De tio som lovats Paradiset

ورد في سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( أبو بكر في الجنة و عمر في الجنة ، و عثمان في الجنة ، و علي في الجنة ، و طلحة في الجنة ، و الزبير في الجنة ، و عبد الرحمن بن عوف في الجنة ، و سعد بن أبي وقاص في الجنة ، و سعيد بن زيد في الجنة ، و أبو عبيدة في الجنة )De tio som lovats Paradiset

Al-Ashara al-Mubasharuna bil-Janna
Sammanställt av Khalid Khadim al-Saruji, översatt av bmk

Det har förmälts att ´Abd al-Rahman ibn ´Auf (må Allah vara nöjd med honom) sade: Jag hörde Allahs Sändebud (må Allah välsigna honom och sända honom fred) säga:

Abu Bakr är i Paradiset
och ´Umar är i Paradiset
och ´Uthman är i Paradiset
och ´Ali är i Paradiset
och Talha är i Paradiset
och al-Zubayr är i Paradiset
och ´Abd al-Rahman ibn ´Auf är i Paradiset
och Sa´d ibn Abi Waqqas är i Paradiset
och Sa´id ibn Zayd är i Paradiset
och Abu ´Ubayda ibn al-Jarrah är i Paradiset.

Hadithen har återgivits av al-Tirmidhi och är klassad som sahih.

Alla dessa var från Quraysh. Deras släktträd och relation till Profeten (salla Allah ´alehi wa sallam) diskuteras i korthet nedan.

سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه

Abu Bakr

1. Sayyiduna Abu Bakr al-Siddiq
må Allah vara nöjd med honom

Hans namn är ´Abd Allah ibn Abi Qufaha ´Uthman ibn ´Ammar ibn Ka´b ibn Lu’ayy al-Qurashiyy al-Tammiyy. Hans härstamning sammmanfaller med Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) före Murra ibn Ka´b. Han kallades “al-Siddiq” (den sannfärdige) därför att han brukade skynda att bekräfta det som Allah’s Sändebud (salla Allah ´aleihi wa sallam) sade.

سيدنا عمر رضي الله عنه

´Umar

2. Sayyiduna Umar
må Allah vara nöjd med honom

Hans namn är Abu Hafs ´Umar ibn al-Khattab ibn Nuqayl ibn ´Abd al-´Uzza. Hans härstamning sammmanfaller med Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) från och med Lu’ayy ibn Ka´b.

سيدنا عثمان رضي الله عنه

´Uthman

3. Sayyiduna ´Uthman
må Allah vara nöjd med honom

Hans namn är ´Uthman obn ´Affan ibn Abi al-´As ibn Umayya ibn ´Abdi Shams ibn ´Abdi Muhaf ibn Qusayy ibn Kilab ibn Murra ib Ka´b ibn Lu’ayy ibn Ghalib al-Qurashiyy al-Umawiyy. Han föddes sex år efter Elefantåret. Han kallades för “Dhu Nurayn” (den som har två ljus) eftersom han gifte sig med två av Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) döttrar: Först Sayyida Ruqayyah, sedan när hon dog, gav Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) honom Umm Kalthum. Hans härstamning sammmanfaller med Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) från och med Ibn ´Abd Manaf.

سيدنا علي رضي الله عنه

´Ali

4. Sayyiduna ´Ali
må Allah vara nöjd med honom

Hans namn är ´Ali bin Abi Talib ibn ´Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Qurashiyy. Han var son till Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) farbror och hans svärson, eftersom han var gift med Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) dotter Sayyyida Fatima (må Allah vara nöjd med henne), förebilden för alla världens kvinnor. Hans mor var Fatima bint Asad ibn Hashim ibn ´Abd al-Manaf. ´Ali var alltså Hashimi både på fädernet och på mödernet.

سيدنا طلحة رضي الله عنه

Talha

5. Sayyiduna Talha
må Allah vara nöjd med honom

Hans namn är Talha ibn ´Ubayd Allah ibn ´Uthman ibn ´Amr ibn Ka´b ibn Sa´d ibn Taym ibn Murra. Han moder är al-Sa´ba bint ´Abd Allah ibn ´Abbad bin Malik ibn Rab´a al-Hadramiyy. Hans härstamning sammmanfaller med Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) från och med Murra.

