Hadith nr 1

Det har förmälts [via isnad] att de troendes ledare Abu Hafs `Umar Ibn al-Khattab (må Allah finna behag i honom) sagt: Jag hörde Allah's Sändebud ( må Allah välsigna honom och sända fred över honom) säga:

Handlingar1 (bedöms)2 endbart efter avsikten, och var och en tillräknas endast det han avsett3. Den vars utvandring var [ämnad] för Allah och Hans Sändebud (bedöms som att) hans utvandring var för Allah och Hans Sändebud, och den vars utvandring var (ämnad) för att uppnå (något i) denna värld eller för att ta en kvinna till hustru, (bedöms som att) hans utvandring var för det (ändamål) han utvandrade för.

Detta har förmedlats av de två främsta bland alla hadith-berättare, Abu `Abd Allah Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn al-Bardizbah al-Bukhariyy och Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayriyy al-Naisaburiyy, i deras två sahih-samlingar som är de mest tillförlitliga böcker som skrivits.


Hadith nr 2

h02_text Det har förmedlats att `Umar (må Allah finna behag i honom) även sagt: En dag medan vi satt hos Allah's Sändebud ( må Allah sända väsignelser och fred över honom), framträdde inför oss en man med bländande vita kläder och alldeles svart hår1, som inte såg ut att vara på resa och som ingen av oss kände. Han satte sig hos Profeten , lät sina knän vila mot hans knän, lade handflatorna på låren och sade: O Muhammad, upplys mig om Islam. Allah's Sändebud sade då:

Islam innebär att du bekänner att ingen gud finns utom Allah och att Muhammad är Allah's Sändebud, att du utför bönen, ger zakat, fastar under Ramadan och vallfärdar till Huset, om du har medel till det.

(Mannen) sade: Du har talat sant. Vi förvånades över att han frågade honom och bekräftade hans (svar)2.

(Mannen) sade: Upplys mig då om Iman (tron). Han sade:
Att du tror på Allah3 och Hans Änglar4 och Hans Böcker5 och Hans Sändebud6 och den Yttersta Dagen7, och att du tror på att både gott och ont är förutbestämt8.

(Mannen)  sade: Du har talat sant.
(Sedan) sade han: Upplys mig då om Ihsan (fulländning). Han sade:
Att du dyrkar Allah som om du såg Honom [inför dig], för även om du inte ser Honom så ser Han förvisso dig1.

(Mannen)  sade: Upplys mig då om (den Yttesta) Tiden. Han sade:
Den tillfrågade vet inte mer än den som frågar.

(Mannen) sade: Upplys mig då om tecknen på den. Han sade:
Att tjänarinnan föder sin herrinna2 och att du ser barfota, nakna, fattiga fåraherdar bygga överdådiga hus3.

Sedan gav sig [mannen] av, och jag stannade kvar en lång stund. Sedan sade han :
`Umar, vet du vem den som frågade var? 

Jag sade: Allah och Hans Sändebud vet bäst. Han sade:
Sannerligen, det var Jibril som kom till er för att undervisa er om er religion (Din).

Muslim förmedlade detta.Hadith nr 3

h03_text Det har förmedlats att Abu `Abd Allah ibn `Umar ibn al-Khattab (må Alllah vara nöjd med dem båda) sagt: Jag hörde Allah's Sändebud ( må Allah sända honom väslignelser och fred) säga:

Islam bygger på fem (pelare): Vittnesmålet att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammad är Allah's Sändebud; förrättandet av bönen; givandet av zakat; vallfärden till Huset; och fastan i Ramadan.

Al-Bukhari och Muslim förmedlade detta.


