biografi över Imam al-Shafi´i
Kitab al-Raudah
Bustan al-´Arifin


Källor och Referenser:
Al-Suyuti: Minhaj al-Sawi
Ibn al-Attar: Tuhfat al-Talibin
G F Haddad: “Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah


Text och bild: Kultursällskapet © Damas 2006