سيدنا الزبير رضي الله عنه

Zubayr

6. Sayyiduna al-Zubayr
må Allah vara nöjd med honom

Hans namn är al-Zubayr ibn al-´Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn ´Abd al´Uzza ibn Qusayy ibn Kilab. Hans härstamning sammmanfaller med Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) från och med Qusayy ibn Kilab. Hans mor var Safiyya bin ´Abd al-Muttalib, som var faster till Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam). Han var gift med Asma’ bint Abi Bakr al-Siddiq som kallades “Dhatu al-Nitaqayn” och var syster till de troendes moder ´Aisha – må Allah vara nöjd med dem alla.

سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

´Abd al-Rahman ibn ´Auf

6. Sayyiduna ´Abd al-Rahman ibn ´Auf
må Allah vara nöjd med honom

´Abd al-Rahman ibn ´Auf föddes tio år efter Eleftantåret av två högt ansedda föräldrar: Hans far var ´Abd al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra bin Ka´b ibn Lu’ayy al-Qurashiyy al-Zuhriyy. Han moder var al-Shifa’ bint ´Auf. Även hon härstammar från Zuhra ibn Kilab. Hon blev muslim och följde med Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) till Madina. – Hans härstamning sammmanfaller med Prof etens(salla Allah ´aleihi wa sallam) från och med Kilab ibn Murra.

سيدنا سعج بن أبي وقاص رضي الله عنه

Sa´d ibn Abi Waqqas

8. Sayyiduna Sa´d ibn Abi Waqqas
må Allah vara nöjd med honom

Hans namn är Sa´d ibn Abi Waqqas Maliki ibn Wuhayb ibn ´Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra. Banu Zuhra är den familj som Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) moder Amina bint Wahb kommer ifrån. Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) brukade framhäva detta faktum inför sina Följeslagare, och han brukade säga om Sa´d: “Detta är min morbror. Må var och en visa mig sin morbror!” – Hans härstamning sammanfaller med Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) från och med Kilab ibn Murra.

سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه

Sa´id ibn Zayd

8. Sayyiduna Sa´id ibn Zayd
må Allah vara nöjd med honom

Hans namn är Sa´id ibn Zayd ibn ´Amr ibn Nufayl ibn ´Abd al-´Uzza ibn Rabah ibn ´Abd Allah ibn Razah ibn ´Adiyy bin Ka´b ibn Lu’ayy al-Qurashiyy. Hans härstamning sammanfaller med Hans härstamning sammmanfaller med Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) från och med Ka´b ibn Lu’ayy ibn Ghalib.

سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه

Abu ´Ubayda ibn al-Jarrah

8. Sayyiduna Abu ´Ubayda ibn al-Jarrah
må Allah vara nöjd med honom

Hans namn är Abu ´Ubayda ´Amir ibn ´Abd Allah ibn al-Jarrah bin Hilal ibn Malik ibn al-Nadr ibn Kinana al-Fihriyy al-Qurashiyy. Profeten (salla Allah ´aleihi wa sallam) kallade honom för “Amin al-Umma” – samfundets betrodde, då han sade: “Varje samfund har en betrodd person. Detta samfunds betrodde man är Abu ´Ubayda ibn al-Jarrah.” – Hans härstamning sammanfaller med Hans härstamning sammmanfaller med Profetens (salla Allah ´aleihi wa sallam) från och med Fihr ibn Ghalib ibn Lu’ayy ibn Ka´b.


Källa: Khalid Khadim al-Saruji: “Al ´asharatu al-mubasharuna bil-Janna“, Maktabata Ibn al-Qayyim, Damaskus 2001
Illustration: Kalligrafi på kakel med Allahs och Profeten Muhammads Namn, tillsammans med namnnen på de fyra första kaliferna. Istanbul 1727 e.Kr. Uppbevaras i Victoria & Albert Museum i London