Hadith nr 4

h04_text Det har förmälts att Abu `Abd al-Rahman `Abd Allah ibn Mas`ud (må Alllah finna behag i honom) sagt: Allah's Sändebud må Allah sända fred och välsignelser över honom, den sannfärdige och den besannade1, berättade för oss:

Var och en av er [har varit] en droppe som samlats2 i sin moders sköte under fyrtio dagar. Sedan fästs han som ett bihang under samma tidslängd, därefter blir han till ett stycke oformat kött under samma tidslängd. Efter detta nedsänds en Ängel, som blåser in en själ i honom, och som mottagit fyra befallningar3: att nedteckna hans försörjning, hans livslängd, hans gärningar, och om han ska bli olycklig eller lycklig4. Och vid Allah – ingen gud finns utom Han – någon av er (kan) handla som Paradisets folk, tills att endast en armslängd skiljer honom från det, sedan hinns han upp av det som är skrivet, och (börjar) handla som Eldens invånare och träder in i den5. Och sannerligen, någon bland er (kan) handla som Eldens folk, tills att endast en armslängd skiljer honom från den, sedan hinns han upp av det som är skrivet, och (börjar) handla som Paradisets invånare och träder in där6.

Muslim förmedlade detta.


Hadith nr 5

hadith 5 Det har förmälts att de troendes Moder `Aisha (må Allah finna behag i henne) sagt:
Allah's Sändebud ( må Allah sända honom välsignelser och fred) sade:
 
Den som inför något nytt som inte hör till denna vår sak tillbakavisas1.

Al-Bukhari och Muslim förmedlade detta. Muslims version lyder:

Den som handlar på ett sätt som inte överensstämmer med vår sak2 tillbakavisas. 


Hadith nr 6

h06_text Det har förmälts att Abu `Abd Allah al-Nu`man ibn Bashir (må Allah vara nöjd med honom) sagt: Jag hörde Allah's Sändebud säga:

Det tillåtna är tydligt och det förbjudna är tydligt. Mellan dessa två ligger sådant som är tvivelaktigt och som inte många människor har kunskap om1. Den som fruktar det tvivelaktiga fredar sin religion och sin heder, men den som uppehåller sig inom det tvetydligas (område) hamnar snart inom det förbjudna – som en herde, som vallar (sina får) kring ett privat område, knappast kan undgå att de hamnar innanför det2. Visst har varje kung ett privat område, och visst har Allah sitt privata område: förvisso, Allah's privata område är Hans förbud. Visst finns i kroppen ett stycke kött, om det är friskt så är hela kroppen frisk, och om det är förstört så blir hela kroppen förstörd – det är förvisso hjärtat3.

Al-Bukhari och Muslim förmedlade detta.

Hadith nr 7

hadith 7 Det har förmedlats från Abu Ruaqayya Tamim ibn Aws al-Dariy (må Allah vara nöjd med honom) att Allah's Sändebud ( må Allah sända fred och välsignelser över honom) sagt:

Religionen är välmenad maning1.

Vi sade: Till vem? Han sade:

Till Allah2, Hans Bok3, Hans Sändebud4 och till muslimernas ledare5 och menighet6.

Muslim återberättade detta.Hadith nr 8

h08_text
Det har förmedlats från Ibn `Umar (må Allah vara nöjd med dem båda) berättas att Allah's Sändebud ( må Allah sända fred och välsignelser över honom) sagt:

Jag har befallts att föra strid mot folk till dess de bekänner att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammad är Allah's Sändebud, och tills de utför bönen och ger zakat. Om de gör det, så skyddar de sina liv och sin egendom från mig – såvida det inte krävs av Islams [Lag]1 – och de får stå till svars inför Allah2.

Al-Bukhari och Muslim återberättade detta.


Hadith nr 9

h09_text Från Abu Hurayra `Abd al-Rahman ibn Sakhr (må Allah finna behag i honom) förmedlas att han sagt: Jag hörde Allah's Sändebud ( må Allah sända fred och välsignelser över honom) säga:

Avhåll er från det jag förbjudit er, och utför det  jag påbjudit er1 så mycket ni förmår2. Sannerligen, de som var före er bragtes på fall av sin frågvishet och motsträvighet mot sina profeter3.

Al-Bukhari och Muslim återberättade detta.Hadith nr 10

h10_text Det har förmedlats att Abu Hurayra  (må Allah finna behag i honom) sagt: Allah's Sändebuds ( må Allah sända fred och välsignelser över honom) sade:

Allah den Upphöjde är ren och god, och Han tar bara emot det som är rent och gott. Allah har befallt de troende detsamma som Han befallt Sina Sändebud. Han har sagt: (* O Sändebud, ät av det som är rent och gott, och handla rättskaffens *)1 Och Han har sagt: (* O troende, ät det som är rent och gott av det Vi försörjer er med *)2

Sedan beskrev han

en man som, rufsig och dammig (efter) en lång resa, sträcker ut sina händer mot himlen (och ropar): O Herre, o Herre! – medan hans mat är otillåten, hans dryck är otillåten, hans klädnad är otillåten och det han livnär sig av är otillåtet – hur kan han (hoppas att) bli bönhörd?

Muslim förmedlade detta.Hadith nr 11

h11_text
Det har förmedlats att Abu Muhammad al-Hasan ibn `Ali ibn Abi Talib, Allah's Sändebuds sonson och hugnad (må Allah vara nöjd med dem båda), sagt: Jag minns att Allah's Sändebud [sagt]:

Lämna det som inger dig tvivel till förmån för det som inte inger dig tvivel. 

Al-Tirmidhi och al-Nasa'i förmedlade detta och sade att det är en hasan sahih hadith.


Hadith nr 12

h12_text
Det har förmedlats att Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom) sagt: Allah's Sändebud sade:

Till en människas fulländning av islam hör att låta vara det som inte angår henne.

En hasan hadith som förmedlats av al-Tirmidhi och andra med dessa ord.


Hadith nr 13

h13_text
Det har förmedlats från Abu Hamza Anas ibn Malik (må Allah vara nöjd med honom), som var tjänare till Allah's Sändebud , att Profeten sagt:

Ingen av er tror1 förrän han önskar åt sin broder det han önskar sig själv.

Al-Bukhari och Muslim har återberättat detta.


Hadith nr 14

h14_text
Från Ibn Mas`ud (må Allah vara nöjd med honom) har förmedlats att Allah's Sändebud sagt:

Det är inte tillåtet [att utgjuta] en muslims1 blod utom i tre fall: [När] någon som är gift begår äktenskapsbrott, liv för liv2, och [när] någon lämnar sin religion och avskiljer sig från samfundet3.

Al-Bukhari och Muslim har återberättat detta.


Hadith nr 15

h15_text
Det har förmedlats från Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom) att Allah's Sändebud sagt:

Må den som tror på Allah och på den Yttersta Dagen tala väl1 eller vara tyst. Må den som tror på Allah och på den Yttersta Dagen hedra sin granne2. Må den som tror på Allah och på den Yttersta Dagen hedra sin gäst3.

Al-Bukhari har återberättat detta.


Hadith nr 16

h16_text
Från Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom) förmedlas att en man sade till Allah's Sändebud : Ge mig råd!1 Han sade:

Bli inte arg.

[Mannen] upprepade [sin fråga] flera gånger, och [varje gång] sade han :

Bli inte arg.2

Al-Burkhari har förmedlat detta.


Hadith nr 17

h17_text

Det har förmedlats från Abu Ya`la Shaddad ibn Aws (må Allah vara nöjd med honom) att Allah's Sändebud sagt:

Allah har föreskrivit fulländning (ihsan) i allt. Så när ni dödar, döda på ett fulländat sätt1, och när ni slaktar, slakta på ett fulländat sätt; vässa era knivar och lugna slaktdjuret.2

Muslim har återberättat detta.


Hadith nr 18

h18_text

Från Abu Dharr Jundub ibn Junada och Abu `Abd al-Rahman Mu`adh ibn Jabal (må Allah vara nöjd med dem båda) förmedlas att Allah's Sändebud sagt:

Frukta Allah varhelst du är. Låt en ond gärning följas av en god, så raderas den onda1, och umgås med människor på bästa sätt2.

Al-Tirmidhi återberättade detta och sade: det är en hasan hadith. Enligt somliga utgåvor är den hasan sahih.


Hadith nr 19

h19_text

Det har förmedlats att Abu al-`Abbas `AbdAllah ibn `Abbas (må Allah vara nöjd med dem båda) sade: Jag var bakom Allah's Sändebud en dag och han sade:

Unge pojke, jag ska lära dig några ord: Giv akt på Allah1 och Han kommer att ge akt på dig2. Giv akt på Allah och du kommer att finna Honom framför dig3. När du ber [om något], be till Allah, och när du söker skydd, sök skydd hos Allah. Och vet att om hela ummat enades om att gagna dig med något, skulle de inte kunna gagna dig, utom med det som Allah redan skrivit åt dig. Och om hela ummat kom överens om att skada dig med något, skulle de inte kunna skada dig, utom med det som Allah redan skrivit åt dig. Pennorna har lyfts och [bläcket på] bladen har torkat.

Al-Tirmidhi återberättade detta och sade att det är en hasan sahih hadith.

Och enligt en annan överföringskedja berättas:

Giv akt på Allah och du kommer att finna Honom framför dig. Lär känna Allah [när du lever] i trygghet och välstånd, och Han kommer att ge Sig tillkänna för dig [när du är] i nöd. Och vet att det som undgår dig inte var menat att träffa dig, och att det som träffar dig inte var menat att undgå dig. Och vet att seger kommer med ståndaktighet, och glädje med kval, och (* med svårigheter kommer lättnad. *)4


Hadith nr 20

h20_text

Det har förmedlats att Abu Mas`ud `Uqba ibn `Amr al-Ansariyy al-Badriyy (må Allah vara nöjd med honom) sade: Allah's Sändebud sade:

Bland de profetiska budskap som nått människorna sedan tidigare1 [finns följande]:  Om du inte skäms så gör vad du vill2.

Al-Bukhari förmedlade detta.


Hadith nr 21

h21_text

Det har förmedlats att Abu `Amr – och det har också sagts: Abu  `Amra – Sufyan ibn `AbdAllah (må Allah vara nöjd med honom) sagt: Jag sade till Allah's Sändebud : Säg mig ett ord om Islam så att jag inte behöver fråga någon annan mer om det1. Han sade:

Säg: Jag tror på Allah, och stå sedan fast [vid det]2.

Muslim förmedlade detta.


Hadith nr 22

h22_text

Från Abu `AbdAllah Jabir ibn `AbdAllah al-Ansariyy (må Allah vara nöjd med dem båda) har förmedlats att en man frågade Allah's Sändebud : Om jag ber det som föreskrivits, fastar under Ramadan, gör det som är tillåtet och och avstår från det som är förbjudet, men inte gör något därutöver – anser du att jag då kommer då till Paradiset? Han sade:

Ja.

Muslim återberättade detta. – "Jag gör det förbjudna förbjudet" betyder: jag avhåller mig från det, och "jag gör det tillåtna tillåtet" betyder: jag gör det i övertygelse om att det är tillåtet(*).Hadith nr 23

h23_text

Från Abu Malik al-Harith ibn `Asim al-Ash`ari (må Allah vara nöjd med honom) har förmedlats: Allah's Sändebud sade:

Renhet är en väsentlig del av tron1. AlhamduliAllah ("Lov och pris tillkommer Allah") fyller vågskålen2. Subhana Allah wa al-hamduliAllah ("Ärad vare Allah, lov och pris tillkommer Allah") fyller allt som är mellan himmel och jord. Bönen är ljus3, sadaqa är ett bevis4, tålamod5 är ett lysande sken, och Koranen är ett kriterium för dig eller emot dig. Varje och en går ut på morgonen och saluför sin själ – antingen friköper han den eller ruinerar den6.

Muslim har förmedlat detta.

Hadith nr 24

h24_text

Det har förmedlats från Abu Dharr al-Ghafari (må Allah vara nöjd med honom) vad Allah's Sändebud förmedlat från sin Herre då Han sade:

Mina tjänare, Jag har förbjudit förtryck för Mig Själv1 och Jag har förbjudit det mellan er, förtryck därför inte varandra. Mina tjänare, ni är alla vilsegångna utom de Jag väglett. Be Mig därför om vägledning så ska Jag vägleda er2. Mina tjänare, ni är alla hungriga, utom de Jag mättat. Be mig därför om mat så ska Jag mätta er. Mina tjänare, ni är alla nakna, utom de Jag klätt. Be mig därför om klädner så ska Jag klä er3. Mina tjänare, ni syndar sannerligen både natt och dag4, och Jag förlåter samtliga synder. Be Mig därför om förlåtelse så ska Jag förlåta er5. Mina tjänare, ni kan inte åstadkomma något ont som skadar Mig, och ni kan inte åstadkomma något nyttigt som gagnar Mig. Mina tjänare, om så de första av er och de sista av er, och människorna bland er och jinnerna bland er hade samma hjärta som den av er som är mest gudfruktig, så skulle det inte tillföra Mitt rike något6. Mina tjänare, om så de första av er och de sista av er, och människorna bland er och jinnerna bland er hade samma hjärta som den av er som är mest skamlös, så skulle det inte dra något ifrån Mitt rike. Mina tjänare, om så de första av er och de sista av er, och människorna bland er och jinnerna bland er stod samlade på en upphöjd plats och bad Mig [om vad de ville], och Jag gav var och en det han bad om, skulle det inte minska det Jag har mer än en nål, som doppas i havet, minskar [havets vattenmängd]7. Mina tjänare, dessa är era gärningar som Jag räknar upp för er, sedan kommer Jag att återgälda er för dem: Må den som finner något gott [i dem] lovprisa Allah, och må den som finner annat [än gott i dem]8 inte klandra någon annan än sig själv9.

Muslim har återberättat detta.

Hadith nr 25

h25_text

Från Abu Dharr (må Allah vara nöjd med honom) har även förmedlats att några personer bland Allah's Sändebuds följeslagare sade till Profeten : O Allah's Sändebud, de välbärgade har tagit hem belöningarna. De ber lsom vi ber, och fastar som vi, och de ger sadaqa av sitt överflöd. [Profeten ] sade:

Har då inte Allah gett er något som ni kan ge i sadaqa? Med varje förhärligande av Allah (tasbih) ges sadaqa; med varje upphöjande av Allah (takbir) ges sadaqa; varje lovprisning av Allah (tahmid) är sadaqa; varje vittnande om att Allah är En (tahlil) är sadaqa1; att påbjuda det goda är sadaqa och att förbjuda det otillbörliga är sadaqa2; och om någon av er ligger [med sin hustru ger han] sadaqa3.

De sade:  O Allah's Sändebud, får den som följer sina lustar belöning för det4? Han sade:

Anser ni inte att han begår han en synd om han gör det på ett otillåtet sätt? Då får han också belöning om han gör det på ett tilltåtet sätt.5

Muslim återberättade detta.


Hadith nr 26

h26_text
Från Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom) förmedlas att han sagt: Allah's Sändebud sade:

Varje litet finger1. hos en människa är skyldig sadaqa var dag solen går upp. Om du förlikar två [som tvistar] är det sadaqa. Om du hjälper en man att komma upp på sitt riddjur eller att lasta på det hans packning är det sadaqa. Ett gott ord är sadaqa. Varje steg du tar  [till moskén] för att utföra bönen är sadaqa. Och om du röjer bort sådant som skada från vägen är det sadaqa.

Al-Bukhari och Muslim förmedlade detta.


Hadith nr 27

h27_text

Från Al-Nawwas ibn Sam`an (må Allah vara nöjd med honom) förmedlas att Profeten sagt:

Fromhet är god karaktär1, och orättfärdighet är sådant som rör sig2 i ditt inre och som du inte vill att folk ska få reda på.

Muslim återberättade denna hadith. Och från Wabisa ibn Ma`bad (må Allah vara nöjd med honom) förmedlas att han sagt: Jag kom till Allah's Sändebud och han sade:

Har du kommit för att fråga angående fromhet?

Jag sade då: Ja. Han sade:

Rådfråga ditt hjärta. Fromhet är det som ens inre är tillfreds med, och som ger hjärtat ro. Orättfärdighet är det som rör sig i ens inre och gör hjärtat rastlöst, hur mycket folk3 än ger sitt bifall. 

En hasan hadith som återberättats i de två Musnad-samlingarna av imamerna Ahmad ibn Hanbal och al-Darimiyy med en hasan isnad.


Hadith nr 28

h28_text
Det har förmedlats att Abu Nahih al-`Irbad  ibn Saria (må Allah vara nöjd med honom) sagt: Allah's Sändebud förmanade oss så att våra hjärtan fylldes av fruktan och tårarna strömmade från ögonen. Så vi sade: O Allah's Sändebud, det är som ett avskedstal, så ge oss ett sista råd. Han sade:

Jag råder er att frukta Allah, upphöjt vare Hans Majestät, och att lyssna och lyda, om så en slav tar befäl över er1. Ty sannerligen, den av er som lever kommer att bevittna många tvister, så håll fast vid min sunna och de rättledda kalifernas sunna2. Bit er fast i den med tänderna. Och akta er det nyinförda, varje nytt påfund är villfarelse3.

Abu Dawud och al-Tirmidhi förmedlade detta. [Den senare] sade att det är en hasan sahih hadith.


Hadith nr 29

h29_text

Det har förmedlats att Mu`ad ibn Jabal (må Allah vara nöjd med honom) sagt: O Allah's Sändebud, upplys mig om den handling som för mig till Paradiset och bort från Elden. Han sade:

Du har då sannerligen frågat om något oerhört stort. Men det är lätt för den som Allah den Upphöjde underlättar det för. Du ska tjäna Allah och inte jämställa något med Honom, utföra bönen ge zakat, fasta under Ramadan och vallfärda till Huset (Ka`ba).

Sedan sade han :

Ska jag visa dig dörren till det goda? Fastan är en sköld. Sadaqa1 utsläcker ogärningar som vatten släcker ut eld; och en människas bön i nattens djup –

Han läste därpå upp:

(* Deras ryggar försmår bäddarna *) fram till (* vad de gjort. *)2

Sedan sade han :

Ska jag tala om för dig vad som är huvudsaken, och dess bärande pelare och dess högsta punkt?

Jag sade: Jovisst, o Allah's Sändebud.

Han sade :

Det väsentliga är Islam, dess bärande pelare är bönen, och dess höjdpunkt är jihad.3

Därefter sade han :

Ska jag tala om för dig vad som är grundvalen till allt detta?

Jag sade: Javisst, o Allah's Sändebud. Då fattade han tag i sin tunga och sade:

Håll denna i styr.4

Jag sade: O Allah's Förkunnare, kommer vi att ställas till svars för vad vi säger? Då sade han :

Må din mor mista dig! Skulle folk kastas huvudstupa i Elden, så att de ligger på sina ansikten – eller han sade: på sina näsor – om inte för vad deras tungor skördat?

Al-Tirmidhi berättade denna hadith och sade att den är hasan sahih.


Hadith nr 30

h30_text
Från Abu Tha`laba al-Khushni Jurthum ibn Nashir (må Allah vara nöjd med honom) förmedlas att Allah's Sändebud sagt:

Allah den Upphöjde har ålagt [er] plikter, så försumma dem inte; Han har fastställt gränser, så överträd dem inte; somligt har Han helgat, så kränk det inte; och annnat har han undlåtit att nämna, av barmhärtighet gentemor er – inte av glömska – så forska inte i det.

En hasan hadith, som berättats av Daraqutni och andra.


Hadith nr 31

h31_text
Det har förmedlats att Ibn `Abbas Sahl ibn Sa`d al-Sa`idi (må Allah vara nöjd med honom) sagt: En man kom till Profeten och sade: O Allah's Sändebud, visa mig en gärning, som gör att både Allah och människorna älskar mig, om jag utför den. Han sade:

Nöj dig med litet av världen så kommer Allah att älska dig, och nöj dig med litet av vad människor har, så kommer de att älska dig.

En hasan hadith, som berättats av Ibn Mâjah och andra med hasan isnad.


Hadith nr 32

h32_text
Från Abu Sa`id ibn Malik ibn Sinan  al-Khudri (må Allah vara nöjd med honom) förmäls att Allah's Sändebud sagt:

Vålla inte skada och tillfoga inte varandra skada.

En hasan hadith, som förmedlats av bl.a. Ibn Majah och al-Daraqutni med isnad. Malik förmedlade den i al-Muwatta' med en ofullständig (mursal) isnad från `Amr ibn Yahya från hans far [direkt] från Profeten , där Abu Sa`id utelämnats, men han har andra isnader, så att de stärker varandra.


Hadith nr 33

h33_text
Från ibn `Abbâs (må Allah vara nöjd med dem båda) förmedlas att Allah's Sändebud sagt:

Om folk fick allt de begärde, skulle människor [kunna] avkräva andra deras ägodelar och liv. Men den som har en fordran måste kunna bevisa [sin rätt] och den som avvisar [en fordran] måste gå ed [på sin skuldfrihet].

En hasan hadith, som återberättats med denna lydelse av al-Bayhaqi och andra. Den återfinns delvis i de två Sahih-samlingarna.


Hadith nr 34

h34_text
Det har förmedlats att Abu Sa`id al-Khudriy (må Allah vara nöjd med honom) sagt: Jag hörde Allah's Sändebud säga:

Den av er som ser något otillbörligt bör1 ingripa med sin hand2 för att ändra det. Kan han inte det, bör han ingripa med sin tunga. Kan han inte det [heller, bör han ingripa] med sitt hjärta, och detta är den svagaste [yttringen av] tro3.

Muslim har återberättat detta.


Hadith nr 35

h35_text

Det har förmedlats att Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom) sagt: Allah's Sändebud sade:

Hys inte avund1 mot varandra, bedra inte varandra, hata2 inte varandra, och vänd inte varandra ryggen3. Den ene må inte bjuda över den andre [efter det att avtal ingåtts]4. Tjäna Allah som bröder. Var muslim är en annan muslims broder. Han förtrycker honom inte, överger honom inte5,  för honom inte bakom ljuset och förhäver sig inte över honom. Fruktan för Allah finns här - och han pekade tre gånger mot sitt bröst6. Måttet på en människas ondska är att hon ringaktar sin muslimske broder7. Allt hos en muslim är okränkbart för andra muslimer – hans liv, hans egendom och hans heder.

Muslim har återberättat detta.


Hadith nr 36

h36_text
Från Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom) förmedlas att Allah's Sändebud sagt:

Från den som lyfter bort ett av världens bekymmer från en troende, lyfter Allah bort bekymmerna på Återuppståndelsens Dag. Åt den som ger lättnad åt någon som har det svårt, ger Allah lättnad i denna värld och i nästa. Den som täcker över en muslims [brister]1 täcker Allah över [bristerna] för i denna värld och i nästa. Allah bistår tjänaren så länge tjänaren bistår sin broder. För den som färdas på vägen för att söka kunskap2, jämnar Allah vägen till Paradiset. Där människor3 samlas i något av Allah's hus för att läsa Hans Bok och tillsammans lära sig den, sänker sig frid4 över dem, barmhärtighet omsluter dem, änglarna omger dem, och Allah nämner dem för dem som är hos Honom5. Den som ligger efter i gärningar kommer inte fortare fram på grund av sin börd6.

Muslim förmedlade hadithen med denna ordalydelse.


Hadith nr 37

h37_text
Från Ibn `Abbas (må Allah vara nöjd med dem båda) berättas från Allah's Sändebud vad han berättar från sin Herre – välsignad och upphöjd vare Han. Han sade:

Allah för in alla goda och onda gärningar i en bok.

Sedan förklarade han detta:

Om någon har för avsikt att göra en god gärning, men inte utför den, skriver Allah att Han betraktar den som en fullständig god gärning, och om han har för avsikt att göra den och även utför den skriver Han att Han betraktar den som tio goda gärningar, eller upp till sjuhundra gånger så mycket och flerfalt mer. Och om någon har för avsikt att göra en ond gärning, men inte utför den, skriver Han att Han betraktar den som en fullständig god gärning, och om han har för avsikt att göra den och utför den, så skriver Han in den som en enda ond gärning.

Bukhari och Muslim återberättade denna hadith i sina två Sahih-samilingar med dessa ord.

Så begrunda, min broder – må Allah ge oss och dig framgång – den oändliga godheten hos Allah den Upphöjde, och reflektera över dessa formuleringar. När han säger "inför Sig" [dvs. inför Allah] så tyder det på det stora värde som tillmäts [de goda gärningarna]. Och när han säger "en fullständig" [god gärning] så betonas deras vikt ännu mer. Och när han säger om de onda gärningar som man hade för avsikt att göra men sedan avstod ifrån att Allah skriver in en fullständig god gärning inför Sig, så betonar han detta med ordet "fullständig". Och om han utför den så skriver Han in den som enda ond gärning, och där betonar han hur litet det är genom att säga "en enda" isället för "en fullständig". Lovpris tillkommer Allah, Hans är nådegåvorna – ära ske Honom. Över alla mått lovprisar vi Honom. All framgång kommer från Allah. 


Hadith nr 38

h38_text
Det har förmedlats att Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom) sagt: Allah's Sändebud sade:

Allah den Upphöjde har sagt:
 
Den som visar fientlighet mot en vän1 till Mig förklarar Jag krig mot. Det finns inget Jag tycker mer om, än att en  tjänare närmar sig Mig med det Jag ålagt honom som plikt. Min tjänare fortsättar att närma sig Mig med frivilliga gärningar, till dess Jag älskar honom. När Jag älskar honom, är Jag hörseln varmed han hör, synen varmed han ser, handen han griper med och benen han går med2. Ber han Mig [om något] ger Jag honom [det] med all säkerhet, och söker han skydd hos Mig ger Jag honom med all säkerhet Mitt beskydd.

Al-Bukhari återberättade detta.


Hadith nr 39

h39_text
Från Ibn `Abbas (må Allah vara nöjd med dem båda) förmedlas att Allah's Sändebud sagt:

Sannerligen, Allah har [lovat] mig att bortse från [synder som] mitt umma [begår] av misstag, av glömska eller under tvång.

En hasan hadith som återberättats av Ibn Majah, al-Bayhaqi och andra.


Hadith nr 40

h40_text
Det har förmedlats att Ibn `Umar (må Allah vara nöjd med dem båda) sagt: Allah's Sändebud tog tag i min skuldra1 och sade:

Var i världen som en främling och vägfarare.

Och Ibn `Umar (må allah vara nöjd med dem båda) brukade säga: Om det är kväll så invänta inte morgonen, och om det är morgon så invänta inte kvällen2. Ta från din hälsa till din sjukdom, och från ditt liv till din död3.

Al-Bukhari förmedlade detta.


Hadith nr 41

h41_text
Det har förmedlats att Abu Muhammad `AbdAllah ibn `Amr ibn `As (må Allah vara nöjd med dem båda) sagt: Allah's Sändebud sade:

Ingen av er tror innan hans önskningar följer [de föreskrifter] jag har kommit med.

En sahih hadith som vi återberättar i Kitab al-Hujja med en sahih isnad.Hadith nr 42

h42_text
Det har förmedlats att Anas (må Allah vara nöjd med honom) sagt: Jag hörde Allah's Sändebud säga:

Allah den Upphöjde har sagt:

O Adams son, Så länge du åkallar Mig och sätter ditt hopp till Mig förlåter Jag dig vad du än gjort, och fäster ingen vikt vid det. O Adams son, om dina synder nådde upp till himlens moln, och du bad Mig om förlåtelse, så skulle Jag förlåta dig. O Adams son, om du kom till Mig med synder som närmar sig jorden [i omfång] och sedan stod inför Mig utan att ha jämställt någonting med Mig, så skulle Jag ge dig förlåtelse efter samma mått.

Al-Tirmidhi återberättade detta och sade att det är en hasan sahih hadith.